Doby

Hledám varianty 'doby' [ doby (25) dobu (46) dobou (16) době (95) dobách (19) doba (14) dob (6) ]. Nalezeno 219 veršù.
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,...
Genesis 12:10...se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když...
Genesis 15:1... Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 17:21...Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama...
Genesis 18:10..." odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude...
Genesis 18:14...Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze...
Genesis 21:2...slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal...
Genesis 21:22...jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v  době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl...
Genesis 22:1...dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal:...
Genesis 22:20... Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila...
Genesis 24:11...velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože...
Genesis 30:14...Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná...
Genesis 31:10...stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl...
Genesis 38:1...dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v  době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k...
Genesis 38:12...odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po...
Genesis 39:7...byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat....
Genesis 40:1...a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti...
Genesis 48:1...v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!"...
Genesis 50:4...drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Exodus 9:5...Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určildobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A...
Exodus 9:18...je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode...
Exodus 34:21...pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné...
Leviticus 8:33...od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní....
Leviticus 12:2...chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jakodobě svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec...
Leviticus 12:4...potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a...
Leviticus 12:6...krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede...
Leviticus 13:46...ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí...
Leviticus 14:46...venku za městem. Kdo by do toho domu vešeldobě, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v...
Leviticus 15:25...němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když...
Leviticus 25:8...sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let....
Leviticus 26:34...a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot;...
Leviticus 26:35...odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během...
Numeri 3:1...svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíšedobě, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto...
Numeri 6:4...ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy...
Numeri 6:5...z vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva....
Numeri 6:13...toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu...
Deuteronomium 2:1...k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 16:6...pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na...
Deuteronomium 34:8...na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn...
Jozue 5:2...a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V  době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu...
Jozue 11:6..."Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně...
Jozue 11:10...ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem...
Jozue 11:21...vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V  době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z...
Jozue 20:6...k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v  době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude...
Jozue 24:7...jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do...
Soudců 4:4...po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V  době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova....
Soudců 10:14... které jste si zvolili; jen vás zachránídobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli:...
Soudců 11:4...ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se...
Soudců 11:26...všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty...
Soudců 14:4...proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v  době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a...
Soudců 14:8... promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval...
Soudců 15:1... který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a...
Soudců 15:20... dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy....
Soudců 18:1...území, na němž by se usídlil, protože mu do  doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl....
Soudců 18:31...si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez...
Soudců 20:27...se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v  době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna...
1. Samuel 3:2...vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v  době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na...
1. Samuel 9:9...muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme,...
1. Samuel 9:16...Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za...
1. Samuel 17:12...Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli...
1. Samuel 20:12... zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece...
1. Samuel 22:4...je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád...
1. Samuel 25:7...s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se...
1. Samuel 25:15...velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic...
1. Samuel 25:16...dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda....
1. Samuel 25:28...můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl...
1. Samuel 27:11...vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi...
1. Samuel 28:1... Zůstane mým služebníkem napořád." V  době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti...
2. Samuel 4:3...Beerotští uprchli do Gitajim a od  doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna...
2. Samuel 4:5...Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana...
2. Samuel 7:7...jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele....
2. Samuel 8:1...tvého služebníka navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl...
2. Samuel 10:1...stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn...
2. Samuel 11:27...muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile  doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji...
1. Královská 3:2...chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v  době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl...
1. Královská 10:21...vyrobeno v žádném království. Také všechny doby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
1. Královská 14:1...k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V  době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své...
1. Královská 14:30...králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 15:6... Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno...
1. Královská 16:34...králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého...
1. Královská 17:7...nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy...
1. Královská 17:17...řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce...
1. Královská 18:1...máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo:...
1. Královská 18:29...a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná...
1. Královská 19:2...a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a...
1. Královská 20:6...stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali...
2. Královská 3:20...pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu...
2. Královská 4:8...místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od  doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u na...
2. Královská 4:16...stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi...
2. Královská 4:17...Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec...
2. Královská 6:23... propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od  doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později...
2. Královská 7:1...na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za...
2. Královská 7:18...se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene...
2. Královská 8:20...synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil...
2. Královská 8:22...ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co...
2. Královská 10:6...všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských...
2. Královská 10:32... který svedl celý Izrael. Hospodin v  době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé...
2. Královská 12:3...matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v...
2. Královská 13:22... Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval....
2. Královská 15:18... co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:37... jak známo, píše v Kronice judských králů. (V  době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského...
2. Královská 16:6... Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V  době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl...
2. Královská 18:4...hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do  doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu...
2. Královská 20:1...jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův,...
2. Královská 20:12...po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V  době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův,...
2. Královská 23:22...smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu...
2. Královská 24:10...očích zlé, přesně jako jeho otec. V  době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále...
1. Letopisů 12:30...3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do  doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných...
1. Letopisů 12:33...pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona...
1. Letopisů 17:6...z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele....
1. Letopisů 18:1... Hospodine, bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl...
1. Letopisů 19:1...byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil...
1. Letopisů 21:29... který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v  době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam...
2. Letopisů 9:20...vyrobeno v žádném království. Také všechny doby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
2. Letopisů 13:20...Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že...
2. Letopisů 13:23...jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je...
2. Letopisů 14:4...výšiny a kadidlové oltáříky. Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v...
2. Letopisů 16:7... Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V  době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl...
2. Letopisů 20:1... Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity,...
2. Letopisů 21:8...synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil...
2. Letopisů 21:10...ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina,...
2. Letopisů 21:19...ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla...
2. Letopisů 24:4...manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil...
2. Letopisů 25:27...sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti...
2. Letopisů 28:16...města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V  době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc....
2. Letopisů 30:26... V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic...
2. Letopisů 32:24...po tom všem stoupl v očích všech národů. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu...
2. Letopisů 34:33...ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha...
2. Letopisů 35:18...chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil...
2. Letopisů 36:21...slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot;...
Ezdráš 4:2...vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od  doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon."...
Ezdráš 4:5...Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále...
Ezdráš 5:16...položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od  doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže,...
Nehemiáš 2:6...cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil,"...
Nehemiáš 2:16... kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do  doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům,...
Nehemiáš 6:1...a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s...
Nehemiáš 6:17...Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku...
Nehemiáš 8:17...dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den...
Nehemiáš 9:27...proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volalidobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném...
Nehemiáš 9:32...kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem,...
Nehemiáš 12:23...rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana, syna Eliašibova. Přední levité: Chašabiáš,...
Nehemiáš 13:6...a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V  době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém...
Nehemiáš 13:21... "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od  doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se...
Nehemiáš 13:23... a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V  době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a...
Ester 2:21... tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství,...
Ester 3:1...to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce....
Job 6:17...taje led a sníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč....
Žalmy 9:10...Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm jedobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají,...
Žalmy 10:1...jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrývášdobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky,...
Žalmy 33:19... aby je vysvobozoval od smrti, aby je živildobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše...
Žalmy 37:19... jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí....
Žalmy 63:5... rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí...
Žalmy 91:15... ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím....
Izaiáš 23:15...ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s...
Izaiáš 24:22...vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce...
Izaiáš 38:1...jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův,...
Izaiáš 39:1... že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V  době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův,...
Jeremiáš 44:18...nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od  doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a...
Ezechiel 16:56...budeš znovu tím, čím jsi byla kdysi. Copak sisdobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako...
Ezechiel 22:10...v tobě obcují s manželkou svého otce a ženydobě svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě...
Ezechiel 38:8...k tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země,...
Daniel 4:31...jako ptačí pařáty. , Nabukadnezar, jsem po  době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy...
Daniel 7:12...v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to...
Daniel 9:21...spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo todobě večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně,...
Daniel 10:2...a týká se velikého boje. Daniel jsem v  době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané...
Daniel 11:33...lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a...
Daniel 11:34... budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. V  době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí...
Ozeáš 2:11... Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i svůj len,...
Amos 5:13...v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v  době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé,...
Abakuk 2:3...je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazujedobě určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj,...
Malachiáš 3:7...jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a...
Matouš 1:25...vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se...
Matouš 4:17...krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od  doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království...
Matouš 11:25...zemi bude v soudný den lehčeji než tobě." V  době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že...
Matouš 14:1...jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je...
Matouš 16:21... aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od  doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do...
Matouš 18:1... Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v...
Matouš 24:21... Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do  doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby...
Matouš 24:43... Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do...
Matouš 25:19...v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když...
Marek 13:19... Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy...
Lukáš 8:13... ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou...
Lukáš 13:1...nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcích,...
Lukáš 16:16... do Jana tu byl Zákon a Proroci; od  doby se káže Boží království a každý se do něj násilně...
Jan 16:2... Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že...
Jan 16:4...ani . Předpověděl jsem vám to, abyste si v  době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to...
Skutky 1:7...Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časydoby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale...
Skutky 1:15...Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V  době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich...
Skutky 6:1...učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V  době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti,...
Skutky 7:20...vlastní novorozence, aby nepřežili. V  době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho...
Skutky 8:1...slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V  době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování,...
Skutky 10:30...odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se...
Skutky 11:27...byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V  době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich...
Skutky 12:1...to starším po Barnabášovi a Saulovi. V  době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili...
Skutky 13:41... podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo...
Skutky 14:16...nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách,...
Skutky 15:36...vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit...
Skutky 18:18...vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou a...
Skutky 19:23... ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v  době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch. Jeden...
Skutky 21:26...obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena...
Skutky 25:14... aby pozdravili Festa. Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu...
Římanům 5:6...nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještědobě, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za...
Římanům 7:1...Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke...
Římanům 13:11...Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je...
1. Korintským 13:13...potom poznám plně, tak jako Bůh zná . Do  doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale...
1. Korintským 16:6...totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit,...
2. Korintským 12:19...šlépějích? Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu,...
Galatským 3:23... byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun...
Efeským 2:7...k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí...
Efeským 2:12...vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V  době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele,...
Efeským 3:5...Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým...
Efeským 3:21...buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy...
Efeským 5:16...moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli...
1. Tesalonickým 5:1...se navzájem těmito slovy. O časechdobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte,...
2. Timoteus 4:3...a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle...
Židům 5:12... protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby...
Židům 9:6...všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do...
Židům 10:13...oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od  doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť...
1. Petr 1:14...nepoddávejte se choutkám, které vás ovládalydobě vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý -...

Slova obsahující doby: doby (25) dobyl (42) dobyla (1) dobyli (18) dobyt (3) dobyta (1) dobytčat (3) dobytčaty (1) dobytče (17) dobytčete (2) dobytčetem (2) dobytčeti (3) dobytčí (1) dobytek (108) dobytí (2) dobytka (57) dobytkem (11) dobytku (3) dobyto (3) dobyty (1) dobytých (1) dobyvatele (1) nádoby (30) nedobyl (1) nedobyli (2) nedobytné (2) obdoby (1) ozdoby (1) podoby (5) rádoby (1) vydobyl (1) vydobyli (1) výdobytky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |