Dodržel

Hledám varianty 'dodržel' [ dodržím (1) dodrží (4) dodržet (4) dodrželi (2) dodržel (5) dodrž (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 7:12... Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávatdodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou...
Deuteronomium 17:10...z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o...
Jozue 22:2... Gád a polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník...
1. Královská 8:20...beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci...
1. Královská 8:24... Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní...
1. Královská 8:25...vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraeledodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi,...
2. Letopisů 6:10...beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci...
2. Letopisů 6:15... Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní...
2. Letopisů 6:16...vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraeledodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi,...
Žalmy 103:18...bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil...
Žalmy 119:8...soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku...
Žalmy 119:34...svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce...
Žalmy 119:60...tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami...
Žalmy 119:88...lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v...
Žalmy 119:106...odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem,...
Žalmy 119:146... prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo...
Kazatel 7:18...držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojnýdodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset...
Izaiáš 19:21...a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se...
Ezechiel 43:11...jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádání a plnili všechny jeho...

Slova obsahující dodržel: dodržel (5) dodrželi (2) nedodržel (4) nedodrželi (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |