Došel

Hledám pøesnì 'došel'. Nalezeno 19 veršù. Další varianty: došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17)
Genesis 33:3...před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho,...
Leviticus 1:3... Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné...
Soudců 7:19...hlídky, právě když se rozestavěly strážedošel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom...
Soudců 13:11...Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který...
1. Samuel 19:22... Nakonec se tedy do Rámy vypravil sámDošel k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a...
2. Samuel 14:22..."Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě...
2. Královská 4:6...mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten...
Nehemiáš 2:14...jeruzalémské hradby a brány poničené ohněmDošel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku,...
Kazatel 2:20...svou moudrost pod sluncem. I to je marnostDošel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem...
Kazatel 7:27..., hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došel, praví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych...
Kazatel 7:29...muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleďdošel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně,...
Jeremiáš 41:6...z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem...
Matouš 9:28..."Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?"...
Marek 10:50... volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl sedošel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe...
Lukáš 1:44...matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí....
Lukáš 9:42...vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl...
Lukáš 23:5...lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galilejidošel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže...
1. Korintským 8:10... Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby?...
2. Timoteus 1:18... nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš...

Slova obsahující došel: došel (19) nedošel (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |