Dojít

Hledám varianty 'dojít' [ došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17) ]. Nalezeno 126 veršù.
Genesis 12:3... kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl...
Genesis 13:7...tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k...
Genesis 18:18...jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby...
Genesis 21:15...Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout...
Genesis 22:18...ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl...
Genesis 26:4...semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že...
Genesis 28:14...na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou!...
Genesis 33:3...před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho,...
Genesis 47:15...do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli:...
Genesis 47:16...dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim...
Genesis 47:18..."Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán...
Exodus 10:26...ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba."...
Exodus 18:23...ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána...
Exodus 21:23...zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub...
Exodus 28:38...svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou...
Leviticus 1:3... Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné...
Leviticus 19:5...pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat...
Leviticus 22:19...ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť...
Leviticus 22:21...nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu...
Leviticus 22:27...sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte...
Leviticus 22:29...oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic...
Leviticus 23:11...pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V...
Numeri 10:21...Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po...
Numeri 13:23...o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným...
Numeri 32:9...jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zemDošli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele...
Deuteronomium 29:6...poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král...
Jozue 3:1...ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze ŠitimuDošli k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam....
Jozue 3:8...ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'"...
Jozue 3:15...před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli...
Jozue 9:17...Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot...
Soudců 7:17...jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co .  dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co . Jakmile...
Soudců 7:19...hlídky, právě když se rozestavěly strážedošel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom...
Soudců 13:11...Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který...
Soudců 13:12...ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce...
Soudců 13:17..."Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili,  dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se...
Soudců 19:13...pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst...
Růt 1:19... přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu,  došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim...
1. Samuel 9:7... když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe...
1. Samuel 19:8...k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil...
1. Samuel 19:22... Nakonec se tedy do Rámy vypravil sámDošel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a...
2. Samuel 14:22..."Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě...
2. Samuel 18:6... A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi muži tam izraelské...
1. Královská 19:15... "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš...
1. Královská 21:1...a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba...
2. Královská 3:24... Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, ...
2. Královská 4:6...mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten...
2. Královská 4:27...se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu...
2. Královská 5:24...mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam...
2. Královská 7:5...se tedy zvedli, že půjdou do tábora AramejcůDošli k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin...
2. Královská 23:16...a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl Boží muž, který...
1. Letopisů 4:42...jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho...
1. Letopisů 20:6...násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech...
2. Letopisů 30:9...se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země....
Nehemiáš 1:11...tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspějedojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským...
Nehemiáš 2:14...jeruzalémské hradby a brány poničené ohněmDošel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku,...
Job 4:5...zvedala, posiloval jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš...
Job 5:26...Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme...
Job 21:21...mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece...
Žalmy 58:12...si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro...
Žalmy 94:15...spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se...
Přísloví 3:4...k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem...
Přísloví 8:9...jsou všechny zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého...
Přísloví 11:31...strom života, a kdo je moudrý, ten duše získáváDojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a...
Přísloví 14:14...když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své....
Přísloví 19:25... a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a...
Přísloví 21:11... prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudréhodojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka:...
Přísloví 28:13... úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští jedojde milosti. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo...
Přísloví 28:23... neví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat...
Přísloví 29:23...člověka poníží, kdo je poníženého duchadojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani...
Kazatel 2:20...svou moudrost pod sluncem. I to je marnostDošel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem...
Kazatel 7:27..., hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došel, praví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych...
Kazatel 7:29...muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleďdošel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně,...
Izaiáš 45:25...a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se...
Izaiáš 56:7...svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem...
Izaiáš 66:13...dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí...
Jeremiáš 31:16..."Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z nepřátelské země...
Jeremiáš 38:28... kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského...
Jeremiáš 41:6...z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem...
Jeremiáš 43:7... Šli do Egypta, neboť neposlechli HospodinaDošli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo...
Ezechiel 5:13...hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utišídojdu úlevy. můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem...
Ezechiel 14:22... uvidíte jejich způsoby a jejich skutkydojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na...
Ezechiel 14:23... uvidíte jejich způsoby a jejich skutkydojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co...
Ezechiel 16:57...svou sestru Sodomu do úst jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale...
Ezechiel 31:16...k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých...
Ezechiel 32:31...do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidídojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví...
Daniel 9:27...s mnohými v týdnu posledním. pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost...
Micheáš 4:10...venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupí z nepřátelského...
Zachariáš 11:8...měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce měly dost. Proto jsem...
Matouš 5:7... neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí...
Matouš 9:28..."Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?"...
Marek 8:1...znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi...
Marek 10:50... volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl sedošel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe...
Lukáš 1:44...matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí....
Lukáš 9:31...ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi...
Lukáš 9:42...vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl...
Lukáš 23:5...lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galilejidošel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže...
Lukáš 24:28... co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni...
Jan 3:25...) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a...
Skutky 3:25...otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil...
Skutky 21:17... u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého...
Skutky 23:15...jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O léčce se však...
Římanům 1:5... totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní...
Římanům 2:29...a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid...
1. Korintským 8:1...obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje....
1. Korintským 8:10... Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby?...
Galatským 3:8...víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí...
Filipským 3:16...jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale  došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj...
2. Tesalonickým 2:14...k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři,...
1. Timoteus 2:4... který chce, aby všichni lidé byli spasenidošli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný...
2. Timoteus 1:18... nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš...
2. Timoteus 2:10...všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá...
2. Timoteus 3:7... které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a...
Židům 4:16...k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci...
Židům 11:2...skutečností, jež nevidíme. Díky naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen...
Židům 11:39...a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť...
Židům 11:40...Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým...
Židům 12:10... on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli...
Židům 12:23... soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke...
Jakub 2:22...jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham...
Jakub 5:4... kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši...
1. Petr 2:10...jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak...
2. Petr 1:8...lásku. Když v těchto věcech porostetedojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám...
2. Petr 3:9...Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho...
1. Jan 4:12...druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v...
1. Jan 4:17...v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den...
1. Jan 4:18...je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |