Došli

Hledám pøesnì 'došli'. Nalezeny 32 verše. Další varianty: došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17)
Leviticus 19:5...pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat...
Leviticus 22:19...ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť...
Leviticus 22:29...oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic...
Leviticus 23:11...pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V...
Numeri 10:21...Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po...
Numeri 13:23...o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným...
Numeri 32:9...jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zemDošli k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele...
Deuteronomium 29:6...poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král...
Jozue 3:1...ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze ŠitimuDošli k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam....
Jozue 3:15...před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli...
Jozue 9:17...Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot...
2. Královská 3:24... Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, ...
2. Královská 5:24...mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam...
2. Královská 7:5...se tedy zvedli, že půjdou do tábora AramejcůDošli k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin...
1. Letopisů 4:42...jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho...
Přísloví 8:9...jsou všechny zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého...
Jeremiáš 43:7... Šli do Egypta, neboť neposlechli HospodinaDošli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo...
Lukáš 24:28... co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni...
Skutky 21:17... u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého...
Římanům 1:5... totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní...
1. Korintským 8:1...obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje....
Filipským 3:16...jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale  došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj...
2. Tesalonickým 2:14...k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři,...
1. Timoteus 2:4... který chce, aby všichni lidé byli spasenidošli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný...
2. Timoteus 2:10...všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá...
Židům 4:16...k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci...
Židům 11:2...skutečností, jež nevidíme. Díky naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen...
Židům 11:39...a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť...
Židům 12:10... on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli...
Židům 12:23... soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke...
1. Petr 2:10...jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak...
2. Petr 3:9...Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho...

Slova obsahující došli: došli (32) nedošli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |