Dobro

Hledám varianty 'dobro' [ dobru (4) dobro (66) dobrem (4) dobra (10) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 2:9...stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala...
Genesis 2:17...můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl,...
Genesis 3:5...se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý...
Genesis 3:22... člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku,...
Genesis 44:4... a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k...
Deuteronomium 10:13...a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa...
Jozue 24:20...Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid...
1. Samuel 24:18...než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že...
1. Samuel 24:20...nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že...
2. Samuel 14:17...krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s...
1. Královská 3:9...srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný...
1. Letopisů 17:19...Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil...
Nehemiáš 2:10...strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snažídobro synů Izraele. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Když...
Ester 10:3...jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiždobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich...
Job 30:26...jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. ...
Žalmy 14:1...není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 14:3...z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti...
Žalmy 16:2...spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak...
Žalmy 23:6... hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetékáDobro a láska budou provázet po všechny dny mého života,...
Žalmy 34:11...a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte , úctě k...
Žalmy 34:15...rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči...
Žalmy 36:4... Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na...
Žalmy 37:3...zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji...
Žalmy 37:27...jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž...
Žalmy 38:21...zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za  dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj ,...
Žalmy 53:2...Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo...
Žalmy 53:4...z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci?...
Žalmy 84:12...štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v...
Žalmy 119:65... prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. ...
Žalmy 119:68...jsem, tvých výroků teď ale držím se. Dobrý jsidobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní...
Žalmy 122:9...se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k...
Přísloví 11:23...špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jendobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a...
Přísloví 11:27...se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se....
Přísloví 17:13...na hlupáka s jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je...
Kazatel 7:20... Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Nestarej se o všechno, co se kde říká,...
Kazatel 8:10... kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost!...
Izaiáš 5:20... abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo...
Izaiáš 7:15... Bůh je s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí...
Izaiáš 7:16...a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena....
Jeremiáš 4:22...- rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná,...
Jeremiáš 15:11...zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase...
Jeremiáš 17:6... Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v...
Jeremiáš 18:10... a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu...
Jeremiáš 18:20... slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se...
Pláč 3:38...než Hospodin to přikáže? Což nepochází pohromadobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk...
Ozeáš 8:3... volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si...
Amos 5:15... pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďtedobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se...
Micheáš 3:2...Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso...
Zachariáš 8:15...dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu...
Matouš 12:12...člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji...
Matouš 19:17...život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života,...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však...
Lukáš 6:9...zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po...
Jan 5:29... uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo,...
Skutky 10:38...Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh...
Římanům 2:7...podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem;...
Římanům 2:10...zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a...
Římanům 3:8...se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto...
Římanům 3:12...z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich,...
Římanům 7:18...jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro,...
Římanům 7:19... to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy...
Římanům 7:21...ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím...
Římanům 12:9...je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhnětedobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si...
Římanům 12:17...zlo zlem. všichni vidí, že vám jdedobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj...
Římanům 12:21...uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc...
Římanům 13:3...přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda...
Římanům 13:4... pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč...
Římanům 16:19... ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jdedobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy...
Galatským 4:18... abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje,...
Galatským 6:9...z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání....
Galatským 6:10...sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK...
2. Tesalonickým 3:13...prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise...
2. Timoteus 3:3... pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše...
Titus 1:8...hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se...
Titus 1:16... nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení...
Titus 2:14...očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem...
Titus 3:1...a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví...
Židům 9:11...jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším...
Židům 10:1...těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem....
1. Petr 3:11...ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči...
1. Petr 3:13..." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze...
Zjevení 2:6...a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšemdobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím....

Slova obsahující dobro: dobro (66) dobročinnost (1) dobročinnosti (1) dobrodinci (1) dobrodiní (24) dobrodiním (3) dobrodruhy (1) dobrodruzi (1) dobrořeč (5) dobrořečení (2) dobrořečí (3) dobrořečil (8) dobrořečili (6) dobrořečilo (1) dobrořečíme (1) dobrořečit (1) dobrořečte (9) dobrosrdečným (1) dobrota (3) dobrotě (3) dobrotivé (1) dobrotivě (3) dobrotivého (1) dobrotivou (1) dobrotivý (3) dobrotivým (1) dobrotou (4) dobrotu (7) dobroty (9) dobrou (15) dobrovolné (6) dobrovolně (7) dobrovolník (1) dobrovolnou (2) dobrovolný (9) dobrovolných (3) nadobro (6) nedobrou (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |