Dobrý

Hledám varianty 'dobrý' [ dobří (3) dobrý (63) dobrou (15) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 3:6...i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí...
Genesis 40:16...vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle...
Genesis 49:15... mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě...
Leviticus 5:4... Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho...
Deuteronomium 2:4...na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země...
Deuteronomium 4:9...který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil...
1. Samuel 12:23...se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně...
1. Samuel 29:9...nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale...
2. Samuel 17:14..." (Hospodin se totiž rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak...
2. Samuel 18:26...osamělý běžec!" zavolala na strážného. "I ten  dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první...
2. Samuel 18:27... "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou."...
1. Letopisů 16:34... aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože...
2. Letopisů 5:13...začali hlasitě chválit Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž...
2. Letopisů 7:3... klaněli se a dobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před...
Ezdráš 3:11...Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen...
Žalmy 25:8...na pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotuDobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke...
Žalmy 27:13...mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on...
Žalmy 34:9...jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte...
Žalmy 73:1...Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy...
Žalmy 86:5... Pane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývají! Moji...
Žalmy 100:5...jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna...
Žalmy 106:1... Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo...
Žalmy 107:1...Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Hospodinovi vykoupení o...
Žalmy 109:21...Pane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem ,...
Žalmy 118:1...přetrvá! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Izraeli, jen řekni teď:...
Žalmy 118:29...Bože, budu velebit! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí...
Žalmy 119:68... bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím seDobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I...
Žalmy 135:3...Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné!...
Žalmy 136:1...Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha bohů - jeho...
Přísloví 13:22...stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnouDobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká...
Přísloví 14:14...zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutkydobrý člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemu,...
Přísloví 20:18... skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka...
Přísloví 24:13...skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé...
Kazatel 7:14...Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej...
Kazatel 9:2...i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoliDobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá přísahu i ten,...
Izaiáš 52:7... jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou...
Jeremiáš 33:11...zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž...
Pláč 3:25...Hospodin, říkám si, v něj složím svoji nadějiDobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří...
Nahum 1:7... skály se před ním drolí na kusy! Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj...
Matouš 7:17...hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce....
Matouš 7:18...nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoceDobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom...
Matouš 12:35...věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazykuDobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý...
Matouš 13:8...vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu - některé stonásobnou, jiné...
Matouš 19:17..."Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A...
Matouš 25:21...jsem pět dalších.' Jeho pán mu řekl: ‚Výbornědobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti...
Matouš 25:23...jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výbornědobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti...
Marek 4:8... takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a vydala úrodu - některé dalo...
Marek 10:17...je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného...
Marek 10:18...stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh....
Lukáš 6:27... však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás...
Lukáš 6:35... Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše...
Lukáš 6:43...bratra. Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý...
Lukáš 6:45...nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hroznyDobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré,...
Lukáš 18:18...nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného...
Lukáš 18:19...života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš:...
Lukáš 19:17...deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším,...
Lukáš 23:50...opodál a všechno to viděli. Jeden člen Radydobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a...
Jan 7:12...se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli...
Jan 10:11... aby měly život - život v plnosti. jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život....
Jan 10:14...je nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ovce znají , jako zná...
Jan 10:33... chcete kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi...
Skutky 10:22...Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který  dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého...
Skutky 11:24...s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu...
Skutky 22:12...ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákonadobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou....
Římanům 7:16...to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích, který je ve...
2. Korintským 6:8...i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnoudobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako...
Filipským 4:8... ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli  dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom...
1. Timoteus 1:8... co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že...
1. Timoteus 1:18... jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří...
1. Timoteus 3:7...pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do...
1. Timoteus 4:6...budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a...
1. Timoteus 6:12... víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán...
1. Timoteus 6:19...štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života....
2. Timoteus 2:3...schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete...
2. Timoteus 4:7...obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď...
Filemon 1:14...jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti...
Židům 6:7...Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen...
1. Petr 4:10...nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, ...

Slova obsahující dobrý: dobrý (63) dobrých (16) dobrým (13) dobrými (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |