Doba

Hledám varianty 'doba' [ doby (25) dobu (46) dobou (16) době (95) dobách (19) doba (14) dob (6) ]. Nalezeno 219 veršù.
Genesis 4:3...ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,...
Genesis 12:10...se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když...
Genesis 15:1... Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 17:21...Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama...
Genesis 18:10..." odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude...
Genesis 18:14...Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze...
Genesis 21:2...slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal...
Genesis 21:22...jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v  době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl...
Genesis 22:1...dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal:...
Genesis 22:20... Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila...
Genesis 24:11...velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože...
Genesis 30:14...Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná...
Genesis 31:10...stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl...
Genesis 38:1...dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v  době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k...
Genesis 38:12...odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po...
Genesis 39:7...byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat....
Genesis 40:1...a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti...
Genesis 48:1...v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!"...
Genesis 50:4...drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Exodus 9:5...Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určildobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A...
Exodus 9:18...je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode...
Exodus 34:21...pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné...
Leviticus 8:33...od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní....
Leviticus 12:2...chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jakodobě svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec...
Leviticus 12:4...potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a...
Leviticus 12:6...krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede...
Leviticus 13:46...ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí...
Leviticus 14:46...venku za městem. Kdo by do toho domu vešeldobě, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v...
Leviticus 15:25...němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když...
Leviticus 25:8...sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let....
Leviticus 26:34...a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot;...
Leviticus 26:35...odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během...
Numeri 3:1...svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíšedobě, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto...
Numeri 6:4...ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy...
Numeri 6:5...z vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva....
Numeri 6:13...toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu...
Deuteronomium 2:1...k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 16:6...pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na...
Deuteronomium 34:8...na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn...
Jozue 5:2...a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V  době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu...
Jozue 11:6..."Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně...
Jozue 11:10...ochromil jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem...
Jozue 11:21...vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V  době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z...
Jozue 20:6...k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v  době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude...
Jozue 24:7...jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do...
Soudců 4:4...po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V  době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova....
Soudců 10:14... které jste si zvolili; jen vás zachránídobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu řekli:...
Soudců 11:4...ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se...
Soudců 11:26...všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty...
Soudců 14:4...proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v  době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a...
Soudců 14:8... promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval...
Soudců 15:1... který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a...
Soudců 15:20... dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy....
Soudců 18:1...území, na němž by se usídlil, protože mu do  doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl....
Soudců 18:31...si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez...
Soudců 20:27...se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v  době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna...
1. Samuel 3:2...vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v  době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na...
1. Samuel 9:9...muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme,...
1. Samuel 9:16...Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za...
1. Samuel 17:12...Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli...
1. Samuel 20:12... zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece...
1. Samuel 22:4...je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád...
1. Samuel 25:7...s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se...
1. Samuel 25:15...velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic...
1. Samuel 25:16...dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli stáda....
1. Samuel 25:28...můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl...
1. Samuel 27:11...vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi...
1. Samuel 28:1... Zůstane mým služebníkem napořád." V  době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti...
2. Samuel 4:3...Beerotští uprchli do Gitajim a od  doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna...
2. Samuel 4:5...Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana...
2. Samuel 7:7...jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele....
2. Samuel 8:1...tvého služebníka navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl...
2. Samuel 10:1...stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn...
2. Samuel 11:27...muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile  doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji...
1. Královská 3:2...chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v  době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl...
1. Královská 10:21...vyrobeno v žádném království. Také všechny doby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
1. Královská 14:1...k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V  době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své...
1. Královská 14:30...králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 15:6... Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno...
1. Královská 16:34...králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého...
1. Královská 17:7...nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy...
1. Královská 17:17...řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce...
1. Královská 18:1...máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo:...
1. Královská 18:29...a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná...
1. Královská 19:2...a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a...
1. Královská 20:6...stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby prohledali...
2. Královská 3:20...pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu...
2. Královská 4:8...místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od  doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u na...
2. Královská 4:16...stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi...
2. Královská 4:17...Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec...
2. Královská 6:23... propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od  doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Později...
2. Královská 7:1...na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za...
2. Královská 7:18...se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene...
2. Královská 8:20...synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil...
2. Královská 8:22...ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co...
2. Královská 10:6...všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských...
2. Královská 10:32... který svedl celý Izrael. Hospodin v  době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé...
2. Královská 12:3...matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v...
2. Královská 13:22... Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi smiloval....
2. Královská 15:18... co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:37... jak známo, píše v Kronice judských králů. (V  době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského...
2. Královská 16:6... Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V  době aramejský král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl...
2. Královská 18:4...hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do  doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu...
2. Královská 20:1...jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův,...
2. Královská 20:12...po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V  době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův,...
2. Královská 23:22...smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu...
2. Královská 24:10...očích zlé, přesně jako jeho otec. V  době vytáhli na Jeruzalém služebníci babylonského krále...
1. Letopisů 12:30...3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do  doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných...
1. Letopisů 12:33...pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona...
1. Letopisů 17:6...z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele....
1. Letopisů 18:1... Hospodine, bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl...
1. Letopisů 19:1...byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil...
1. Letopisů 21:29... který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v  době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam...
2. Letopisů 9:20...vyrobeno v žádném království. Také všechny doby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno...
2. Letopisů 13:20...Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že...
2. Letopisů 13:23...jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je...
2. Letopisů 14:4...výšiny a kadidlové oltáříky. Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v...
2. Letopisů 16:7... Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V  době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl...
2. Letopisů 20:1... Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity,...
2. Letopisů 21:8...synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil...
2. Letopisů 21:10...ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina,...
2. Letopisů 21:19...ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla...
2. Letopisů 24:4...manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil...
2. Letopisů 25:27...sepsány v Knize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti...
2. Letopisů 28:16...města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V  době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc....
2. Letopisů 30:26... V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic...
2. Letopisů 32:24...po tom všem stoupl v očích všech národů. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu...
2. Letopisů 34:33...ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina, Boha...
2. Letopisů 35:18...chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil...
2. Letopisů 36:21...slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot;...
Ezdráš 4:2...vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od  doby, co nás sem přesídlil asyrský král Esar-chadon."...
Ezdráš 4:5...Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále...
Ezdráš 5:16...položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od  doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže,...
Nehemiáš 2:6...cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil,"...
Nehemiáš 2:16... kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do  doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům,...
Nehemiáš 6:1...a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s...
Nehemiáš 6:17...Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku...
Nehemiáš 8:17...dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den...
Nehemiáš 9:27...proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volalidobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebe v nesmírném...
Nehemiáš 9:32...kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem,...
Nehemiáš 12:23...rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana, syna Eliašibova. Přední levité: Chašabiáš,...
Nehemiáš 13:6...a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V  době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém...
Nehemiáš 13:21... "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od  doby v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídil, aby se...
Nehemiáš 13:23... a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V  době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a...
Ester 2:21... tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství,...
Ester 3:1...to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce....
Job 6:17...taje led a sníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč....
Žalmy 9:10...Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm jedobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají,...
Žalmy 10:1...jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrývášdobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky,...
Žalmy 33:19... aby je vysvobozoval od smrti, aby je živildobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše...
Žalmy 37:19... jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí....
Žalmy 63:5... rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí...
Žalmy 91:15... ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím....
Izaiáš 23:15...ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s...
Izaiáš 24:22...vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce...
Izaiáš 38:1...jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V  době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův,...
Izaiáš 39:1... že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V  době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův,...
Jeremiáš 44:18...nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od  doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a...
Ezechiel 16:56...budeš znovu tím, čím jsi byla kdysi. Copak sisdobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do úst jako...
Ezechiel 22:10...v tobě obcují s manželkou svého otce a ženydobě svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě...
Ezechiel 38:8...k tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země,...
Daniel 4:31...jako ptačí pařáty. , Nabukadnezar, jsem po  době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy...
Daniel 7:12...v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to...
Daniel 9:21...spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo todobě večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně,...
Daniel 10:2...a týká se velikého boje. Daniel jsem v  době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané...
Daniel 11:33...lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a...
Daniel 11:34... budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. V  době se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí...
Ozeáš 2:11... Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i svůj len,...
Amos 5:13...v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v  době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé,...
Abakuk 2:3...je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazujedobě určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj,...
Malachiáš 3:7...jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a...
Matouš 1:25...vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se...
Matouš 4:17...krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od  doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království...
Matouš 11:25...zemi bude v soudný den lehčeji než tobě." V  době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že...
Matouš 14:1...jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je...
Matouš 16:21... aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od  doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do...
Matouš 18:1... Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v...
Matouš 24:21... Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do  doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby...
Matouš 24:43... Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do...
Matouš 25:19...v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když...
Marek 13:19... Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy...
Lukáš 8:13... ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou...
Lukáš 13:1...nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcích,...
Lukáš 16:16... do Jana tu byl Zákon a Proroci; od  doby se káže Boží království a každý se do něj násilně...
Jan 16:2... Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že...
Jan 16:4...ani . Předpověděl jsem vám to, abyste si v  době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to...
Skutky 1:7...Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časydoby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale...
Skutky 1:15...Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V  době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich...
Skutky 6:1...učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V  době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti,...
Skutky 7:20...vlastní novorozence, aby nepřežili. V  době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho...
Skutky 8:1...slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V  době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování,...
Skutky 10:30...odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se...
Skutky 11:27...byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V  době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich...
Skutky 12:1...to starším po Barnabášovi a Saulovi. V  době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili...
Skutky 13:41... podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo...
Skutky 14:16...nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách,...
Skutky 15:36...vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit...
Skutky 18:18...vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s Priscillou a...
Skutky 19:23... ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v  době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch. Jeden...
Skutky 21:26...obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena...
Skutky 25:14... aby pozdravili Festa. Zdrželi se tam delší dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu...
Římanům 5:6...nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještědobě, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za...
Římanům 7:1...Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke...
Římanům 13:11...Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je...
1. Korintským 13:13...potom poznám plně, tak jako Bůh zná . Do  doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale...
1. Korintským 16:6...totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit,...
2. Korintským 12:19...šlépějích? Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu,...
Galatským 3:23... byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun...
Efeským 2:7...k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí...
Efeským 2:12...vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V  době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele,...
Efeským 3:5...Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým...
Efeským 3:21...buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy...
Efeským 5:16...moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli...
1. Tesalonickým 5:1...se navzájem těmito slovy. O časechdobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte,...
2. Timoteus 4:3...a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle...
Židům 5:12... protože jste líní naslouchat. Po takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby...
Židům 9:6...všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do...
Židům 10:13...oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od  doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť...
1. Petr 1:14...nepoddávejte se choutkám, které vás ovládalydobě vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý -...

Slova obsahující doba: doba (14) chudoba (1) nádoba (8) nádobami (1) ozdoba (3) podobají (5) podobal (1) podobala (2) podobaly (2) podobat (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |