Dobyt

Hledám varianty 'dobyt' [ dobyty (1) dobyto (3) dobyta (1) dobýt (4) dobyt (3) dobyli (18) dobyla (1) dobyl (42) dobudou (4) dobudete (1) dobude (8) dobuď (1) ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 14:16... k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota...
Numeri 21:32...Emorejců. Mojžíš poslal vyzvědače do JaezeruDobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli....
Numeri 32:4... Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a...
Numeri 32:39...Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádudobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš...
Numeri 32:41...se v usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhldobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy...
Numeri 32:42...Chavot-jair, Jairovy vesnice. Také Noba vytáhldobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. ...
Deuteronomium 2:34...i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako...
Deuteronomium 3:4...jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát...
Deuteronomium 3:5...hradbami, branami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je...
Jozue 6:20...vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté:...
Jozue 8:19...a vyrazili ze svého místa. Vnikli do městadobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle...
Jozue 8:21...Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a...
Jozue 10:1...doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak...
Jozue 10:28...balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím...
Jozue 10:32...něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i LachišDobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno...
Jozue 10:35... Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne...
Jozue 10:37...táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na nějDobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 10:39...Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na nějDobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město...
Jozue 10:40...jako provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev,...
Jozue 10:41... jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen...
Jozue 11:10...a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátildobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím...
Jozue 15:16... Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-seferdobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho...
Jozue 15:17...a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb...
Soudců 1:8... Synové Judy zaútočili také na Jeruzalémdobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom...
Soudců 1:12... Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-seferdobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho...
Soudců 1:13...a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak...
Soudců 1:27...jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali...
Soudců 9:45...je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a posypal...
Soudců 9:50...žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jejdobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni...
1. Samuel 7:14...Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich...
1. Samuel 30:1...podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i...
1. Samuel 30:18... kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i...
2. Samuel 5:7...se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil:...
2. Samuel 8:1...době David udeřil na Filištíny, porazil jedobyl Meteg-ama z rukou Filištínů. Porazil také Moábce....
2. Samuel 12:26...proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem...
2. Samuel 12:27...posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabudobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska,...
2. Samuel 12:28...vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni městodobuď je, abych je nedobyl a vítězství nebylo...
2. Samuel 12:29...vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na nidobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent...
1. Královská 9:16...a Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhldobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a...
1. Královská 15:20...a vyslal do izraelských měst své vojevůdceDobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj...
1. Královská 16:18...a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho...
1. Královská 22:3...patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou aramejského krále?" Potom se zeptal...
2. Královská 3:19... Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní...
2. Královská 12:18...vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na Gatdobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém...
2. Královská 13:25... tehdy na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci...
2. Královská 14:7...10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se jmenuje...
2. Královská 15:29...Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pilesardobyl Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a Chacor. Zabral...
2. Královská 16:6...aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatudobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali...
2. Královská 16:9... Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damaškudobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král...
2. Královská 17:6... Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a...
2. Královská 18:10...Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což...
2. Královská 18:13...Senacherib proti všem judským opevněným městůmdobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému králi do...
1. Letopisů 11:5...Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil:...
1. Letopisů 18:1...David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů. Porazil také...
1. Letopisů 20:1...ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy...
2. Letopisů 8:3...je Izraelci. Šalomoun táhl na Chamát-cobudobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu...
2. Letopisů 12:4...ním táhlo z Egypta: Libyjci, Sukité a HabešanéDobyl opevněná města v Judsku a pronikl k Jeruzalému....
2. Letopisů 13:19...Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboámadobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi....
2. Letopisů 16:4...a vyslal do izraelských měst své vojevůdceDobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady...
2. Letopisů 28:18...a do judského Negevu navíc vpadli Filištínidobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a...
2. Letopisů 32:1...Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je...
2. Letopisů 32:18... aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích...
Nehemiáš 9:25...země, takže s nimi naložili podle libostiDobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné...
Žalmy 78:54...je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem...
Izaiáš 7:1... do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s...
Izaiáš 20:1...svého vrchního velitele a ten jej napadldobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna...
Izaiáš 36:1...Senacherib proti všem judským opevněným městůmdobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke...
Jeremiáš 5:17...tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá...
Jeremiáš 32:3...toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale...
Jeremiáš 32:24...na ty obléhací náspy! Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou...
Jeremiáš 32:28...rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a...
Jeremiáš 34:22...a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde...
Jeremiáš 37:8... Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto městodobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si,...
Jeremiáš 38:3...do rukou vojska babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře!...
Jeremiáš 38:28...na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci...
Jeremiáš 47:1...prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá...
Jeremiáš 48:1...Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbenodobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná...
Jeremiáš 48:7...jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své dobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš...
Jeremiáš 48:41...prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce...
Jeremiáš 50:2...korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebeDobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho...
Jeremiáš 50:9...země severní. Sešikují se proti němu, odtud jej dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci se s prázdnou...
Jeremiáš 51:41... Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy!...
Daniel 11:15...k opevněnému městu, navrší k němu násepdobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci...
Daniel 11:18...tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce...
Abakuk 1:10...vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násepdobudou ji. Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo ...
Zachariáš 14:2...národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny. Polovina města...

Slova obsahující dobyt: dobyt (3) dobyta (1) dobytčat (3) dobytčaty (1) dobytče (17) dobytčete (2) dobytčetem (2) dobytčeti (3) dobytčí (1) dobytek (108) dobytí (2) dobytka (57) dobytkem (11) dobytku (3) dobyto (3) dobyty (1) dobytých (1) nedobytné (2) výdobytky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |