Dny

Hledám varianty 'dny' [ dny (244) dnům (2) dnů (101) dnu (1) dno (1) dní (156) dni (20) dnem (42) dnech (105) dně (3) dne (569) dna (4) den (668) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:5... a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první....
Genesis 1:8...nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ránoden druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na...
Genesis 1:13...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny,...
Genesis 1:14...jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;...
Genesis 1:16...učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je...
Genesis 1:18...obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že...
Genesis 1:19...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím...
Genesis 1:23...se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ránoden pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů:...
Genesis 1:31...hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ránoden šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou...
Genesis 2:2...a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne...
Genesis 2:3...od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od...
Genesis 2:17...poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboťden, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také...
Genesis 3:14...vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach....
Genesis 3:17... země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit...
Genesis 5:2... Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři....
Genesis 6:5...všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil...
Genesis 7:4... pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a...
Genesis 7:10...a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého...
Genesis 7:11...to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny...
Genesis 7:12...se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet,...
Genesis 7:13... Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti...
Genesis 7:17...za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu,...
Genesis 7:24...v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a...
Genesis 8:3...ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa...
Genesis 8:4...sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda...
Genesis 8:5...zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti...
Genesis 8:6...měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil...
Genesis 8:10...ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu...
Genesis 8:12...voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 8:13... Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy...
Genesis 8:14...a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani nocden." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim:...
Genesis 10:25...Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 14:1... a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 15:18...těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 17:12...ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo...
Genesis 17:23...domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo...
Genesis 17:26...a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení...
Genesis 19:27...zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál...
Genesis 19:34... ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem...
Genesis 19:37... Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 19:38... Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do...
Genesis 21:4...Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když...
Genesis 21:8...Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou...
Genesis 22:3...zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s...
Genesis 22:4...a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy...
Genesis 24:55...odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl:...
Genesis 26:1...(podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 26:15... Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce...
Genesis 26:18...údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o...
Genesis 27:41...nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba...
Genesis 27:45... cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny...
Genesis 30:36...rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka....
Genesis 31:22... Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní,...
Genesis 31:23...tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však...
Genesis 31:39...škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval...
Genesis 31:40...ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z...
Genesis 32:33...kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu,...
Genesis 33:13...sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před...
Genesis 33:16...jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k...
Genesis 34:25... každý, kdo vycházel z brány toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové,...
Genesis 35:3... Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšelden úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."...
Genesis 37:34...se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit,...
Genesis 39:10...zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji....
Genesis 39:11... aby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo...
Genesis 40:12...je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad....
Genesis 40:13...toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:18..."Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na...
Genesis 40:19...toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z...
Genesis 40:20...kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým...
Genesis 42:17...farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Genesis 42:18...je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte,...
Genesis 47:23...pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona....
Genesis 48:15... jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť...
Genesis 48:20...z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael:...
Genesis 49:1..."Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi,...
Genesis 50:3... Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj...
Genesis 50:10...se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když...
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu...
Exodus 2:13...ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo...
Exodus 5:6...- a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte ...
Exodus 7:25...vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 8:18...i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a...
Exodus 9:24... Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo...
Exodus 10:6...ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš...
Exodus 10:13...na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten...
Exodus 10:22...na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se...
Exodus 10:23...tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa....
Exodus 10:28...ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš...
Exodus 12:3...roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou...
Exodus 12:6...nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění...
Exodus 12:14...vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte...
Exodus 12:16...z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí...
Exodus 12:17...svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete...
Exodus 12:18...- to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož...
Exodus 12:19...měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco...
Exodus 12:41...synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy...
Exodus 12:51...přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za...
Exodus 13:3...je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť...
Exodus 13:6... budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe...
Exodus 13:8... na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 13:21...se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a...
Exodus 13:22...Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. ...
Exodus 14:30...a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak...
Exodus 15:22...od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do...
Exodus 16:1...u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá...
Exodus 16:4...nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den....
Exodus 16:5...podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát...
Exodus 16:22...slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více -...
Exodus 16:23..."To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se...
Exodus 16:26...sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude."...
Exodus 16:27... ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy...
Exodus 16:29...dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den...
Exodus 16:30...sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl...
Exodus 18:13...s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním...
Exodus 19:11... si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho...
Exodus 19:15...vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak...
Exodus 19:16...vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil...
Exodus 20:8...neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý...
Exodus 20:10...pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co...
Exodus 21:21...dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když...
Exodus 22:2...krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu....
Exodus 22:29... Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro ...
Exodus 23:12...tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený...
Exodus 24:16...na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z...
Exodus 24:18...a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 29:30...se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu...
Exodus 29:35...přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích....
Exodus 29:36... Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 29:37...hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 30:10...oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po...
Exodus 31:14...ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se...
Exodus 31:15...den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův...
Exodus 31:17...věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne...
Exodus 32:28...se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl:...
Exodus 32:30... Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní...
Exodus 32:34... Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak...
Exodus 34:18... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený...
Exodus 34:21... Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době...
Exodus 34:28...a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova...
Exodus 35:2...řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou...
Exodus 35:3...v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš...
Exodus 40:2...promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání....
Exodus 40:17...přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen....
Exodus 40:37... Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův...
Exodus 40:38... nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl...
Leviticus 5:24...v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli....
Leviticus 6:13...k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budouden svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar:...
Leviticus 7:15... Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jístden jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:16...slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jístden jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí...
Leviticus 7:17...však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i...
Leviticus 7:18... Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu...
Leviticus 7:35...ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu....
Leviticus 7:36...přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 7:38... Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinajden, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se...
Leviticus 8:34...vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i...
Leviticus 8:35...dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž,...
Leviticus 9:1...vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny...
Leviticus 12:2...Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení...
Leviticus 12:3...jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve...
Leviticus 12:4...očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se...
Leviticus 12:5...ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva dny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od...
Leviticus 13:4...nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří...
Leviticus 13:6...po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se...
Leviticus 13:21...vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší...
Leviticus 13:26...malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než...
Leviticus 13:27...a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:31...na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na...
Leviticus 13:32...kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří,...
Leviticus 13:33...člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se...
Leviticus 13:34...prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po...
Leviticus 13:50...- musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne...
Leviticus 13:51...napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině...
Leviticus 13:54...koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po...
Leviticus 14:8...a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu...
Leviticus 14:9...sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i...
Leviticus 14:10...oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez...
Leviticus 14:23...k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke...
Leviticus 14:38...stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu...
Leviticus 14:39...vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána...
Leviticus 15:13...uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude...
Leviticus 15:14...si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před...
Leviticus 15:19...těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:24...krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté....
Leviticus 15:25...déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého...
Leviticus 15:26... Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení;...
Leviticus 15:28...od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je...
Leviticus 16:29... Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat...
Leviticus 16:30...ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 19:6...obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co...
Leviticus 19:7...dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl,...
Leviticus 22:27...tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení...
Leviticus 22:28...Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť...
Leviticus 22:30...obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin...
Leviticus 23:3...svatá shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den...
Leviticus 23:5...v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Leviticus 23:6...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů....
Leviticus 23:7...sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne...
Leviticus 23:11...své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v...
Leviticus 23:12...pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako...
Leviticus 23:15...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste...
Leviticus 23:16...pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát...
Leviticus 23:21...to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění;...
Leviticus 23:24...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté...
Leviticus 23:27...promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté...
Leviticus 23:28...postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření,...
Leviticus 23:29...před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho...
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 23:32...pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 23:34...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův...
Leviticus 23:35...sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou...
Leviticus 23:36...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne...
Leviticus 23:37...pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich...
Leviticus 23:39...obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy...
Leviticus 23:40... rovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti,...
Leviticus 23:41... Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:42... Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli...
Leviticus 24:8...díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu...
Leviticus 25:9...let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření...
Leviticus 27:23...určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě...
Numeri 1:1...na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta,...
Numeri 1:18...s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle...
Numeri 3:13...tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem...
Numeri 6:6...vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému....
Numeri 6:8...na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho...
Numeri 6:9...znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavuden svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne...
Numeri 6:10...očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě...
Numeri 6:11...dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního...
Numeri 6:13...poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude...
Numeri 7:1...jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a...
Numeri 7:10...při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k...
Numeri 7:11...řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne...
Numeri 7:12...po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení...
Numeri 7:18... To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení...
Numeri 7:24... To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův...
Numeri 7:30... To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův....
Numeri 7:36...Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn...
Numeri 7:42...To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův....
Numeri 7:48... To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn...
Numeri 7:54... To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn...
Numeri 7:60... To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn...
Numeri 7:66... To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn...
Numeri 7:72...oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn...
Numeri 7:78... To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův...
Numeri 7:84... Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáředen, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných...
Numeri 8:17...Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je...
Numeri 9:3...Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle...
Numeri 9:5...slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj....
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému...
Numeri 9:11...Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s...
Numeri 9:15...žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu...
Numeri 9:19... Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a...
Numeri 9:20... Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle...
Numeri 9:21...vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad...
Numeri 9:22...dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele...
Numeri 10:10...svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců,...
Numeri 10:11...Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku...
Numeri 10:33...prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala...
Numeri 10:34...nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův...
Numeri 11:19...vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý...
Numeri 11:31...a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od...
Numeri 11:32...výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral...
Numeri 12:14... otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak...
Numeri 12:15...pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam...
Numeri 13:25...říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k...
Numeri 14:14... že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního...
Numeri 14:34...Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch...
Numeri 15:23...(cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše...
Numeri 15:32... musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže,...
Numeri 19:11...kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a...
Numeri 19:12... bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se...
Numeri 19:14...vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není...
Numeri 19:16...nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť...
Numeri 19:19...nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí....
Numeri 20:29...zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu,...
Numeri 25:18...sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabitéden zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin...
Numeri 28:3...oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti....
Numeri 28:9...vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 28:16...jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Numeri 28:17...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte...
Numeri 28:18... Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 28:24...stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící...
Numeri 28:25...kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 28:26...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet...
Numeri 29:1...tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 29:7...vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se...
Numeri 29:12...obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 29:17...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez...
Numeri 29:20...oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:23...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:26...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:29...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:32...oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:35...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako...
Numeri 30:6...na sebe vzala, platit. Pokud to však otecden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek,...
Numeri 30:8...nerozvážný závazek, a její muž proti tomuden, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby...
Numeri 30:9...i závazky platit. Pokud to však manželden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její...
Numeri 30:13...i závazky platit. Pokud by je však manželden, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků,...
Numeri 30:15...její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i...
Numeri 31:19... si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a...
Numeri 31:24... co oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se...
Numeri 32:10...do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z...
Numeri 33:3... Toto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z...
Numeri 33:38...se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z...
Deuteronomium 1:2...Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku...
Deuteronomium 1:3...hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš...
Deuteronomium 1:33...vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale...
Deuteronomium 4:10...srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu,...
Deuteronomium 4:15...je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku...
Deuteronomium 4:32...na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho...
Deuteronomium 4:39...ti ji za dědictví, jak se to právě dnes dějeDnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je...
Deuteronomium 5:12...neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 5:13...svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý...
Deuteronomium 5:14...pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Deuteronomium 5:15... tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:24...slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohněDnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a...
Deuteronomium 5:29...Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby se jim i...
Deuteronomium 6:2... Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:24...Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše...
Deuteronomium 9:3...jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde...
Deuteronomium 9:7...popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste...
Deuteronomium 9:9...Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi...
Deuteronomium 9:10...promluvil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 9:11...v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky -...
Deuteronomium 9:18...před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen...
Deuteronomium 9:24...ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina,...
Deuteronomium 9:25...se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto...
Deuteronomium 10:4...vyhlásil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se...
Deuteronomium 10:10...na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a...
Deuteronomium 11:1... Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 11:2...ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákonyDnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo...
Deuteronomium 12:1...jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 12:19...svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. ...
Deuteronomium 14:23...příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo,...
Deuteronomium 16:3...skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta...
Deuteronomium 16:4...připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které...
Deuteronomium 16:8... vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude...
Deuteronomium 16:15...a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě,...
Deuteronomium 17:9...levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak...
Deuteronomium 17:19... Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého...
Deuteronomium 18:5... vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu....
Deuteronomium 18:16...jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébuden shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas...
Deuteronomium 19:9...pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 19:17...- před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se,...
Deuteronomium 21:23...nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj...
Deuteronomium 23:7... tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich...
Deuteronomium 24:15...některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je...
Deuteronomium 26:3...jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu...
Deuteronomium 26:16...otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys...
Deuteronomium 27:2...všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 27:9...k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, IzraeliDnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto...
Deuteronomium 27:11...přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon,...
Deuteronomium 28:29...šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude...
Deuteronomium 28:32...vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody...
Deuteronomium 28:33...zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané,...
Deuteronomium 28:66...život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem!...
Deuteronomium 29:3...veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění,...
Deuteronomium 30:20... Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 31:13...se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit...
Deuteronomium 31:14..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu...
Deuteronomium 31:17...zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před...
Deuteronomium 31:18...Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím...
Deuteronomium 31:22...zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal...
Deuteronomium 32:7...a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého...
Deuteronomium 32:35...odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitýden jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro ...
Deuteronomium 32:48...v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří...
Deuteronomium 33:12...zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho...
Deuteronomium 33:25...a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc...
Deuteronomium 34:8...oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův,...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem...
Jozue 1:8... se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno....
Jozue 1:11...Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou...
Jozue 2:16...pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži...
Jozue 2:22...vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je...
Jozue 3:2...překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile...
Jozue 3:7...a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na...
Jozue 4:14...na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na...
Jozue 4:19...jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního...
Jozue 4:24...abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním...
Jozue 5:9...se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se...
Jozue 5:10...tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka....
Jozue 5:11...na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z...
Jozue 5:12...a téhož dne i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové...
Jozue 6:3... Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest...
Jozue 6:4...Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby....
Jozue 6:10...ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato...
Jozue 6:14...za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do...
Jozue 6:15...do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli...
Jozue 8:25...tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje....
Jozue 9:16...naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že...
Jozue 9:17...Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira,...
Jozue 9:27...z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro...
Jozue 10:12...mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před...
Jozue 10:13...uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby...
Jozue 10:14...a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl...
Jozue 10:28...jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé...
Jozue 10:32...Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako...
Jozue 10:35...k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm...
Jozue 14:9...jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě...
Jozue 14:12...k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou...
Jozue 24:25..." odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim...
Jozue 24:31...hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:7...svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:18... býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž...
Soudců 3:30...a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát...
Soudců 4:14... Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před...
Soudců 4:23...leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny...
Soudců 5:1...víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň:...
Soudců 5:6...Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice...
Soudců 6:27...i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův...
Soudců 6:32... se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí....
Soudců 6:38...Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj...
Soudců 8:28...musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův,...
Soudců 9:42...vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech,...
Soudců 9:45... a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a...
Soudců 11:40... že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži...
Soudců 14:12...hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet...
Soudců 14:14...krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne...
Soudců 14:15...dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení...
Soudců 14:17...ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co...
Soudců 16:2..."Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v...
Soudců 16:16...je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy...
Soudců 18:30... jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka...
Soudců 19:4...dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si...
Soudců 19:5...tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin...
Soudců 19:8... takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím...
Soudců 19:9... Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl:...
Soudců 19:30... říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se!...
Soudců 20:15... aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků...
Soudců 20:21... Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo...
Soudců 20:22...se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem...
Soudců 20:24...odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého...
Soudců 20:25...zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000...
Soudců 20:26...táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a...
Soudců 20:30...tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před...
Soudců 20:35...tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých...
Soudců 20:46...Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých...
Soudců 21:4... být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a...
Růt 1:1...tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden...
Růt 4:5..." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku...
1. Samuel 2:31...kdo znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo...
1. Samuel 2:34... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat...
1. Samuel 3:1...sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo...
1. Samuel 3:12... kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho...
1. Samuel 4:12...a Pinchas, zemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a...
1. Samuel 5:3...chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 5:4...A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 6:15...toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody...
1. Samuel 6:16...filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které...
1. Samuel 7:6... vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu."...
1. Samuel 7:10... chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli...
1. Samuel 7:13...útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu...
1. Samuel 7:15...vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel...
1. Samuel 8:8...nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když ...
1. Samuel 8:18... I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale...
1. Samuel 9:15...- proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návršíDen před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil:...
1. Samuel 9:20...na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke...
1. Samuel 9:24... ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do...
1. Samuel 10:8...a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když...
1. Samuel 10:9...odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke...
1. Samuel 11:3...Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo...
1. Samuel 11:11...s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední...
1. Samuel 11:13... je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval...
1. Samuel 12:18..." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před...
1. Samuel 13:8...všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále...
1. Samuel 14:1...hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď,...
1. Samuel 14:23...oni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu....
1. Samuel 14:24...přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou:...
1. Samuel 14:31...by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli...
1. Samuel 14:37...Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni...
1. Samuel 16:13...a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a...
1. Samuel 17:16...pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou...
1. Samuel 18:2...Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl...
1. Samuel 18:9... Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den...
1. Samuel 18:10...hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil...
1. Samuel 19:24...do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k...
1. Samuel 20:26...Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo,...
1. Samuel 20:27...se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se...
1. Samuel 20:34...vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i...
1. Samuel 21:7...z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze...
1. Samuel 21:8...dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 21:11... dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je...
1. Samuel 22:18...A Doeg Edomský se na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod....
1. Samuel 22:22...kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi...
1. Samuel 24:5...svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého...
1. Samuel 25:16...na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu,...
1. Samuel 25:38...mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David...
1. Samuel 26:10...David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale...
1. Samuel 27:6...bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes...
1. Samuel 28:20...ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k...
1. Samuel 29:3..." řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout."...
1. Samuel 29:6...a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co...
1. Samuel 29:8...David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít...
1. Samuel 30:1... zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci...
1. Samuel 30:12...rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal...
1. Samuel 30:13...se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před...
1. Samuel 30:17...je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří...
1. Samuel 30:25...bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když...
1. Samuel 31:6...tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí...
1. Samuel 31:8... Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité,...
1. Samuel 31:13...a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po...
2. Samuel 1:1...Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl...
2. Samuel 1:2...vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený...
2. Samuel 2:17... Pole břitů. V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců...
2. Samuel 3:37...jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera,...
2. Samuel 5:8...Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na...
2. Samuel 6:9...dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla...
2. Samuel 7:6...- Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem...
2. Samuel 7:11...jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
2. Samuel 7:12... že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 11:12...David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě...
2. Samuel 12:18...on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu...
2. Samuel 13:4...Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?"...
2. Samuel 13:32...jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a...
2. Samuel 18:7...vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji...
2. Samuel 18:8... Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom...
2. Samuel 19:3... jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do...
2. Samuel 19:4...dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou...
2. Samuel 19:20...zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král...
2. Samuel 19:25...o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když...
2. Samuel 20:4...Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v...
2. Samuel 21:1...pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal...
2. Samuel 21:9... Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera...
2. Samuel 21:10...déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno,...
2. Samuel 21:12...v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud...
2. Samuel 22:1...Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho...
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 23:10...postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea...
2. Samuel 24:8...do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb...
2. Samuel 24:13...před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu,...
2. Samuel 24:18...ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu...
1. Královská 2:37...ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, žeden, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron,...
1. Královská 2:42...Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, žeden, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi...
1. Královská 3:13...bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých...
1. Královská 3:18... A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě,...
1. Královská 8:16...Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze...
1. Královská 8:29...tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
1. Královská 8:40...srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
1. Královská 8:59...milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému...
1. Královská 8:64...synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem....
1. Královská 8:65...Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po...
1. Královská 8:66...sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů...
1. Královská 11:36...vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému...
1. Královská 12:5...ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
1. Královská 12:12...brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
1. Královská 12:32...lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku...
1. Královská 12:33...pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést...
1. Královská 13:11...kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem,...
1. Královská 16:15...Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se...
1. Královská 16:16...zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce...
1. Královská 17:14...džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala,...
1. Královská 19:4...kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden...
1. Královská 19:8...se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do...
1. Královská 20:29... abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý den tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva....
1. Královská 21:29... nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem...
1. Královská 22:25...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
1. Královská 22:35... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém...
2. Královská 2:17...tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou,...
2. Královská 3:20...a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od...
2. Královská 4:11... kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve...
2. Královská 4:18...jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal...
2. Královská 6:29...' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže...
2. Královská 7:9...schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobřeDnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné...
2. Královská 8:6...a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane...
2. Královská 8:15...se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na...
2. Královská 8:19... neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Královská 15:5...tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác...
2. Královská 17:37... jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání,...
2. Královská 19:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
2. Královská 20:5...viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let...
2. Královská 20:8...znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto...
2. Královská 20:17...řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 20:19...odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky...
2. Královská 21:15... co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše...
2. Královská 23:29...známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému...
2. Královská 24:1...zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal...
2. Královská 25:1...se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k...
2. Královská 25:3... do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé...
2. Královská 25:8...řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského...
2. Královská 25:27... Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a...
2. Královská 25:29... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
2. Královská 25:30...Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 1:19...Hebera. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
1. Letopisů 4:41...potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich...
1. Letopisů 5:10...pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny...
1. Letopisů 5:17... Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále...
1. Letopisů 7:2...a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v...
1. Letopisů 9:33...od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů,...
1. Letopisů 10:8... Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité,...
1. Letopisů 10:12...jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil...
1. Letopisů 12:23...hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteliDen co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, ...
1. Letopisů 12:40... že Davida učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby...
1. Letopisů 13:3...Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím souhlasilo,...
1. Letopisů 13:12...dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu...
1. Letopisů 16:7...Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto...
1. Letopisů 16:23...Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte...
1. Letopisů 16:37...smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a...
1. Letopisů 17:5...- Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel...
1. Letopisů 17:10... ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
1. Letopisů 17:11... že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 21:12...kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a...
1. Letopisů 22:9...se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu....
1. Letopisů 29:15...a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je...
1. Letopisů 29:21...se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000...
1. Letopisů 29:22...před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem....
2. Letopisů 3:2...Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které...
2. Letopisů 6:5...Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
2. Letopisů 6:20...ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
2. Letopisů 6:31...v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
2. Letopisů 7:9...veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní...
2. Letopisů 7:10...oltář a dalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se...
2. Letopisů 8:13...zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti -...
2. Letopisů 8:14...a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal...
2. Letopisů 8:16...pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do...
2. Letopisů 10:5... a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
2. Letopisů 10:12...brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
2. Letopisů 15:5... Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli...
2. Letopisů 15:11...kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů...
2. Letopisů 18:24...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
2. Letopisů 18:34... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci...
2. Letopisů 20:25... Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí...
2. Letopisů 20:26...jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to je: Dobrořečení),...
2. Letopisů 21:7...slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Letopisů 21:15...onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin...
2. Letopisů 24:11...zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali...
2. Letopisů 26:5... přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal...
2. Letopisů 26:21... jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném...
2. Letopisů 28:6...porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků,...
2. Letopisů 29:17...Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do...
2. Letopisů 30:15...a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a...
2. Letopisů 30:21...v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmiden Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den...
2. Letopisů 30:22...svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a...
2. Letopisů 30:23...shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský král...
2. Letopisů 32:26...obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a...
2. Letopisů 35:1... Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil...
2. Letopisů 35:16...připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba...
2. Letopisů 36:9...a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho...
Ezdráš 3:4...oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psánoDen co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také...
Ezdráš 3:6...oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani...
Ezdráš 6:15...stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové...
Ezdráš 6:19... jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se...
Ezdráš 6:22... aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je...
Ezdráš 7:9...králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po...
Ezdráš 8:31...do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní...
Ezdráš 8:33...do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha...
Ezdráš 9:7...přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak...
Ezdráš 10:8...shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů...
Ezdráš 10:9...vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma....
Ezdráš 10:13...dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z...
Ezdráš 10:16...otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky...
Ezdráš 10:17...všech mužů s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se...
Nehemiáš 1:4...Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu...
Nehemiáš 1:6...svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám...
Nehemiáš 2:11...dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů....
Nehemiáš 4:3...tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat:...
Nehemiáš 4:10...vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina...
Nehemiáš 4:16...řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne...
Nehemiáš 5:14...podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od...
Nehemiáš 5:18...všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a...
Nehemiáš 6:15... Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když se to doslechli...
Nehemiáš 8:2... který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před...
Nehemiáš 8:13...porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity...
Nehemiáš 8:17...si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy,...
Nehemiáš 8:18... syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy...
Nehemiáš 9:1...shromáždění, jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu,...
Nehemiáš 9:3...své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a...
Nehemiáš 9:12...jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem...
Nehemiáš 9:19...poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci,...
Nehemiáš 10:32...přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávaliden odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek....
Nehemiáš 11:23...chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn...
Nehemiáš 12:7... Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité:...
Nehemiáš 12:12... Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v Jeremiášově...
Nehemiáš 12:22...Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Netanel. Levité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských...
Nehemiáš 12:26...a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů Joakima, syna Jošuova, syna Jocadakova, a za dnů...
Nehemiáš 12:43...Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť...
Nehemiáš 12:44...veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice,...
Nehemiáš 12:46...stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí...
Nehemiáš 12:47...chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky...
Nehemiáš 13:1...levité zasvěcovali odvody synům Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam...
Nehemiáš 13:15...domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis,...
Nehemiáš 13:22...se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své...
Ester 1:4...provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych...
Ester 1:10...paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta...
Ester 2:15...by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce...
Ester 3:4...porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi....
Ester 3:7...Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar....
Ester 3:12...tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně...
Ester 3:13...je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo...
Ester 3:14... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se...
Ester 4:11...žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester...
Ester 4:16...všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a ...
Ester 5:1...a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do...
Ester 5:9... Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale...
Ester 8:1... Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně...
Ester 8:9...to královým prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští...
Ester 8:12...ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento...
Ester 8:13... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé...
Ester 9:1... protože na padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit...
Ester 9:11... Pobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke...
Ester 9:15... Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se...
Ester 9:17...se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid...
Ester 9:18...se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali...
Ester 9:19... pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj...
Ester 9:21...uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých...
Ester 9:22...čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci...
Ester 9:26...i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je...
Ester 9:27... Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se...
Ester 9:28...předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím...
Ester 9:31...Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim...
Job 1:4...mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři...
Job 1:5...sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil...
Job 1:6...zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 1:13...nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno...
Job 2:1...nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 2:13...si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu...
Job 3:1...slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme...
Job 3:4...Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 3:8... radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit...
Job 5:14... záměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci....
Job 7:1...zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotuDen za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu,...
Job 7:6...mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly  dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je...
Job 7:16...žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou  dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik...
Job 8:9...otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti...
Job 9:25...ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly  dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na...
Job 10:20...by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než...
Job 14:1...žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako...
Job 14:5...obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež...
Job 14:14...Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal...
Job 15:20...nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších...
Job 15:23...tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král,...
Job 17:1...cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští,  dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě...
Job 17:11...to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu!  dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily....
Job 17:12...mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí...
Job 20:28...jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud...
Job 21:13...zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech...
Job 21:30...Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí?...
Job 24:1...‚Všemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají...
Job 24:16...si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je...
Job 29:2..."Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou...
Job 29:18... Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě,...
Job 30:16... Teď ale duše opouští, zmocňují se  dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá,...
Job 30:27... nitro bouří, nedá se utišit, dostihly  dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede...
Job 33:25...výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a...
Job 36:11... Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však...
Job 38:16... Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány...
Job 38:23...skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí...
Žalmy 1:2...Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený...
Žalmy 7:12...je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj...
Žalmy 13:3...svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v dušiden co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj...
Žalmy 18:1...budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který...
Žalmy 18:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
Žalmy 19:3...o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje...
Žalmy 20:2...zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyšíden soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti...
Žalmy 21:5...o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a...
Žalmy 22:3... záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí...
Žalmy 23:6... Dobro a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý...
Žalmy 25:5...jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku,...
Žalmy 25:7...je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji...
Žalmy 27:4...Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v...
Žalmy 27:5... skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu ...
Žalmy 32:3...Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z ...
Žalmy 32:4...celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj...
Žalmy 34:13...prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ...
Žalmy 35:28...spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka...
Žalmy 37:13...se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají...
Žalmy 37:18...je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých...
Žalmy 37:19... V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi...
Žalmy 38:7...mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý den v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni,...
Žalmy 38:13...ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa...
Žalmy 39:5...promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku...
Žalmy 39:6...odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá...
Žalmy 41:2...Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží...
Žalmy 42:4...duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj...
Žalmy 42:9...tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se...
Žalmy 44:2...naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi...
Žalmy 44:9...jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale...
Žalmy 50:15... své sliby plň před Nejvyšším. Volej den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka...
Žalmy 52:3... hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš...
Žalmy 55:11...spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí...
Žalmy 56:2...se, Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí...
Žalmy 56:3...deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně...
Žalmy 56:6...se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit....
Žalmy 56:10...se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 59:17... Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěmden soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi...
Žalmy 61:7...jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před...
Žalmy 61:9...chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 68:20...Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť...
Žalmy 69:3... po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem...
Žalmy 71:8... ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly...
Žalmy 71:15...a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst!...
Žalmy 72:7...snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt, dokud...
Žalmy 72:15... mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce...
Žalmy 73:14...v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto...
Žalmy 74:16...vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi...
Žalmy 75:9...Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu...
Žalmy 77:3...k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledalden svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích...
Žalmy 77:6...jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po...
Žalmy 78:9...Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli...
Žalmy 78:14...postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak...
Žalmy 78:33...stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami....
Žalmy 78:42...rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když...
Žalmy 81:4...Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to...
Žalmy 84:11... pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V...
Žalmy 86:3...se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane,...
Žalmy 86:7... slyš, mých proseb všímej si. Vzývám den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane,...
Žalmy 88:2...Ezrachejského. Hospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k...
Žalmy 88:10...mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro...
Žalmy 89:17...takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly...
Žalmy 89:46...jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalilDny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy!...
Žalmy 90:9...sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem....
Žalmy 90:12...zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak...
Žalmy 91:5...Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné...
Žalmy 92:1...ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat,...
Žalmy 94:13...ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá...
Žalmy 95:8... nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jakoden pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové...
Žalmy 96:2... jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech...
Žalmy 102:3...tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývejden, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám...
Žalmy 102:4... v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité...
Žalmy 102:12...- pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však,...
Žalmy 119:97...bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je,...
Žalmy 119:164...ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj...
Žalmy 121:6...tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým,...
Žalmy 128:5...Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj...
Žalmy 136:8...láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město...
Žalmy 139:12...vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro...
Žalmy 139:16...tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihydny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou...
Žalmy 140:3...těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed...
Žalmy 143:5...slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle...
Žalmy 144:4...že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni,...
Žalmy 145:2...velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky....
Žalmy 146:4...vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na...
Přísloví 3:2... v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír....
Přísloví 6:34...rozzuří manžela ženy, nelítostný budeden pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění,...
Přísloví 8:30...boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho...
Přísloví 9:11... v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý,...
Přísloví 11:4... proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před...
Přísloví 15:15...po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje....
Přísloví 16:4...vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde,...
Přísloví 21:26...vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a...
Přísloví 21:31...rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější...
Přísloví 23:17...v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 24:10...je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo...
Přísloví 25:19... jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány -...
Přísloví 25:20...ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat...
Přísloví 29:13...služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li...
Přísloví 31:12...nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat...
Přísloví 31:25...krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti...
Kazatel 2:3...zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí:...
Kazatel 2:23... kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže...
Kazatel 5:16...bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve...
Kazatel 5:17...při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to...
Kazatel 6:12...Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku...
Kazatel 7:1...nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olejden smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu...
Kazatel 7:11...zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi,...
Kazatel 7:14...- kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil...
Kazatel 7:15...nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se...
Kazatel 8:8...mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne....
Kazatel 8:15...to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se...
Kazatel 8:16...Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemi....
Kazatel 9:9...život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny...
Kazatel 11:8...raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku,...
Kazatel 12:1... dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti...
Píseň 2:17... když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či...
Píseň 3:11...Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jejden jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak...
Píseň 4:6...pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na...
Izaiáš 2:2... syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít...
Izaiáš 2:11...bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné...
Izaiáš 2:12...vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují...
Izaiáš 2:17...hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí...
Izaiáš 2:20...majestátem, povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné...
Izaiáš 3:7... udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma...
Izaiáš 3:18...na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky,...
Izaiáš 4:1...a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj...
Izaiáš 4:2...po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země...
Izaiáš 4:5...stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně....
Izaiáš 5:30... odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí....
Izaiáš 7:17...dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále...
Izaiáš 7:18...od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu...
Izaiáš 7:20...průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského...
Izaiáš 7:21...chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však...
Izaiáš 7:23...ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste...
Izaiáš 9:6...jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil...
Izaiáš 9:13...odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok...
Izaiáš 10:3...kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počneteden odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o...
Izaiáš 10:17...ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné...
Izaiáš 10:20...stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu...
Izaiáš 10:27...hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze...
Izaiáš 11:10...Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské...
Izaiáš 11:11...národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého...
Izaiáš 11:16...zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím ,...
Izaiáš 12:1...pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na rozzloben,...
Izaiáš 12:4...nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,...
Izaiáš 13:6...celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce...
Izaiáš 13:9... tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby...
Izaiáš 13:13...pohne v základech horlením Hospodina zástupůden, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako...
Izaiáš 13:22...budou výt hyeny, v honosných palácích šakaliDny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se...
Izaiáš 14:3...je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého...
Izaiáš 17:4...Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne....
Izaiáš 17:7...- tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému...
Izaiáš 17:9...a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a...
Izaiáš 17:11...si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještěden sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale...
Izaiáš 19:16...ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy...
Izaiáš 19:18... jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat...
Izaiáš 19:19...z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic ...
Izaiáš 19:21... Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi,...
Izaiáš 19:23...k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou...
Izaiáš 19:24...s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude...
Izaiáš 20:6...se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli...
Izaiáš 21:8...A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce...
Izaiáš 22:5...Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku...
Izaiáš 22:8...na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste...
Izaiáš 22:12...budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!"...
Izaiáš 22:20... vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova,...
Izaiáš 22:25...drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné...
Izaiáš 23:15...lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho...
Izaiáš 24:21...těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole...
Izaiáš 25:9...svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a...
Izaiáš 26:1...zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné...
Izaiáš 27:1...krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným...
Izaiáš 27:2... Leviatana. Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin...
Izaiáš 27:3...střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se...
Izaiáš 27:6...mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete,...
Izaiáš 27:12... nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k...
Izaiáš 27:13...Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i...
Izaiáš 28:5...uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou...
Izaiáš 28:19... znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v nocden! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství....
Izaiáš 29:18...stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z...
Izaiáš 30:23...vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří...
Izaiáš 30:25...a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude...
Izaiáš 30:26...bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a...
Izaiáš 31:7...k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste...
Izaiáš 32:10...žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní...
Izaiáš 33:6...Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu...
Izaiáš 34:8...prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky...
Izaiáš 34:10...tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat...
Izaiáš 37:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
Izaiáš 38:12...zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v...
Izaiáš 38:13...bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo...
Izaiáš 38:19... Živý, jen živý může velebit tak jako dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin...
Izaiáš 38:20...zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl:...
Izaiáš 39:6..."Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
Izaiáš 39:8...odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj,...
Izaiáš 43:13... praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to...
Izaiáš 47:9...Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na...
Izaiáš 49:8...Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu tiden spasení. ochráním a dám lidu do smlouvy, tak...
Izaiáš 51:9... obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil...
Izaiáš 51:17...kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný...
Izaiáš 52:5...mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví...
Izaiáš 52:6... celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde...
Izaiáš 54:9... Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu...
Izaiáš 58:2...lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hříchDen co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako...
Izaiáš 58:3...si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte....
Izaiáš 58:5...v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mněDen, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu...
Izaiáš 58:13...se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým...
Izaiáš 60:11...zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich...
Izaiáš 60:19...brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým...
Izaiáš 60:20...Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným...
Izaiáš 61:2...spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milostiden pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na...
Izaiáš 62:6...tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina...
Izaiáš 63:4... roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl...
Izaiáš 63:9...sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a...
Izaiáš 63:11...sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem...
Izaiáš 65:2... jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou...
Izaiáš 65:5... dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale...
Izaiáš 65:20...nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk...
Izaiáš 66:8...kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však...
Jeremiáš 3:6... a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta...
Jeremiáš 3:16...rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy....
Jeremiáš 3:18...řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně...
Jeremiáš 3:25...hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. ...
Jeremiáš 4:9...‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou...
Jeremiáš 5:18...města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát:...
Jeremiáš 6:4... ‚Připravte se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín...
Jeremiáš 6:11...ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci,...
Jeremiáš 7:25...a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim...
Jeremiáš 7:32...mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani...
Jeremiáš 8:23...lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studni a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty...
a další...

Slova obsahující dny: dny (244) dnyvěčným (1) jedny (4) pokladny (4) studny (22) týdny (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |