Dnešní

Hledám varianty 'dnešní' [ dnešnímu (1) dnešním (1) dnešního (15) dnešní (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 19:34...jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě...
Genesis 19:37... Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 19:38... Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do...
Genesis 32:33...kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu,...
Genesis 47:23...pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona....
Genesis 48:15... jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť...
Leviticus 8:34...vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i...
Deuteronomium 4:39...ti ji za dědictví, jak se to právě dnes dějeDnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je...
Deuteronomium 5:24...slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohněDnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a...
Deuteronomium 9:3...jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde...
Deuteronomium 11:2...ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákonyDnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo...
Deuteronomium 26:16...otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys...
Deuteronomium 27:9...k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, IzraeliDnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto...
Deuteronomium 29:3...veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění,...
Jozue 3:7...a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na...
Jozue 5:9...se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se...
1. Samuel 4:16...neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsemdnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo,...
1. Samuel 9:9...Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucímDnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl...
2. Samuel 16:12...pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži...
Izaiáš 38:19... Živý, jen živý může velebit tak jako dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin...
Jeremiáš 3:25...hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. ...
Skutky 20:26...království, nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť...
2. Korintským 3:14... Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška...

Slova obsahující dnešní: dnešní (6) dnešního (15) dnešním (1) dnešnímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |