Dodat

Hledám varianty 'dodat' [ dodejte (2) dodej (1) dodat (5) dodám (1) dodaly (2) dodali (1) dodala (3) dodal (24) dodají (1) dodá (3) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 15:5...spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil...
Genesis 24:25... syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování."...
Genesis 24:50..."Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane...
Genesis 30:28...jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to...
Genesis 38:25..."Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl."...
Exodus 3:14...Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám...
Exodus 33:20... a slituji se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk ...
Jozue 4:14...boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli...
Soudců 8:24...ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti...
Růt 2:20...Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných."...
Růt 4:5...po tobě." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš...
1. Samuel 17:10...naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo...
2. Samuel 24:23...a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť."...
1. Královská 5:24...se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle...
1. Královská 21:19...Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev...
1. Královská 22:28...vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s...
1. Letopisů 17:18...byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty...
2. Letopisů 2:9... být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20...
2. Letopisů 11:11...Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevněnídodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína a také...
2. Letopisů 18:27...vrátíš v pořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s...
2. Letopisů 25:16... přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí ,...
Job 4:3...dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi...
Job 29:22...mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje....
Job 32:15...jsou, bez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí...
Žalmy 104:15...němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry,...
Přísloví 16:21...znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života ten, kdo rozum, vlastní...
Přísloví 16:23... Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu,...
Izaiáš 35:3...se jim sláva Hospodinova, našeho Boha nádheraDodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena....
Izaiáš 58:11...nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš...
Jeremiáš 44:19...nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a...
Marek 2:27...nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro...
Marek 4:9... jiné šedesátinásobek a jiné stonásobek." Potom dodal: "Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě,...
Lukáš 4:24...Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený....
Lukáš 6:5...kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu...
Jan 1:51... pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží...
Jan 6:65...věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít,...
Jan 11:11...klopýtá, protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek...
Římanům 11:7...skutkům - jinak by milost nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho...
Filipským 1:14...tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží...
Židům 10:9...podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první...
Židům 10:30... kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak hrozné je...
Židům 12:12... přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" a...
Zjevení 19:9...jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem tedy k jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |