Dobru

Hledám varianty 'dobru' [ dobře (134) dobru (4) dobro (66) dobrem (4) dobra (10) ]. Nalezeny 212 verše.
Genesis 2:9...stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala...
Genesis 2:17...můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl,...
Genesis 3:5...se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý...
Genesis 3:22... člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku,...
Genesis 4:7...tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá...
Genesis 12:13... že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel...
Genesis 12:16...faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a...
Genesis 29:6..."Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 30:15...milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s...
Genesis 32:10...příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou...
Genesis 32:13...Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku,...
Genesis 40:14...jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o...
Genesis 43:28..."Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu....
Genesis 44:4... a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k...
Numeri 10:29...nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námidobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli...
Numeri 16:8... Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás...
Deuteronomium 3:27...západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu,...
Deuteronomium 5:16... tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:28...mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řeklDobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce,...
Deuteronomium 5:29... aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům...
Deuteronomium 6:3... Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:18...očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin s...
Deuteronomium 6:24... Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom,...
Deuteronomium 10:13...a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa...
Deuteronomium 15:16...protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a...
Deuteronomium 18:17...oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím...
Deuteronomium 19:13...z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové...
Deuteronomium 29:18...se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin...
Deuteronomium 32:34... jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? je...
Jozue 24:20...Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid...
Soudců 9:16...Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu...
Růt 2:22...moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném...
1. Samuel 16:17...poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze...
1. Samuel 16:18...jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muždobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy...
1. Samuel 23:17...mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli...
1. Samuel 24:18...než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že...
1. Samuel 24:19...zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi ...
1. Samuel 24:20...nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že...
1. Samuel 25:17...strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům...
2. Samuel 3:13...ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale...
2. Samuel 14:17...krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s...
2. Samuel 14:21...děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky...
1. Královská 2:38..." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak...
1. Královská 2:42...zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu...
1. Královská 2:44...příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin...
1. Královská 3:9...srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný...
1. Královská 8:18... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho...
1. Královská 20:22...ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posilydobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě...
2. Královská 2:19...řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem...
2. Královská 4:26...Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži,...
2. Královská 7:9...odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by...
2. Královská 10:30...telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s...
2. Královská 19:25...jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
2. Královská 25:24...zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše,...
1. Letopisů 17:19...Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil...
2. Letopisů 2:6...a železem, se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v...
2. Letopisů 6:8... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho...
2. Letopisů 31:20... Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem...
Nehemiáš 2:10...strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snažídobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když...
Ester 10:3...jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiždobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich...
Job 9:28...děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil...
Job 10:3...- z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a...
Job 13:9...jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka?...
Job 13:17...- vždyť před něj nepřijde žádný bezbožníkDobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete utěšit právě...
Job 30:26...jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. ...
Job 33:1... Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkámdobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají...
Job 34:21...sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci...
Job 34:25... jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za...
Job 40:30...na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ...
Žalmy 1:6...tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč...
Žalmy 14:1...není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 14:3...z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti...
Žalmy 16:2...spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak...
Žalmy 23:6... hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetékáDobro a láska budou provázet po všechny dny mého života,...
Žalmy 34:11...a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte , úctě k...
Žalmy 34:15...rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči...
Žalmy 36:4... Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na...
Žalmy 37:3...zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji...
Žalmy 37:27...jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž...
Žalmy 38:21...zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za  dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj ,...
Žalmy 53:2...Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 53:4...z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci?...
Žalmy 84:12...štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v...
Žalmy 112:5...poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitnýDobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti...
Žalmy 119:65... prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. ...
Žalmy 119:68...jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsidobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní...
Žalmy 122:9...se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k...
Žalmy 125:4...k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodinedobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se...
Žalmy 139:14... jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem...
Žalmy 141:6... jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne...
Přísloví 4:23... celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází....
Přísloví 8:12...spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a...
Přísloví 10:14...na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek...
Přísloví 11:23...špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jendobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a...
Přísloví 11:27...se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se....
Přísloví 17:13...na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je...
Přísloví 23:1... Když s mocným člověkem k jídlu sedáš sidobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť,...
Kazatel 7:20... Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká,...
Kazatel 7:22...kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem...
Kazatel 8:10... kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost!...
Kazatel 8:12...nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vímDobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem....
Kazatel 8:13... neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť...
Izaiáš 1:17... jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte...
Izaiáš 3:10...na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude...
Izaiáš 5:20... abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo...
Izaiáš 7:15... Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí...
Izaiáš 7:16...a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena....
Izaiáš 37:26...jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
Izaiáš 41:7...dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty...
Izaiáš 51:4...a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znítDobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe!...
Jeremiáš 1:12..."Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem,...
Jeremiáš 2:10...ostrovy, pošlete někoho k beduínům na pouštidobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo?...
Jeremiáš 4:22...- rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná,...
Jeremiáš 7:11...mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na...
Jeremiáš 7:23...cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se...
Jeremiáš 13:23...leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako...
Jeremiáš 15:11...zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase...
Jeremiáš 17:6... Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v...
Jeremiáš 18:10... a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu...
Jeremiáš 18:20... slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se...
Jeremiáš 22:15...však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře!...
Jeremiáš 22:16... Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale...
Jeremiáš 23:24... Nejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece...
Jeremiáš 32:39...cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu,...
Jeremiáš 38:20...Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co...
Jeremiáš 40:9... poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval...
Jeremiáš 42:6...Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po deseti...
Jeremiáš 44:17... Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme...
Pláč 3:38...než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohromadobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk...
Pláč 5:1... Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadlidobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo...
Ezechiel 3:10..."každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdcidobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství...
Ezechiel 40:4...ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchejdobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi...
Ezechiel 44:5...jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej...
Daniel 3:30... Mešachovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků...
Daniel 6:29...se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara...
Daniel 9:23...jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocennýDobře tedy poslouchej slova a porozuměj tomu vidění:...
Ozeáš 8:3... volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si...
Ozeáš 13:12...odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě...
Amos 5:15... pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďtedobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se...
Micheáš 3:2...Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso...
Micheáš 3:5...prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí,...
Zachariáš 8:15...dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu...
Matouš 12:12...člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji...
Matouš 17:4...rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Panedobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky -...
Matouš 19:17...život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života,...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však...
Marek 7:37...byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch...
Marek 9:5...s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbidobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě,...
Marek 12:28...znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které...
Marek 12:32...znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat...
Lukáš 6:9...zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po...
Lukáš 6:26... Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným...
Lukáš 6:33...přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to...
Lukáš 6:48...dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil,...
Lukáš 9:33...začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistředobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě,...
Lukáš 9:44... co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do...
Lukáš 20:39...pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho...
Jan 5:29... uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo,...
Skutky 2:14...pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámitDobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si...
Skutky 2:22...vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a...
Skutky 10:38...Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh...
Skutky 15:29...a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie,...
Skutky 25:10... Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač...
Skutky 26:26... Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo,...
Římanům 2:7...podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem;...
Římanům 2:10...zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a...
Římanům 3:8...se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto...
Římanům 3:12...z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich,...
Římanům 7:18...jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro,...
Římanům 7:19... to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy...
Římanům 7:21...ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím...
Římanům 11:20...větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře...
Římanům 12:9...je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhnětedobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si...
Římanům 12:17...zlo zlem. všichni vidí, že vám jdedobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj...
Římanům 12:21...uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc...
Římanům 13:3...přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda...
Římanům 13:4... pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč...
Římanům 16:19... ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jdedobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy...
1. Korintským 7:38... je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána...
1. Korintským 16:10...přijde Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy...
2. Korintským 6:9... a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní,...
Galatským 4:17...Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode , abyste horlili pro ....
Galatským 4:18... abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje,...
Galatským 6:9...z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání....
Galatským 6:10...sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK...
Efeským 6:3...první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte...
1. Tesalonickým 5:2...a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé...
2. Tesalonickým 3:13...prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise...
1. Timoteus 1:8...na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen...
1. Timoteus 3:4...vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a poslušné a dobře vychované děti....
1. Timoteus 3:12... Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě...
1. Timoteus 5:17...o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání,...
2. Timoteus 3:3... pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše...
Titus 1:8...hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se...
Titus 1:16... nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení...
Titus 2:14...očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem...
Titus 3:1...a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví...
Židům 9:11...jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším...
Židům 10:1...těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem....
Jakub 2:8...Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás...
Jakub 2:16...jim řeknete: "Jděte v pokoji, je vám teplodobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k...
Jakub 2:19...na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný BůhDobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy ...
1. Petr 2:14...trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním...
1. Petr 3:6...pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke...
1. Petr 3:11...ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči...
1. Petr 3:13..." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze...
2. Petr 1:19...nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud...
1. Jan 3:17...pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu...
3. Jan 1:6...vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou...
3. Jan 1:11...si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl....
Zjevení 2:6...a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšemdobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |