Dobrodiní

Hledám varianty 'dobrodiní' [ dobrodiním (3) dobrodiní (24) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 26:29...jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili v pokoji. Jsi přece Hospodinův...
Exodus 18:9...pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je...
Numeri 10:32... Půjdeš-li s námi, podělíme se s teboudobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na...
Deuteronomium 28:63...se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin...
Soudců 8:35...oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn...
1. Samuel 25:30...potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem...
1. Samuel 25:31... aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl...
2. Samuel 2:6...prokáže laskavost a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a...
2. Samuel 7:28...jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí...
2. Samuel 16:12...na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě....
1. Královská 8:66...a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku...
1. Letopisů 17:26...jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka,...
2. Letopisů 7:10... Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a...
2. Letopisů 32:25...udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i...
Žalmy 38:21...zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za  dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj ,...
Žalmy 116:7...zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od...
Žalmy 116:12...je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat...
Žalmy 142:8...oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji...
Přísloví 3:27... on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco...
Přísloví 19:17...pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho...
Jeremiáš 32:40...nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do srdcí jim vložím, aby ctili, aby se ode ...
Jeremiáš 32:41... neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým svým srdcem...
Jeremiáš 32:42...to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž...
Jeremiáš 33:9...přede všemi národy na zemi, uslyší o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v úžasu a rozechvění...
Matouš 6:4... tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu,...
Skutky 14:17...cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro...

Slova obsahující dobrodiní: dobrodiní (24) dobrodiním (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |