Dodnes

Hledám varianty 'dodnes' [ dodnes ]. Nalezeny 103 verše.
Genesis 22:14...pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se opatří." Hospodinův...
Genesis 26:33...ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město  dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi...
Genesis 35:20...památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel  dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za...
Genesis 47:26...tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné  dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda...
Exodus 10:6...nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi,  dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona....
Numeri 22:30...snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa  dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?"...
Deuteronomium 2:22...a usadili se na jejich místě, kde jsou  dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy, zase...
Deuteronomium 2:30... aby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti...
Deuteronomium 3:14... Jairovy vesnice, a tak se jmenuje  dodnes.) Gileád jsem dal Machirovi...
Deuteronomium 4:4... kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však  dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony,...
Deuteronomium 4:20...se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval....
Deuteronomium 8:18... kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina,...
Deuteronomium 10:8...mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí  dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými...
Deuteronomium 10:15...jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte ...
Deuteronomium 11:4...vodami Rudého moře, a tak je vyhubil.  dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste...
Deuteronomium 29:27...země a vyhnal je do jiné země, kde jsou  dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu....
Deuteronomium 34:6... v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob  dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet...
Jozue 4:9...nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam  dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu,...
Jozue 5:9...odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo  dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy...
Jozue 6:25...Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy...
Jozue 7:26...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam  dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího...
Jozue 8:28...a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin  dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu...
Jozue 8:29...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam  dodnes. Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář...
Jozue 9:27...oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu  dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek,...
Jozue 10:27...pak navršili veliké balvany, které tam jsou  dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji...
Jozue 13:13... a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele  dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví...
Jozue 14:11... A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět letDodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš....
Jozue 14:14...a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron  dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť...
Jozue 15:63...zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny  dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne...
Jozue 16:10... Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima  dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem...
Jozue 22:3...vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste  dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou...
Jozue 22:17...Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u PeoruDodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla...
Jozue 23:8...k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali  dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; ...
Jozue 23:9...před vámi vyhnal veliké a mocné národy;  dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene...
Soudců 1:21...žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci  dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a...
Soudců 1:26...město, nazval je Luz a tak se jmenuje  dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani...
Soudců 6:24...je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře  dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda...
Soudců 10:4...oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu.  dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak...
Soudců 15:19... Pramen volajícího, a ten je v Lechi  dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po...
Soudců 18:12... (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do...
1. Samuel 5:5... kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu,  dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce...
1. Samuel 6:18...složili Hospodinovu truhlu, je toho svědkem  dodnes na poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty...
1. Samuel 8:8...chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta,  dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se...
1. Samuel 12:2...jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí  dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho...
1. Samuel 27:6...mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří  dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji...
1. Samuel 29:3... nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl,  dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale...
1. Samuel 29:6...vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel,  dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš...
1. Samuel 29:8...vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel,  dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého...
1. Samuel 30:25... Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne  dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se...
2. Samuel 4:3...uprchli do Gitajim a od doby tam pobývají  dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy....
2. Samuel 6:8...na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal...
2. Samuel 7:6...dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta,  dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve...
2. Samuel 18:18... jméno." Proto ten sloup nazval po sobě.  dodnes se mu říká Jad-abšalom, Abšalomův pomník. Sádokův...
1. Královská 8:8... Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam  dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které...
1. Královská 9:13...to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj  dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž králi...
1. Královská 9:21... Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale...
1. Královská 10:12...palác a také lyry a citery pro zpěvákyDodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo, tolik santálového...
1. Královská 12:19...zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu  dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil...
2. Královská 2:22...smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé  dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru...
2. Královská 8:6...polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země,  dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král...
2. Královská 8:22... Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi  dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní...
2. Královská 10:27...a zřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak Jehu vymýtil Baala z Izraele...
2. Královská 14:7...Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje dodnes. Amaciáš tenkrát vzkázal izraelskému králi Jehoašovi...
2. Královská 16:6...se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam  dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 17:23...své služebníky proroky. Izrael je proto  dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král pak...
2. Královská 17:34...těch národů, z nichž byli vystěhováni.  dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se...
2. Královská 17:41... Také jejich synové a synové jejich synů  dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího...
2. Královská 20:17... kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co  dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do...
2. Královská 21:15... ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta,  dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil...
1. Letopisů 4:41...žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva...
1. Letopisů 4:43...poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam  dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl...
1. Letopisů 5:26... Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají  dodnes. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
1. Letopisů 13:11...na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal...
1. Letopisů 17:5...bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael,  dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s...
2. Letopisů 5:9... Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam  dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil...
2. Letopisů 8:8... Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako...
2. Letopisů 10:19...zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu  dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil...
2. Letopisů 20:26...aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečení....
2. Letopisů 21:10... Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi  dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž...
2. Letopisů 35:25... Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž  dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak...
Ezdráš 5:16...Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se  dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král...
Ezdráš 9:7...vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců  dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se...
Nehemiáš 9:10... jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře...
Nehemiáš 9:32...otce i všechen lid. Od doby asyrských králů  dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty...
Žalmy 119:91...tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti....
Izaiáš 39:6...dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co  dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do...
Jeremiáš 11:7... Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta,  dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu jsem je...
Jeremiáš 32:20... Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno,...
Jeremiáš 32:31... praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno,  dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že...
Jeremiáš 35:14...zakázal pít víno a jeho slova se dodržují.  dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal...
Jeremiáš 36:2... kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových  dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na ...
Jeremiáš 44:6...se z nich staly pusté trosky a jsou jimi  dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč...
Jeremiáš 44:10...v judské zemi a v jeruzalémských ulicích?  dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým...
Jeremiáš 44:22...zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se  dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste...
Jeremiáš 44:23...proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá  dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl:...
Ezechiel 20:31...smilníte s jejich nechutnými obrazy, když se  dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám...
Daniel 9:15...lid z Egypta a získal sis jméno, které máš  dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane,...
Matouš 11:23...dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát  dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji...
Matouš 27:8...sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu  dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka...
Matouš 28:15... A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno  dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu,...
Skutky 22:3...a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval k smrti....
Skutky 26:22...se zabít. Díky Boží pomoci, kterou  dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému...
Římanům 11:8...je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |