Dobrotě

Hledám varianty 'dobrotě' [ dobroty (9) dobrotu (7) dobrotou (4) dobrotě (3) dobrota (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 33:19..."Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se,...
1. Samuel 25:21...- vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu...
1. Královská 10:7...vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostídobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze...
2. Letopisů 6:41...spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji tvář od toho,...
Nehemiáš 9:25... tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon...
Nehemiáš 9:35... Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když ještě měli tu...
Nehemiáš 9:36...našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme dnes otroci! Její hojná úroda...
Žalmy 25:7...lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje...
Žalmy 31:20...tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals ji...
Žalmy 35:12...povstávají, nevím o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! ...
Žalmy 51:20... Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu...
Žalmy 65:5... které zveš, aby stanuli na tvých nádvoříchDobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými...
Žalmy 65:12...a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde...
Žalmy 69:17...mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni....
Žalmy 86:17...své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že...
Žalmy 109:5... zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelství. Ustanov nad...
Žalmy 145:7...velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti zpívají: "Hospodin je...
Jeremiáš 31:12...přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot!...
Ozeáš 3:5...časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele,...
Skutky 27:24... Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh sedobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s...
Římanům 2:4...shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím...
Římanům 15:14... Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete...
Galatským 5:22...pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavostdobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný...
Efeským 5:9...děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždydobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí...
Titus 2:3...a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti...
Židům 6:5...dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |