Dodržují

Hledám varianty 'dodržují' [ dodržujte (17) dodržují (13) dodržuji (1) dodržujete (1) dodržuješ (1) dodržujeme (2) dodržuje (4) dodržuj (9) dodržovat (27) dodržovaly (1) dodržovali (14) dodržoval (16) ]. Nalezeny 103 verše.
Exodus 12:24...vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé...
Exodus 31:16... synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to...
Leviticus 18:30...a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Deuteronomium 4:1... Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám...
Deuteronomium 4:5... které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi...
Deuteronomium 4:6...zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimidodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a...
Deuteronomium 4:14...vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k...
Deuteronomium 5:1...předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu uzavřel...
Deuteronomium 5:15... To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti...
Deuteronomium 5:31... pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto...
Deuteronomium 5:32... kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte...
Deuteronomium 6:1...váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i...
Deuteronomium 6:3...byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem...
Deuteronomium 6:25...je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." ...
Deuteronomium 7:9...do tisícího pokolení těch, kdo jej milujídodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však...
Deuteronomium 7:11... pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a...
Deuteronomium 7:12... Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávatdodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou...
Deuteronomium 8:1...ohavnost, neboť propadla klatbě. Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste...
Deuteronomium 11:8...to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak...
Deuteronomium 11:22... dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím,...
Deuteronomium 11:32...Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes...
Deuteronomium 12:1... jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal...
Deuteronomium 13:1...své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte...
Deuteronomium 15:5...poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím....
Deuteronomium 16:12... že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humna...
Deuteronomium 17:19...bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby...
Deuteronomium 19:9...zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž...
Deuteronomium 24:8...zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte,...
Deuteronomium 26:16...dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě...
Deuteronomium 27:10...Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím....
Deuteronomium 28:1...poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím,...
Deuteronomium 28:13...a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes...
Deuteronomium 28:15...Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes...
Deuteronomium 28:58...tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize...
Deuteronomium 30:8... Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodinadodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím....
Deuteronomium 30:10... když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize...
Deuteronomium 31:12...učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i...
Deuteronomium 32:46...k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás...
Jozue 1:7... Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník...
Jozue 1:8... ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých...
Jozue 22:5...Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův...
Jozue 23:6... váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona....
Soudců 13:14...nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého.  dodržuje všechno, co jsem přikázal." Manoach na to...
1. Královská 2:3...svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestáchdodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví...
1. Královská 6:12..."Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit ...
1. Královská 8:58...k sobě, abychom chodili po všech jeho cestáchdodržovali jeho přikázání, ustanovení i pravidla, která dal...
1. Královská 8:61...našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovenídodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý...
1. Královská 9:4...a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého...
1. Královská 9:6...ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil,...
1. Královská 11:34...Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z...
1. Královská 11:38...cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to dělal můj...
1. Královská 14:8...tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval přikázání, následoval celým srdcem a konal...
2. Královská 10:31...sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem...
2. Královská 17:13...a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cestdodržujte přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém...
2. Královská 17:37...klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání, která vám...
2. Královská 18:6...on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od nějDodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a...
1. Letopisů 22:12...Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude...
1. Letopisů 22:13...Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi...
1. Letopisů 28:8... vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyšíDodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina,...
2. Letopisů 7:17...otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého...
2. Letopisů 14:3...Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst...
2. Letopisů 23:6...smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se...
2. Letopisů 33:8...spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy,...
Nehemiáš 1:5...smlouvu a milosrdenství těm, kdo milujídodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své...
Nehemiáš 10:30...Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána,...
Ester 9:31...pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj...
Žalmy 78:7...svoji naději, nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich otcové,...
Žalmy 105:45...úsilí národů, aby se řídili jeho pravidlydodržovali jeho zákony. Haleluja! Haleluja! Oslavujte...
Žalmy 119:5...plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů,...
Přísloví 28:4... kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání...
Kazatel 8:2...rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně,...
Izaiáš 56:1...znamení, které nezmizí. Toto praví HospodinDodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť spása ...
Jeremiáš 8:7...na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší,...
Jeremiáš 35:14... svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co...
Jeremiáš 35:16... Ano, potomci Jonadaba, syna Rechabovadodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid...
Jeremiáš 35:18...jste, co vám váš otec Jonadab přikázaldodržovali jste všechny jeho příkazy a chovali jste se...
Jeremiáš 44:25...' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte! Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v...
Ezechiel 11:20...jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidlydodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým...
Ezechiel 17:14...srazil tak, aby se samo nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti...
Ezechiel 18:9...správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový...
Ezechiel 18:19...- Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivědodržoval pravidla a plnil je, takový jistě bude žít....
Ezechiel 18:21...ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna pravidla a jednat poctivě a...
Ezechiel 20:19...jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidlydodržujte zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty...
Ezechiel 36:27...a způsobím, abyste se řídili mými pravidlydodržovali zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v...
Ezechiel 37:24...jediného pastýře. Budou se řídit mými zákonydodržovat ustanovení a jednat podle nich. Budou bydlet v...
Ezechiel 44:24...a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a pravidla pro všechny slavnosti...
Daniel 9:4...smlouvu a milosrdenství těm, kdo milujídodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se, jednali...
Matouš 19:17...Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do životadodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl:...
Matouš 19:20...svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš...
Marek 7:3...nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedí,...
Marek 7:4... A je ještě mnoho jiných věcí, které přijalidodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a...
Marek 7:8...Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete...
Marek 10:20...i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si...
Lukáš 11:28...řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovododržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš...
Lukáš 18:21...otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš,...
Římanům 2:25...kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic...
Římanům 2:26...tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za...
Galatským 5:3...se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni,...
1. Timoteus 5:21...Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě. Na...
Jakub 2:10...a Zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se...
1. Jan 2:3... Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se...
1. Jan 3:22...důvěru a přijímáme od něj vše, prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. A to je...
1. Jan 3:24...a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A...

Slova obsahující dodržují: dodržují (13) nedodržují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |