Dojdou

Hledám pøesnì 'dojdou'. Nalezeno 16 veršù. Další varianty: došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17)
Genesis 12:3... kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl...
Genesis 18:18...jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby...
Genesis 22:18...ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl...
Genesis 26:4...semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že...
Genesis 28:14...na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou!...
Exodus 28:38...svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou...
2. Letopisů 30:9...se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země....
Job 21:21...mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece...
Žalmy 58:12...si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro...
Žalmy 94:15...spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se...
Přísloví 11:31...strom života, a kdo je moudrý, ten duše získáváDojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a...
Izaiáš 45:25...a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se...
Izaiáš 56:7...svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem...
Matouš 5:7... neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí...
Skutky 3:25...otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil...
Galatským 3:8...víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí...

Slova obsahující dojdou: dojdou (16) nedojdou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |