Dobytčetem

Hledám varianty 'dobytčetem' [ dobytčeti (3) dobytčetem (2) dobytčete (2) dobytče (17) dobytčaty (1) dobytčat (3) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 18:8...odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mlékodobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak...
Genesis 31:54...svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a...
Genesis 43:16...svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou."...
Exodus 13:15...- od prvorozeného člověka po prvorozené dobytče. Proto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající...
Exodus 20:10...ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech...
Exodus 21:37...a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj...
Leviticus 1:5...bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi,...
Leviticus 4:10...spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tukdobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na...
Leviticus 7:25...jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude...
Leviticus 24:18...kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého...
Leviticus 24:21...způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro...
Leviticus 27:10...horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je...
Leviticus 27:26...v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však...
Numeri 15:8... Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť...
Numeri 15:9...nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky...
Deuteronomium 5:14...děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách si...
Deuteronomium 25:4...více ran, byl by před tebou znevážen. Mlátícímu dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a...
Soudců 6:4...nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovcidobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany,...
2. Samuel 6:13... ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem,...
Job 40:15...jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné...
Přísloví 9:2...si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčilaDobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl....
Přísloví 12:10...důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává...
Izaiáš 1:11... Mám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že...
Izaiáš 11:7...si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole...
Izaiáš 65:25... Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná...
Amos 5:22... mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní ...
1. Korintským 9:9...V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek?...
1. Timoteus 5:18...kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |