Dobytkem

Hledám varianty 'dobytkem' [ dobytku (3) dobytkem (11) dobytka (57) dobytek (108) ]. Nalezeno 169 veršù.
Genesis 1:24..." země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:25...a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěředobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je...
Genesis 1:26...nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po...
Genesis 2:20... tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se...
Genesis 3:14..."Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života...
Genesis 6:7...jsem stvořil, smetu z povrchu země a s nímdobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že...
Genesis 6:20...a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k...
Genesis 7:14...onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěředobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a...
Genesis 7:21...na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvodobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni...
Genesis 7:23...živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze...
Genesis 8:1... Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěřdobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a...
Genesis 8:17...živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactvadobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a ...
Genesis 9:10...živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvemdobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z...
Genesis 29:3...tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí...
Genesis 29:7...je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde,"...
Genesis 30:29..."Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem...
Genesis 30:32... uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě,...
Genesis 30:36...cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové...
Genesis 30:38...jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata...
Genesis 30:40...ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si...
Genesis 30:42...neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Takto se ten muž...
Genesis 31:8...‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:10...vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany...
Genesis 31:18...svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se...
Genesis 31:41...ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh...
Genesis 31:43...jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych...
Genesis 33:13...a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým...
Genesis 33:17...vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje...
Genesis 36:6...a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož...
Genesis 46:32... Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají...
Genesis 46:34...‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás...
Genesis 47:16...došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly."...
Genesis 47:17...peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za...
Genesis 47:18...svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic...
Exodus 8:13...napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lididobytek obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi...
Exodus 8:14...z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidédobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí...
Exodus 9:9... který pokryje celou egyptskou zem a na lidechdobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic...
Exodus 9:10...jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidechdobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm...
Exodus 9:20...Hospodinova slova vážně, zahnal své otrokydobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k...
Exodus 9:21...slovo nevzal k srdci, nechal své otrokydobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni...
Exodus 9:22...celou egyptskou zem spustí krupobití - na lididobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš...
Exodus 9:25...krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití potlouklo...
Exodus 10:26...mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z...
Exodus 11:5... jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek,...
Exodus 11:7...bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin...
Exodus 12:12...všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: ...
Exodus 12:29...vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozenédobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho...
Exodus 13:2... co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, takdobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento...
Exodus 13:12...Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno...
Exodus 17:3...vyčítali mu. "Abys nás i s našimi synydobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co...
Exodus 22:4...někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím...
Leviticus 1:2...Hospodinu přinášet obětní dar, je to dardobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou...
Leviticus 5:2... jako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti, neúmyslně se znečistil,...
Leviticus 7:23...Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného...
Leviticus 7:26...jíst žádnou krev - z ptactva nebodobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze...
Leviticus 17:3...Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem,...
Leviticus 19:19... pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos...
Leviticus 25:7...i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš...
Leviticus 26:22...zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou....
Leviticus 27:9...podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-lidobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co...
Numeri 3:41... jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy...
Numeri 3:45...namísto všech prvorozených mezi syny Izraeledobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou...
Numeri 7:87...pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků,...
Numeri 7:88...beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60...
Numeri 20:4...shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás...
Numeri 20:8...vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obecdobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal...
Numeri 20:11...z tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože...
Numeri 20:19..."Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc,...
Numeri 31:9...Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v...
Numeri 31:11... Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidídobytka. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce...
Numeri 31:26...pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, takdobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří...
Numeri 31:30...z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům...
Numeri 31:47...padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, takdobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův...
Numeri 32:1...Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to...
Numeri 32:4...dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále...
Numeri 32:16...a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v plné...
Numeri 32:26...jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských...
Numeri 35:3...k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata. Předměstské pastviny,...
Deuteronomium 2:35...naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od...
Deuteronomium 3:7...jsme každé město - muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát...
Deuteronomium 3:19... synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech...
Deuteronomium 7:14...se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na...
Deuteronomium 11:15... Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na...
Deuteronomium 12:15...a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:16...je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořist z něj shromáždi...
Deuteronomium 14:4... Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela, daněk, kozorožec,...
Deuteronomium 20:14...tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, dětidobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej...
Deuteronomium 28:4...plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná...
Deuteronomium 28:11...všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým...
Deuteronomium 28:51...se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá...
Deuteronomium 30:9...tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé půdy. Hospodin se bude znovu těšit...
Jozue 8:2...s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zbožídobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si...
Jozue 8:27... Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi....
Jozue 11:14...Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořistdobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče,...
Jozue 14:4...města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co Hospodin...
Jozue 21:2...dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu...
Jozue 22:8...se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a železem a se...
Soudců 5:16...jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvy....
Soudců 18:21...se k nim. Vydali se tedy na další pochod. Dětidobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli od...
Soudců 20:48...všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž...
1. Samuel 8:16...si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a...
1. Samuel 11:5...do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak...
1. Samuel 11:7...do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla...
1. Samuel 14:32... Proto se vrhli na kořist a brali ovcedobytek i telata, na místě je poráželi a jedli i s krví....
1. Samuel 15:14...mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců,"...
1. Samuel 22:19...ostřím meče - muže i ženy, děti i nemluvňatadobytek, osly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů...
2. Samuel 12:2...a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcídobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou...
2. Samuel 12:4...a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu...
1. Královská 5:3...mouky, 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů bravu a mimo...
1. Královská 18:5...zachovali naživu koně i mezky a nepřišlidobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab...
1. Královská 19:19...Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého....
1. Královská 19:20... přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku,"...
2. Královská 3:17...se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových...
1. Letopisů 7:21...zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich...
2. Letopisů 15:11...Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou...
2. Letopisů 32:28...sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal...
Ezdráš 1:4...bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožímdobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v...
Ezdráš 1:6...vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožímdobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné...
Nehemiáš 9:37...nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém...
Nehemiáš 10:37...přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke...
Job 1:3...čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho....
Job 1:14...bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsmedobytkem a vedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás...
Job 12:7...bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo...
Job 18:3...si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost...
Job 35:11...písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy...
Job 42:12...totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery...
Žalmy 8:8...jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby...
Žalmy 50:10...ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích...
Žalmy 69:32... Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí...
Žalmy 78:48... Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na ,...
Žalmy 104:14... země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby...
Žalmy 107:38...se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a...
Žalmy 135:8... On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe...
Žalmy 144:14...mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství, ...
Žalmy 148:10...stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a...
Přísloví 14:4...z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu...
Kazatel 2:7...jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív...
Izaiáš 22:13...se oblečte!" A hle - radost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a...
Izaiáš 27:10...prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek, dohola okusuje jeho větvičky. jeho větve...
Izaiáš 30:23... který země urodí, bude vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i...
Izaiáš 32:14...a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z...
Izaiáš 63:14...bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k...
Jeremiáš 3:24...hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovcedobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď uléháme v...
Jeremiáš 5:17...tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá...
Jeremiáš 7:20...místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lididobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a ...
Jeremiáš 9:9... že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěli, utekla...
Jeremiáš 21:6... Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví...
Jeremiáš 32:43...rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidídobytka,' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole....
Jeremiáš 33:10... že z tohoto místa zbyla pustina bez lidídobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma,...
Jeremiáš 33:12...zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidídobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde...
Jeremiáš 36:29...král a zničí tuhle zem, takže z zmizí lidédobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském králi...
Jeremiáš 51:62...vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš,...
Ezechiel 14:13... poslal bych na ni hlad a vyhladil z lididobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a...
Ezechiel 14:17...zemí procházet, takže bych z vyhladil lididobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i...
Ezechiel 14:19...hněv do krve, takže bych z vyhladil lididobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i...
Ezechiel 14:21... dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lididobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří...
Ezechiel 25:13...Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lididobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou...
Ezechiel 29:8... přivedu na tebe meč a vyhladím z tebe lididobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že...
Ezechiel 32:13...jeho horda bude zničena. Vyhubím i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha...
Joel 1:18... sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se...
Amos 7:14...jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a...
Abakuk 3:17...nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohradydobytek zmizel ze stájí, se však v Hospodinu budu...
Sofoniáš 1:3...dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lididobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna...
Ageus 1:11...ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete." Zerubábel, syn...
Zachariáš 2:8...mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidídobytka, že se stane městem bez hradeb. sám, praví...
Zachariáš 14:15...i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo pozůstanou ze všech...
Jan 4:12...dal? On sám z pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,"...
1. Korintským 9:9...dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh starádobytek? Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to...
Zjevení 18:13... mast i kadidlo; víno, olej, mouku i pšenicidobytek, ovce, koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |