Dobyty

Hledám varianty 'dobyty' [ dobyty (1) dobyto (3) dobyta (1) dobýt (4) dobyt (3) dobyli (18) dobyla (1) dobyl (42) dobudou (4) dobudete (1) dobude (8) dobuď (1) ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 14:16... k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota...
Numeri 21:32...Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do JaezeruDobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli....
Numeri 32:4... Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a...
Numeri 32:39...Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádudobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš...
Numeri 32:41...se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhldobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy...
Numeri 32:42...Chavot-jair, Jairovy vesnice. Také Noba vytáhldobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. ...
Deuteronomium 2:34...i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako...
Deuteronomium 3:4...jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát...
Deuteronomium 3:5...hradbami, branami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je...
Jozue 6:20...vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté:...
Jozue 8:19...a vyrazili ze svého místa. Vnikli do městadobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle...
Jozue 8:21...Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a...
Jozue 10:1...doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak...
Jozue 10:28...balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím...
Jozue 10:32...něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i LachišDobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno...
Jozue 10:35... Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne...
Jozue 10:37...táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na nějDobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 10:39...Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na nějDobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město...
Jozue 10:40...jako provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev,...
Jozue 10:41... jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen...
Jozue 11:10...a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátildobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím...
Jozue 15:16... Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-seferdobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho...
Jozue 15:17...a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb...
Soudců 1:8... Synové Judy zaútočili také na Jeruzalémdobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom...
Soudců 1:12... Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-seferdobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho...
Soudců 1:13...a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak...
Soudců 1:27...jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali...
Soudců 9:45...je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a posypal...
Soudců 9:50...žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jejdobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni...
1. Samuel 7:14...Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich...
1. Samuel 30:1...podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i...
1. Samuel 30:18... kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i...
2. Samuel 5:7...se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil:...
2. Samuel 8:1...době David udeřil na Filištíny, porazil jedobyl Meteg-ama z rukou Filištínů. Porazil také Moábce....
2. Samuel 12:26...proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem...
2. Samuel 12:27...posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabudobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska,...
2. Samuel 12:28...vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni městodobuď je, abych je nedobyl a vítězství nebylo...
2. Samuel 12:29...vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na nidobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent...
1. Královská 9:16...a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhldobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a...
1. Královská 15:20...a vyslal do izraelských měst své vojevůdceDobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj...
1. Královská 16:18...a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho...
1. Královská 22:3...patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal...
2. Královská 3:19... Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní...
2. Královská 12:18...vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gatdobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém...
2. Královská 13:25... tehdy na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci...
2. Královská 14:7...10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje...
2. Královská 15:29...Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesardobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral...
2. Královská 16:6...aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatudobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali...
2. Královská 16:9... Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damaškudobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král...
2. Královská 17:6... Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a...
2. Královská 18:10...Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což...
2. Královská 18:13...Senacherib proti všem judským opevněným městůmdobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do...
1. Letopisů 11:5...Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil:...
1. Letopisů 18:1...David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také...
1. Letopisů 20:1...ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy...
2. Letopisů 8:3...je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobudobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu...
2. Letopisů 12:4...ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a HabešanéDobyl opevněná města v Judsku a pronikl k Jeruzalému....
2. Letopisů 13:19...Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboámadobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi....
2. Letopisů 16:4...a vyslal do izraelských měst své vojevůdceDobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady...
2. Letopisů 28:18...a do judského Negevu navíc vpadli Filištínidobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a...
2. Letopisů 32:1...Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je...
2. Letopisů 32:18... aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích...
Nehemiáš 9:25...země, takže s nimi naložili podle libostiDobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné...
Žalmy 78:54...je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem...
Izaiáš 7:1... do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s...
Izaiáš 20:1...svého vrchního velitele a ten jej napadldobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna...
Izaiáš 36:1...Senacherib proti všem judským opevněným městůmdobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke...
Jeremiáš 5:17...tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá...
Jeremiáš 32:3...toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale...
Jeremiáš 32:24...na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou...
Jeremiáš 32:28...rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a...
Jeremiáš 34:22...a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde...
Jeremiáš 37:8... Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto městodobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si,...
Jeremiáš 38:3...do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře!...
Jeremiáš 38:28...na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci...
Jeremiáš 47:1...prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá...
Jeremiáš 48:1...Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbenodobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná...
Jeremiáš 48:7...jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své dobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš...
Jeremiáš 48:41...prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce...
Jeremiáš 50:2...korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebeDobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho...
Jeremiáš 50:9...země severní. Sešikují se proti němu, odtud jej dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci se s prázdnou...
Jeremiáš 51:41... Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy!...
Daniel 11:15...k opevněnému městu, navrší k němu násepdobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci...
Daniel 11:18...tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce...
Abakuk 1:10...vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násepdobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo ...
Zachariáš 14:2...národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny. Polovina města...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |