Dnes

Hledám varianty 'dnes' [ dnes ]. Nalezeno 230 veršù.
Genesis 4:14...lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleďdnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou...
Genesis 24:12... Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své...
Genesis 24:42...nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine,...
Genesis 30:15...syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od...
Genesis 30:32...střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a...
Genesis 31:43...dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim...
Genesis 40:7...spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen...
Genesis 41:9...k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na...
Genesis 43:16...do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a...
Genesis 50:20...Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se...
Exodus 2:18... Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel,...
Exodus 5:14... byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!"...
Exodus 13:4...silou své ruky. Proto se nejí nic kvašenéhoDnes vycházíte, v měsíci avivu. Hospodin přivede do...
Exodus 14:13..."Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 16:25...tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic...
Exodus 19:10...lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidudnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se...
Exodus 32:29...na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému...
Exodus 34:11...tebou učiním, bude ohromující. Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce,...
Leviticus 9:4...spolu s moučnou obětí zadělanou olejemDnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš...
Leviticus 10:19...Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleďdnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou...
Deuteronomium 1:10...sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďtednes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 1:39... že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do vejdou. Jim...
Deuteronomium 2:18...mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města Ar a blížíš se k...
Deuteronomium 2:25...zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do bojeDnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a...
Deuteronomium 4:8...spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys...
Deuteronomium 4:26...Boha, zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za...
Deuteronomium 4:38...země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že...
Deuteronomium 4:40...tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a...
Deuteronomium 5:1...jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je...
Deuteronomium 5:3...neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na...
Deuteronomium 6:6...duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům...
Deuteronomium 6:24...dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem...
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 8:1... Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít...
Deuteronomium 8:11...jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné...
Deuteronomium 8:19...cizí bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před...
Deuteronomium 9:1...Hospodina, svého Boha. Slyš, Izraelidnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a...
Deuteronomium 10:13...Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu,...
Deuteronomium 11:8... Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem,...
Deuteronomium 11:13...opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 11:26...zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleďdnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání -...
Deuteronomium 11:27...přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání...
Deuteronomium 11:28... svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste...
Deuteronomium 11:32...všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež budete...
Deuteronomium 12:8...Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste...
Deuteronomium 13:19... zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 15:5...dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti...
Deuteronomium 15:15...ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe",...
Deuteronomium 19:9...pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 20:3...kněz a promluví k lidu: "Slyš, IzraeliDnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte...
Deuteronomium 26:3...tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž...
Deuteronomium 26:17...je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou dušíDnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš...
Deuteronomium 27:1...lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti...
Deuteronomium 27:4... kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otcůDnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny...
Deuteronomium 27:10... a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:1...dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny...
Deuteronomium 28:13...přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se...
Deuteronomium 28:14... která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za...
Deuteronomium 28:15...všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 29:9...bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví...
Deuteronomium 29:11... svého Boha. Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůhdnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem...
Deuteronomium 29:14...přísežnou smlouvu uzavírám nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s...
Deuteronomium 29:17...muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by...
Deuteronomium 30:2...poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí tvůj úděl....
Deuteronomium 30:8...a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná...
Deuteronomium 30:11... celým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené!...
Deuteronomium 30:15...a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí....
Deuteronomium 30:16...Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho...
Deuteronomium 30:18...ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem,...
Deuteronomium 30:19...jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám...
Deuteronomium 31:21... ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je...
Deuteronomium 31:27...tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti Hospodinu  dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu?...
Deuteronomium 32:46... řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům,...
Jozue 2:2...Rachab, kde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem."...
Jozue 4:3... vezměte je s sebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů,...
Jozue 7:25..."Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam...
Jozue 14:10...Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hlednes tu jsem a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale...
Jozue 22:16...Hospodina - postavili jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u...
Jozue 22:18...rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes...
Jozue 22:29...proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo...
Jozue 22:31... Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu...
Jozue 23:14...země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle,  dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým...
Jozue 24:15...se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - bohům, kterým sloužili...
Soudců 9:18...aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát...
Soudců 9:19...- je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně,...
Soudců 11:27... když proti mně válčíš. Soudce Hospodin  dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský...
Soudců 12:3...a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy...
Soudců 21:3... Bože izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně...
Soudců 21:6...přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi...
Růt 2:19... co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se tchyně, "kde jsi to pracovala?...
Růt 3:2...jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuznýDnes večer bude na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se,...
Růt 3:18...to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně....
Růt 4:9...tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co...
Růt 4:10...z kruhu jeho bratrů a z brány jeho městaDnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i...
1. Samuel 4:3... izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla...
1. Samuel 9:12...jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní...
1. Samuel 9:19...odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návršídnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím,...
1. Samuel 10:2... právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím.  dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v...
1. Samuel 10:19...království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech...
1. Samuel 11:13..."V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl...
1. Samuel 12:5...je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je...
1. Samuel 14:28...zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj...
1. Samuel 14:30...jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla...
1. Samuel 14:38...vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i...
1. Samuel 14:41...pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na...
1. Samuel 14:45...Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před...
1. Samuel 15:16..." zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy...
1. Samuel 15:28...a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému...
1. Samuel 17:10...vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na...
1. Samuel 17:46... Boha izraelských šiků, které jsi uráželDnes Hospodin sevře do ruky, zabiju a useknu ti...
1. Samuel 19:11...Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak...
1. Samuel 20:27...svého syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o svolení, aby...
1. Samuel 21:6...jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný...
1. Samuel 22:8...mého služebníka, aby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových...
1. Samuel 22:13... aby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze...
1. Samuel 22:15...a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého...
1. Samuel 24:11...řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleďdnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin...
1. Samuel 24:19...odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlemDnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin ...
1. Samuel 24:20...ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a...
1. Samuel 25:32..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi  dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď...
1. Samuel 25:33...tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes  dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých...
1. Samuel 26:8...země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj...
1. Samuel 26:21...se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák...
1. Samuel 26:23...za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi  dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout ruku na...
1. Samuel 26:24...ruku na Hospodinova pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný...
1. Samuel 27:10...k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu...
1. Samuel 28:18...planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto: Hospodin i s Izraelem vydá...
2. Samuel 3:8...a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty  dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a...
2. Samuel 3:38... Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný...
2. Samuel 3:39...vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad ...
2. Samuel 4:8...ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho...
2. Samuel 6:20...dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenal! Předváděl se dnes před...
2. Samuel 14:22...padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně,...
2. Samuel 15:20...svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu,...
2. Samuel 16:3..." odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen...
2. Samuel 17:1...prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho...
2. Samuel 18:20...před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale...
2. Samuel 18:31..."Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin  dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v...
2. Samuel 19:6...můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým...
2. Samuel 19:7... kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milujíDnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic...
2. Samuel 19:21...- to tvůj služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu...
2. Samuel 19:23...toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo...
1. Královská 1:25...bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství...
1. Královská 1:30... který vykoupil můj život z každého souženídnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu...
1. Královská 1:48...řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi...
1. Královská 1:51...strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá...
1. Královská 2:24...svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a...
1. Královská 2:26... "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem...
1. Královská 3:6...dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého...
1. Královská 5:21...slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna,...
1. Královská 8:28...toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k...
1. Královská 8:61...ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili...
1. Královská 12:7...mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim...
1. Královská 14:14...krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se...
1. Královská 18:15...živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojímdnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu...
1. Královská 18:36..."Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelůvdnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj...
1. Královská 20:13...Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hlednes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin...
2. Královská 2:3...Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte,"...
2. Královská 2:5...za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom...
2. Královská 4:23...Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota."...
2. Královská 6:28..."Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého synaDnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého...
2. Královská 6:31...král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím...
2. Královská 7:9...schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobřeDnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné...
2. Královská 19:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
1. Letopisů 28:7...plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním...
1. Letopisů 29:5...pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli...
2. Letopisů 18:4...ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy...
2. Letopisů 35:21..." s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh...
Ezdráš 9:15... Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve...
Nehemiáš 1:11...potěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem...
Nehemiáš 3:34... "Chtějí opevňovat?! Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat? Chtějí křísit z prachu ty ohořelé sutiny?"...
Nehemiáš 5:11...obilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz,...
Nehemiáš 8:9...lid, říkal: "Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim,...
Nehemiáš 8:10...a dělte se s těmi, kdo nemají nic připravenoDnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova...
Nehemiáš 8:11...Podobně lid těšili také levité: "PřestaňteDnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít...
Nehemiáš 9:36...svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hlednes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům,...
Ester 1:18...poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a médských velmožů doslechnou...
Ester 5:4... král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes...
Žalmy 95:7...lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečujeDnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při...
Žalmy 118:24...to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a...
Přísloví 7:14... mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého masadnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem ti...
Přísloví 7:19...milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s...
Přísloví 22:19...v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtechDnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně...
Přísloví 27:1...se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to...
Izaiáš 10:32...Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí...
Izaiáš 37:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
Izaiáš 58:4...dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst,...
Jeremiáš 1:10..."Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleďdnes ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel...
Jeremiáš 1:18... Neděs se jich, nebo před nimi zděsím. Hlednes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a...
Jeremiáš 11:5...zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin...
Jeremiáš 25:18...budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu  dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i...
Jeremiáš 40:4...a neposlouchali jste ho. Teď ale pohleďdnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud...
Jeremiáš 42:19...do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste ...
Jeremiáš 42:21... náš Bůh, řekne, a my to splníme.' Nužednes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého...
Jeremiáš 44:2...na Jeruzalém a na všechna judská města. Hlednes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které...
Ezechiel 24:2... tento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě...
Daniel 9:7... Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele...
Zachariáš 9:12...vody. Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte nadějiDnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu...
Matouš 6:11...tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej námdnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my...
Matouš 6:30...tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem...
Matouš 16:3...‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat...
Matouš 21:28...měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale...
Matouš 26:34...Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Petr...
Matouš 27:19...vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivýmDnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a...
Marek 14:30...Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, třikrát...
Lukáš 2:11... zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidiDnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš...
Lukáš 4:21...byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli." Všichni...
Lukáš 5:26...ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když...
Lukáš 12:20... jez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázneDnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?' Tak je to,...
Lukáš 12:28...z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás,...
Lukáš 13:32...Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišceDnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne...
Lukáš 13:33...démony a uzdravovat; třetího dne skončímDnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě. Kde jinde...
Lukáš 19:5... vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolůDnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a...
Lukáš 19:9...odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš....
Lukáš 23:43..." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám tidnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi...
Jan 5:17...sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracujednes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít...
Skutky 4:9... řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení...
Skutky 24:21...Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z mrtvých!'"...
Skutky 26:2...obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před...
Skutky 26:29...Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo  dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez...
Skutky 27:23...bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o životDnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a...
Skutky 27:33...svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto...
Galatským 4:29... bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbeníDnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla...
Židům 3:7...a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy...
Židům 3:13...denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit....
Židům 3:15...neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy...
Židům 4:7... Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak ...
Židům 13:8...z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včeradnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným...
Jakub 4:13...že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam...

Slova obsahující dnes: dnes (250) dodnes (105) nadnesla (1) neodnese (1) neodneseme (1) odnes (3) odnese (8) odnesené (1) odneseno (3) odneseny (2) odnesl (16) odnesla (3) odnesli (15) odnesou (2) odneste (3) přednese (1) přednesl (9) přednesou (2) předneste (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |