Dobrého

Hledám varianty 'dobrého' [ dobrými (4) dobrým (13) dobrých (16) dobrému (6) dobrém (14) dobrého (37) dobré (126) dobrá (32) ]. Nalezeno 237 veršù.
Genesis 1:4...- a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den"...
Genesis 1:10...vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:12... v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:18...oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a...
Genesis 1:25...druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu,...
Genesis 1:31...viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo...
Genesis 2:9...země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohleddobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a...
Genesis 2:18... jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu."...
Genesis 30:34...načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil...
Genesis 41:35...země. Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní...
Genesis 44:10...zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy...
Genesis 50:20...jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšleldobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn...
Exodus 3:8...Egypťanů a abych je z země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem - do...
Exodus 8:24...Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu...
Exodus 18:17..." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou...
Numeri 10:29...tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit...
Numeri 13:19...málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlíDobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí?...
Numeri 14:7...jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do ...
Numeri 24:13...Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned...
Deuteronomium 1:14...vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a...
Deuteronomium 1:25..."Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a...
Deuteronomium 1:39...- vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí....
Deuteronomium 6:11...města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi...
Deuteronomium 6:18... Čiň, co je v Hospodinových očích správnédobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země,...
Deuteronomium 12:28...v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření...
Deuteronomium 26:11...a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího...
Deuteronomium 28:11...a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé...
Jozue 9:25...ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto:...
Jozue 21:45...jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné...
Jozue 23:14...Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné...
Jozue 23:15...z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na...
Soudců 4:9...se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou...
Soudců 10:15..."Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze...
Soudců 11:13...od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal...
Růt 3:7...co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se...
1. Samuel 2:32...na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud...
1. Samuel 9:10... Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli...
1. Samuel 15:9... Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé...
1. Samuel 20:7...rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz,...
1. Samuel 20:12...v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale...
1. Samuel 24:20...najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke...
2. Samuel 4:10...ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že...
2. Samuel 13:22... Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že...
2. Samuel 17:7...odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní,"...
2. Samuel 18:22..." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet,"...
2. Samuel 18:25...ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla...
2. Samuel 18:31...a postavil se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes...
2. Samuel 19:28...ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil...
2. Samuel 19:36...Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co...
2. Samuel 19:38...Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a ...
2. Samuel 19:39...jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se...
2. Samuel 20:21...Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes...
1. Královská 1:42..."Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán,...
1. Královská 2:18...neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem."...
1. Královská 8:56... jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka...
1. Královská 14:13... na kom Hospodin, Bůh Izraele, nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který...
1. Královská 20:33...je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad...
1. Královská 22:8... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův."...
1. Královská 22:13...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého."...
1. Královská 22:18...izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže...
2. Královská 2:17...na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho...
2. Královská 3:19... všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době,...
2. Královská 3:25...a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny...
2. Královská 6:3...jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k...
2. Královská 7:9...Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do...
2. Královská 20:19...krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů...
1. Letopisů 4:40...na východní straně údolí. Nalezli vydatnédobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho...
2. Letopisů 12:12...je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou....
2. Letopisů 14:1...deset let míru. Asa dělal, co je správnédobré v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a...
2. Letopisů 18:7... ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimlův."...
2. Letopisů 18:12...proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého."...
2. Letopisů 18:17...izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale pokračoval: "Nuže...
2. Letopisů 19:3...Hospodinův hněv. Našlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v...
2. Letopisů 19:11...a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a...
2. Letopisů 24:16...mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli...
Nehemiáš 2:18...stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat Choronský,...
Nehemiáš 5:19...jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. ...
Nehemiáš 9:13...jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákonydobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou...
Nehemiáš 13:31...dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž...
Ester 5:9...jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před...
Job 1:12...- uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve...
Job 2:6...- uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš...
Job 2:10...odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem...
Job 34:4...ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a...
Žalmy 34:13...někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých...
Žalmy 52:5... tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve...
Žalmy 54:8...ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On vysvobodí z každého soužení, svým...
Žalmy 119:39...ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech -...
Žalmy 125:4...ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají...
Žalmy 147:1... po všechna pokolení! Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné -...
Přísloví 14:19...rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i...
Přísloví 15:3...nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlédobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života,...
Přísloví 15:23... Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta...
Přísloví 15:30...ale vyslyší. Zářivý pohled rozveselí srdcedobrá novina do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám...
Přísloví 16:28...člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštvedobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je...
Přísloví 17:26...hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal...
Přísloví 18:5... pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o právo připravit. Tupcova ústa...
Přísloví 24:6... znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na...
Přísloví 24:23...slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi,...
Přísloví 25:25...sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramen, studna...
Přísloví 25:27...před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město,...
Přísloví 28:21...zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve...
Kazatel 7:1...bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den...
Kazatel 7:10...v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je...
Kazatel 7:11...Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo...
Kazatel 7:18...nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný,...
Kazatel 9:2...stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osuddobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo...
Kazatel 9:18...válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha...
Kazatel 11:6...nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak...
Kazatel 12:14...vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň...
Izaiáš 39:8...krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů...
Izaiáš 40:9...přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš...
Izaiáš 41:23...poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo zlé, užasneme nad tím pohledem. Jenže vy...
Izaiáš 52:7... jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou...
Izaiáš 55:2...nenasycuje? Poslechněte raději a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a...
Izaiáš 61:1...Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených,...
Izaiáš 65:8...víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco dobrého," tak i naložím se svými služebníky: Všechny je...
Jeremiáš 6:16...se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy...
Jeremiáš 8:15...jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od...
Jeremiáš 14:19... že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení!...
Jeremiáš 21:10...život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak nedobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do...
Jeremiáš 24:3...se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že...
Jeremiáš 24:5...jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky - považuji je za dobré. Spočinu na nich svým...
Jeremiáš 26:14...ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když zabijete, uvalíte na...
Jeremiáš 29:32...by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví Hospodin." Slovo, které...
Jeremiáš 33:14..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V...
Jeremiáš 39:16... teď naplním svá slova o tomto městě, avšak nedobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma...
Jeremiáš 40:4...před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke...
Jeremiáš 42:4...Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k...
Jeremiáš 44:27...Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak nedobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního...
Pláč 3:17...nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u...
Pláč 3:26... kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledajíDobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení. Dobré je,...
Pláč 3:27...je trpělivé čekání na Hospodinovo spaseníDobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o...
Ezechiel 17:8... aby ji zavlažil. Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla...
Ezechiel 34:14...a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude...
Ezechiel 34:18...a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin podupat?...
Amos 5:14...v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s...
Amos 9:4... Spočinu na nich svým pohledem - avšak nedobrém, ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů, se dotkne...
Micheáš 6:8...za hřích duše své? Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě,...
Nahum 2:1... Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď,...
Zachariáš 1:17...zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém...
Matouš 3:10...ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás...
Matouš 5:16... vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."...
Matouš 5:45...nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i...
Matouš 6:1..." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u...
Matouš 7:11...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm...
Matouš 7:17...fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom...
Matouš 7:18...zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá...
Matouš 7:19...nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy:...
Matouš 12:33...v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom...
Matouš 12:34...po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý...
Matouš 12:35... to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší ze zlého...
Matouš 13:23...to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a...
Matouš 13:24...je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel,...
Matouš 13:27...a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl...
Matouš 13:37...o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré...
Matouš 13:38...semene je Syn člověka, pole je tento světdobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové...
Matouš 13:48...ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž...
Matouš 19:16...k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však...
Matouš 22:10...ulic a shromáždili všechny, které našli - zlédobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak...
Marek 4:20...neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu -...
Marek 9:50...totiž bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte?...
Marek 10:18...stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh....
Lukáš 1:53...z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se...
Lukáš 2:14..."Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři...
Lukáš 3:9... dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme...
Lukáš 5:39...staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem...
Lukáš 6:38...a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dánoDobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve...
Lukáš 6:43...špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po...
Lukáš 6:45...se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynášídobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze...
Lukáš 8:8...spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu."...
Lukáš 8:15...života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrnodobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v...
Lukáš 11:13...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm...
Lukáš 14:34...všeho, co , nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas...
Lukáš 16:25...Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká...
Jan 1:46...proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se...
Jan 10:32... Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich chcete...
Skutky 4:9...a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka....
Skutky 6:3...Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci...
Skutky 9:36...(což je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami. V těch dnech však onemocněla a...
Římanům 1:28...odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co...
Římanům 5:7... Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale...
Římanům 7:12...ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivédobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě!...
Římanům 7:13...svaté, spravedlivé a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako...
Římanům 7:18... že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám...
Římanům 8:28... že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhádobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty,...
Římanům 9:11...dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o...
Římanům 10:15...psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť ...
Římanům 12:2... abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo,...
Římanům 14:16...zemřel Kristus! se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo...
2. Korintským 5:10...odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a...
2. Korintským 9:8...dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal,...
Galatským 4:18...vás odloučit ode , abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u...
Galatským 6:6...náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí....
Efeským 2:10...jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořildobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim...
Efeským 4:29...úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo...
Efeským 6:8...Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok...
Filipským 1:6... Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše....
Filipským 1:15...Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní všakdobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti,...
Koloským 1:10...Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně...
1. Tesalonickým 3:6... Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínátedobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste...
1. Tesalonickým 5:15...neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny. Vždycky se radujte...
1. Tesalonickým 5:21...nepohrdejte. Všechno prověřujtedobrého se držte, zla v každé podobě se varujte...
2. Tesalonickým 2:17... kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále vás, bratři, prosíme, modlete...
1. Timoteus 1:5...přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty...
1. Timoteus 1:19...jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si vírudobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali...
1. Timoteus 2:10...účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke...
1. Timoteus 3:13... Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista...
1. Timoteus 4:4...s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba...
1. Timoteus 5:10... pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy...
1. Timoteus 5:25...soud; hříchy jiných ale potom. Stejně takdobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou...
1. Timoteus 6:2...méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem...
1. Timoteus 6:18...užívání. se věnují dobročinnosti, bohatnoudobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si...
2. Timoteus 2:21...velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj...
2. Timoteus 3:17...člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem...
Titus 3:8... usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. Hloupým hádkám, vykládání...
Filemon 1:6...tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou...
Židům 4:2...někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale...
Židům 4:6...stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto...
Židům 5:14...kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a...
Židům 10:24...se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění,...
Židům 13:21... toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v...
Jakub 1:17...se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není...
Jakub 3:17...pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenstvídobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají...
1. Petr 2:12...Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému...
1. Petr 2:15...jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte...
1. Petr 2:18...vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli...
1. Petr 2:20...biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu...
1. Petr 3:10...někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho...
1. Petr 3:16...vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli,...
1. Petr 3:17...však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý,...
1. Petr 3:21...- nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista,...
1. Petr 4:19...své duše věrnému Stvořiteli a pokračujídobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš...
3. Jan 1:11... Milovaný, neber si příklad ze zlého, aledobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha...
3. Jan 1:12...kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios  dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu...
Zjevení 22:19...jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |