Dne

Hledám varianty 'dne' [ dny (244) dnům (2) dnů (101) dnu (1) dní (156) dni (20) dnem (42) dnech (105) dne (569) den (668) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:5... a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první....
Genesis 1:8...nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ránoden druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na...
Genesis 1:13...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny,...
Genesis 1:14...jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;...
Genesis 1:16...učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je...
Genesis 1:18...obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že...
Genesis 1:19...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím...
Genesis 1:23...se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ránoden pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů:...
Genesis 1:31...hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ránoden šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou...
Genesis 2:2...a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne...
Genesis 2:3...od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od...
Genesis 2:17...poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboťden, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také...
Genesis 3:14...vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach....
Genesis 3:17... země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit...
Genesis 5:2... Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři....
Genesis 6:5...všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil...
Genesis 7:4... pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a...
Genesis 7:10...a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého...
Genesis 7:11...to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny...
Genesis 7:12...se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet,...
Genesis 7:13... Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti...
Genesis 7:17...za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu,...
Genesis 7:24...v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a...
Genesis 8:3...ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa...
Genesis 8:4...sto padesáti dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda...
Genesis 8:5...zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti...
Genesis 8:6...měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil...
Genesis 8:10...ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu...
Genesis 8:12...voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Genesis 8:13... Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy...
Genesis 8:14...a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani nocden." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim:...
Genesis 10:25...Hebera. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 14:1... a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 15:18...těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 17:12...ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo...
Genesis 17:23...domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo...
Genesis 17:26...a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení...
Genesis 19:27...zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál...
Genesis 19:34... ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem...
Genesis 19:37... Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 19:38... Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do...
Genesis 21:4...Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když...
Genesis 21:8...Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou...
Genesis 22:3...zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s...
Genesis 22:4...a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy...
Genesis 24:55...odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl:...
Genesis 26:1...(podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 26:15... Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce...
Genesis 26:18...údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o...
Genesis 27:41...nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba...
Genesis 27:45... cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny...
Genesis 30:36...rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka....
Genesis 31:22... Lában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní,...
Genesis 31:23...tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci však...
Genesis 31:39...škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval...
Genesis 31:40...ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z...
Genesis 32:33...kvůli kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu,...
Genesis 33:13...sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před...
Genesis 33:16...jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k...
Genesis 34:25... každý, kdo vycházel z brány toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové,...
Genesis 35:3... Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšelden úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."...
Genesis 37:34...se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit,...
Genesis 39:10...zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji....
Genesis 39:11...k lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze...
Genesis 40:12...je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad....
Genesis 40:13...toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:18..."Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na...
Genesis 40:19...toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z...
Genesis 40:20...kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým...
Genesis 42:17...farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Genesis 42:18...je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte,...
Genesis 47:23...pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona....
Genesis 48:15... jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť...
Genesis 48:20...z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael:...
Genesis 49:1..."Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi,...
Genesis 50:3... Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj...
Genesis 50:10...se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když...
Exodus 2:11...ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu....
Exodus 2:13...ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo...
Exodus 5:6...- a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte ...
Exodus 7:25...vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 8:18...i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a...
Exodus 9:24... Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo...
Exodus 10:6...ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš...
Exodus 10:13...na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten...
Exodus 10:22...na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se...
Exodus 10:23...tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa....
Exodus 10:28...ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš...
Exodus 12:3...roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou...
Exodus 12:6...nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění...
Exodus 12:14...vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte...
Exodus 12:16...z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí...
Exodus 12:17...svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete...
Exodus 12:18...- to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož...
Exodus 12:19...měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco...
Exodus 12:41...synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy...
Exodus 12:51...přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za...
Exodus 13:3...je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť...
Exodus 13:6... budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude...
Exodus 13:7...a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe...
Exodus 13:8... na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 13:21...se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a...
Exodus 13:22...Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. ...
Exodus 14:30...a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak...
Exodus 15:22...od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do...
Exodus 16:1...u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá...
Exodus 16:4...nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den....
Exodus 16:5...podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát...
Exodus 16:22...slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více -...
Exodus 16:23..."To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se...
Exodus 16:26...sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude."...
Exodus 16:27... ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy...
Exodus 16:29...dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den...
Exodus 16:30...sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl...
Exodus 18:13...s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním...
Exodus 19:11... si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho...
Exodus 19:15...vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak...
Exodus 19:16...vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil...
Exodus 20:8...neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý...
Exodus 20:10...pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co...
Exodus 21:21...dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když...
Exodus 22:2...krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu....
Exodus 22:29... Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro ...
Exodus 23:12...tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj...
Exodus 23:15... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený...
Exodus 24:16...na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z...
Exodus 24:18...a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k...
Exodus 29:30...se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu...
Exodus 29:35...přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích....
Exodus 29:36... Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 29:37...hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude...
Exodus 30:10...hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu."...
Exodus 31:14...ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se...
Exodus 31:15...den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův...
Exodus 31:17...věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne...
Exodus 32:28...se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl:...
Exodus 32:30... Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní...
Exodus 32:34... Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak...
Exodus 34:18... Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený...
Exodus 34:21... Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době...
Exodus 34:28...a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova...
Exodus 35:2...řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou...
Exodus 35:3...v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš...
Exodus 40:2...promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání....
Exodus 40:17...přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen....
Exodus 40:37... Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův...
Exodus 40:38... nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl...
Leviticus 5:24...v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli....
Leviticus 6:13...k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budouden svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar:...
Leviticus 7:15... Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jístden jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:16...slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jístden jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí...
Leviticus 7:17...však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i...
Leviticus 7:18... Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu...
Leviticus 7:35...ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu....
Leviticus 7:36...přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 7:38... Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinajden, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary...
Leviticus 8:33...z masa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se...
Leviticus 8:34...vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i...
Leviticus 8:35...dne. Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž,...
Leviticus 9:1...vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny...
Leviticus 12:2...Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení...
Leviticus 12:3...jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve...
Leviticus 12:4...očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se...
Leviticus 12:5...ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva dny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od...
Leviticus 13:4...nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří...
Leviticus 13:6...po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se...
Leviticus 13:21...vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší...
Leviticus 13:26...malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než...
Leviticus 13:27...a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:31...na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na...
Leviticus 13:32...kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří,...
Leviticus 13:33...člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se...
Leviticus 13:34...prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po...
Leviticus 13:50...- musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne...
Leviticus 13:51...napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině...
Leviticus 13:54...koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po...
Leviticus 14:8...a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu...
Leviticus 14:9...sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i...
Leviticus 14:10...oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez...
Leviticus 14:23...k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke...
Leviticus 14:38...stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu...
Leviticus 14:39...vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána...
Leviticus 15:13...uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude...
Leviticus 15:14...si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před...
Leviticus 15:19...těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:24...krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté....
Leviticus 15:25...déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého...
Leviticus 15:26... Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení;...
Leviticus 15:28...od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky...
Leviticus 15:29...ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je...
Leviticus 16:29... Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat...
Leviticus 16:30...ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 19:6...obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co...
Leviticus 19:7...dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl,...
Leviticus 22:27...tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení...
Leviticus 22:28...Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť...
Leviticus 22:30...obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin...
Leviticus 23:3...svatá shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den...
Leviticus 23:5...v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Leviticus 23:6...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů....
Leviticus 23:7...sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne...
Leviticus 23:11...své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v...
Leviticus 23:12...pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako...
Leviticus 23:15...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste...
Leviticus 23:16...pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát...
Leviticus 23:21...to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění;...
Leviticus 23:24...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté...
Leviticus 23:27...promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté...
Leviticus 23:28...postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření,...
Leviticus 23:29...před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho...
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 23:32...pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 23:34...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův...
Leviticus 23:35...sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou...
Leviticus 23:36...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne...
Leviticus 23:37...pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich...
Leviticus 23:39...obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy...
Leviticus 23:40... rovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti,...
Leviticus 23:41... Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:42... Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli...
Leviticus 24:8...díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu...
Leviticus 25:9...let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření...
Leviticus 27:23...určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě...
Numeri 1:1...na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta,...
Numeri 1:18...s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle...
Numeri 3:13...tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem...
Numeri 6:6...vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému....
Numeri 6:8...na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho...
Numeri 6:9...znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavuden svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne...
Numeri 6:10...očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě...
Numeri 6:11...smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního...
Numeri 6:13...své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke...
Numeri 7:1...jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a...
Numeri 7:10...při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k...
Numeri 7:11...řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne...
Numeri 7:12...po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení...
Numeri 7:18... To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení...
Numeri 7:24... To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův...
Numeri 7:30... To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův....
Numeri 7:36...Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn...
Numeri 7:42...To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův....
Numeri 7:48... To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn...
Numeri 7:54... To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn...
Numeri 7:60... To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn...
Numeri 7:66... To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn...
Numeri 7:72...oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn...
Numeri 7:78... To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův...
Numeri 7:84... Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáředen, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných...
Numeri 8:17...Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je...
Numeri 9:3...Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle...
Numeri 9:5...slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj....
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému...
Numeri 9:11...Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s...
Numeri 9:15...žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu...
Numeri 9:19... Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a...
Numeri 9:20... Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle...
Numeri 9:21...vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad...
Numeri 9:22...dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele...
Numeri 10:10...svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců,...
Numeri 10:11...Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku...
Numeri 10:33...prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala...
Numeri 10:34...nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův...
Numeri 11:19...vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý...
Numeri 11:31...a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od...
Numeri 11:32...výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral...
Numeri 12:14... otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak...
Numeri 12:15...pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam...
Numeri 13:25...říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k...
Numeri 14:14... že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního...
Numeri 14:34...Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch...
Numeri 15:23...(cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše...
Numeri 15:32...Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej...
Numeri 19:11...kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a...
Numeri 19:12... bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se...
Numeri 19:14...vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není...
Numeri 19:16...nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť...
Numeri 19:19...nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí....
Numeri 20:29...zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu,...
Numeri 25:18...sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabitéden zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin...
Numeri 28:3...oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti....
Numeri 28:9...vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 28:16...jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Numeri 28:17...bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte...
Numeri 28:18... Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 28:24...stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící...
Numeri 28:25...kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 28:26...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet...
Numeri 29:1...tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 29:7...vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se...
Numeri 29:12...obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 29:17...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez...
Numeri 29:20...oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:23...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:26...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:29...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:32...oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:35...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako...
Numeri 30:6...na sebe vzala, platit. Pokud to však otecden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek,...
Numeri 30:8...nerozvážný závazek, a její muž proti tomuden, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby...
Numeri 30:9...i závazky platit. Pokud to však manželden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její...
Numeri 30:13...i závazky platit. Pokud by je však manželden, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků,...
Numeri 30:15...její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i...
Numeri 31:19... si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a...
Numeri 31:24... co oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se...
Numeri 32:10...do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z...
Numeri 33:3... Toto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z...
Numeri 33:38...se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z...
Deuteronomium 1:2...Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku...
Deuteronomium 1:3...hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš...
Deuteronomium 1:33...vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale...
Deuteronomium 4:10...srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu,...
Deuteronomium 4:15...je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku...
Deuteronomium 4:32...na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho...
Deuteronomium 4:39...ti ji za dědictví, jak se to právě dnes dějeDnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je...
Deuteronomium 5:12...neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 5:13...svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý...
Deuteronomium 5:14...pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Deuteronomium 5:15... tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:24...slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohněDnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a...
Deuteronomium 5:29...Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby se jim i...
Deuteronomium 6:2... Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:24...Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše...
Deuteronomium 9:3...jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde...
Deuteronomium 9:7...popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste...
Deuteronomium 9:9...Hospodin uzavřel - zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi...
Deuteronomium 9:10...promluvil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 9:11...v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky -...
Deuteronomium 9:18...před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen...
Deuteronomium 9:24...ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina,...
Deuteronomium 9:25...se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto...
Deuteronomium 10:4...vyhlásil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se...
Deuteronomium 10:10...na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a...
Deuteronomium 11:1... Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 11:2...ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákonyDnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo...
Deuteronomium 12:1...jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 12:19...svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. ...
Deuteronomium 14:23...příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo,...
Deuteronomium 16:3...skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta...
Deuteronomium 16:4...připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které...
Deuteronomium 16:8... vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude...
Deuteronomium 16:15...a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě,...
Deuteronomium 17:9...levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak...
Deuteronomium 17:19... Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého...
Deuteronomium 18:5... vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu....
Deuteronomium 18:16...jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébuden shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas...
Deuteronomium 19:9...pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 19:17...- před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se,...
Deuteronomium 21:23...nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj...
Deuteronomium 23:7... tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich...
Deuteronomium 24:15...některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je...
Deuteronomium 26:3...jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu...
Deuteronomium 26:16...otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys...
Deuteronomium 27:2...všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 27:9...k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, IzraeliDnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto...
Deuteronomium 27:11...přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon,...
Deuteronomium 28:29...šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude...
Deuteronomium 28:32...vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody...
Deuteronomium 28:33...zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané,...
Deuteronomium 28:66...život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem!...
Deuteronomium 29:3...veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k porozumění,...
Deuteronomium 30:20... Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 31:13...se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit...
Deuteronomium 31:14..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu...
Deuteronomium 31:17...zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před...
Deuteronomium 31:18...Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím...
Deuteronomium 31:22...zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal...
Deuteronomium 32:7...a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého...
Deuteronomium 32:35...odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitýden jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro ...
Deuteronomium 32:48...v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří...
Deuteronomium 33:12...zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho...
Deuteronomium 33:25...a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc...
Deuteronomium 34:8...oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův,...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem...
Jozue 1:8... se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno....
Jozue 1:11...Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou...
Jozue 2:16...pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži...
Jozue 2:22...vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je...
Jozue 3:2...překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile...
Jozue 3:7...a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na...
Jozue 4:14...na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na...
Jozue 4:19...jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního...
Jozue 4:24...abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním...
Jozue 5:9...se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se...
Jozue 5:10...tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka....
Jozue 5:11...na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z...
Jozue 5:12...a téhož dne i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové...
Jozue 6:3...Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou den město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní....
Jozue 6:4...Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby....
Jozue 6:10...ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato...
Jozue 6:14...za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do...
Jozue 6:15...do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli...
Jozue 8:25...tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje....
Jozue 9:16...naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že...
Jozue 9:17...Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira,...
Jozue 9:27...z rukou synů Izraele, aby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro...
Jozue 10:12...mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před...
Jozue 10:13...uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby...
Jozue 10:14...a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl...
Jozue 10:28...jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé...
Jozue 10:32...Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako...
Jozue 10:35...k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm...
Jozue 14:9...jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě...
Jozue 14:12...k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou...
Jozue 24:25..." odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim...
Jozue 24:31...hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:7...svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:18... býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž...
Soudců 3:30...a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát...
Soudců 4:14... Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před...
Soudců 4:23...leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny...
Soudců 5:1...víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň:...
Soudců 5:6...Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele. Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice...
Soudců 6:27...i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův...
Soudců 6:32... se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se Baal hájí....
Soudců 6:38...Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj...
Soudců 8:28...musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův,...
Soudců 9:42...vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech,...
Soudců 9:45... a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a...
Soudců 11:40... že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži...
Soudců 14:12...hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet...
Soudců 14:14...krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne...
Soudců 14:15...dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení...
Soudců 14:17...ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co...
Soudců 16:2..."Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v...
Soudců 16:16...je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy...
Soudců 18:30... jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka...
Soudců 19:4...dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si...
Soudců 19:5...tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin...
Soudců 19:8... takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím...
Soudců 19:9... Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl:...
Soudců 19:30... říkal: "Něco tak neslýchaného se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z Egypta. Přemýšlejte! Poraďte se!...
Soudců 20:15... aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků...
Soudců 20:21... Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo...
Soudců 20:22...se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem...
Soudců 20:24...odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého...
Soudců 20:25...zaútočili na Benjamínce. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000...
Soudců 20:26...táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a...
Soudců 20:30...tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před...
Soudců 20:35...tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých...
Soudců 20:46...Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých...
Soudců 21:4... být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a...
Růt 1:1...tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden...
Růt 4:5..." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku...
1. Samuel 2:31...kdo znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo...
1. Samuel 2:34... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat...
1. Samuel 3:1...sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo...
1. Samuel 3:12... kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho...
1. Samuel 4:12...a Pinchas, zemřeli. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a...
1. Samuel 5:3...chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 5:4...A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 6:15...toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody...
1. Samuel 6:16...filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které...
1. Samuel 7:6... vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu."...
1. Samuel 7:10... chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli...
1. Samuel 7:13...útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu...
1. Samuel 7:15...vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel...
1. Samuel 8:8...nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když ...
1. Samuel 8:18... I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale...
1. Samuel 9:15...- proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návršíDen před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil:...
1. Samuel 9:20...na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke...
1. Samuel 9:24... ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do...
1. Samuel 10:8...a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když...
1. Samuel 10:9...odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke...
1. Samuel 11:3...Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo...
1. Samuel 11:11...s námi naložíte, jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední...
1. Samuel 11:13... je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval...
1. Samuel 12:18..." Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před...
1. Samuel 13:8...všichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále...
1. Samuel 14:1...se zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď,...
1. Samuel 14:23...oni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil Izrael. Boj se pak přesunul do Bet-avenu....
1. Samuel 14:24...přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou:...
1. Samuel 14:31...by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli...
1. Samuel 14:37...Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni...
1. Samuel 16:13...a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a...
1. Samuel 17:16...pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou...
1. Samuel 18:2...Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl...
1. Samuel 18:9... Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den...
1. Samuel 18:10...hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil...
1. Samuel 19:24...do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k...
1. Samuel 20:26...Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilo,...
1. Samuel 20:27...se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se...
1. Samuel 20:34...vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho druhého dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i...
1. Samuel 21:7...z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze...
1. Samuel 21:8...dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 21:11... dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je...
1. Samuel 22:18...A Doeg Edomský se na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod....
1. Samuel 22:22...kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi...
1. Samuel 24:5...svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého...
1. Samuel 25:16...na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu,...
1. Samuel 25:38...mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David...
1. Samuel 26:10...David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale...
1. Samuel 27:6...bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes...
1. Samuel 28:20...ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k...
1. Samuel 29:3..." řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout."...
1. Samuel 29:6...a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co...
1. Samuel 29:8...David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít...
1. Samuel 30:1... zatímco Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci...
1. Samuel 30:12...rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal...
1. Samuel 30:13..." odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd...
1. Samuel 30:17...je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří...
1. Samuel 30:25...bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když...
1. Samuel 31:6...tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí...
1. Samuel 31:8... Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité,...
1. Samuel 31:13...a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po...
2. Samuel 1:1...Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl...
2. Samuel 1:2...vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený...
2. Samuel 2:17... Pole břitů. V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců...
2. Samuel 3:37...jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera,...
2. Samuel 5:8...Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na...
2. Samuel 6:9...dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla...
2. Samuel 7:6...- Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem...
2. Samuel 7:11...jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
2. Samuel 7:12... že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 11:12...David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě...
2. Samuel 12:18...on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu chlapcovu...
2. Samuel 13:4...Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?"...
2. Samuel 13:32...jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a...
2. Samuel 18:7...vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji...
2. Samuel 18:8... Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom...
2. Samuel 19:3... jak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do...
2. Samuel 19:4...dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou...
2. Samuel 19:20...zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král...
2. Samuel 19:25...o své nohy ani o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když...
2. Samuel 20:4...Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v...
2. Samuel 21:1...pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal...
2. Samuel 21:9... Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera...
2. Samuel 21:10...déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno,...
2. Samuel 21:12...v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud...
2. Samuel 22:1...Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho...
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 23:10...postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea...
2. Samuel 24:8...do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb...
2. Samuel 24:13...před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu,...
2. Samuel 24:18...ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu...
1. Královská 2:37...ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, žeden, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron,...
1. Královská 2:42...Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, žeden, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi...
1. Královská 3:13...bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých...
1. Královská 3:18... A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě,...
1. Královská 8:16...Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze...
1. Královská 8:29...tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
1. Královská 8:40...srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
1. Královská 8:59...milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému...
1. Královská 8:64...synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem....
1. Královská 8:65...před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího...
1. Královská 8:66...sedm dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů...
1. Královská 11:36...vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému...
1. Královská 12:5...ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
1. Královská 12:12...brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
1. Královská 12:32...lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku...
1. Královská 12:33...pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést...
1. Královská 13:11...kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem,...
1. Královská 16:15...Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se...
1. Královská 16:16...zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce...
1. Královská 17:14...džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala,...
1. Královská 19:4...kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden...
1. Královská 19:8...se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do...
1. Královská 20:29... abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý den tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva....
1. Královská 21:29... nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem...
1. Královská 22:25...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
1. Královská 22:35... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém...
2. Královská 2:17...tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou,...
2. Královská 3:20...a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od...
2. Královská 4:11... kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém...
2. Královská 4:18... Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat:...
2. Královská 6:29...' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže...
2. Královská 7:9...schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobřeDnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné...
2. Královská 8:6...všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do...
2. Královská 8:15...se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na...
2. Královská 8:19... neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Královská 15:5...tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác...
2. Královská 17:37... jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání,...
2. Královská 19:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
2. Královská 20:5...viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let...
2. Královská 20:8...znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto...
2. Královská 20:17...řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 20:19...odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky...
2. Královská 21:15... co je v mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše...
2. Královská 23:29...známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti asyrskému...
2. Královská 24:1...zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal...
2. Královská 25:1...se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k...
2. Královská 25:3... do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé...
2. Královská 25:8...řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského...
2. Královská 25:27... Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a...
2. Královská 25:29... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
2. Královská 25:30...Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 1:19...Hebera. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
1. Letopisů 4:41...potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich...
1. Letopisů 5:10...pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny...
1. Letopisů 5:17... Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále...
1. Letopisů 7:2...a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v...
1. Letopisů 9:33...od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů,...
1. Letopisů 10:8... Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité,...
1. Letopisů 10:12...jejich ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil...
1. Letopisů 12:23...hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteliDen co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, ...
1. Letopisů 12:40... že Davida učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby...
1. Letopisů 13:3...Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím souhlasilo,...
1. Letopisů 13:12...dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu...
1. Letopisů 16:7...Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto...
1. Letopisů 16:23...Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte...
1. Letopisů 16:37...smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a...
1. Letopisů 17:5...- Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel...
1. Letopisů 17:10... ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce....
1. Letopisů 17:11... že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 21:12...kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a...
1. Letopisů 22:9...se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu....
1. Letopisů 29:15...a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je...
1. Letopisů 29:21...se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000...
1. Letopisů 29:22...před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem....
2. Letopisů 3:2...Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které...
2. Letopisů 6:5...Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného...
2. Letopisů 6:20...ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi...
2. Letopisů 6:31...v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
2. Letopisů 7:9...veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní...
2. Letopisů 7:10...oltář a dalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se...
2. Letopisů 8:13...zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti -...
2. Letopisů 8:14...a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal...
2. Letopisů 8:16...pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do...
2. Letopisů 10:5... a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
2. Letopisů 10:12...brával bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
2. Letopisů 15:5... Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli...
2. Letopisů 15:11...kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů...
2. Letopisů 18:24...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
2. Letopisů 18:34... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci...
2. Letopisů 20:25... Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí...
2. Letopisů 20:26...jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí Beracha (to je: Dobrořečení),...
2. Letopisů 21:7...slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Letopisů 21:15...onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin...
2. Letopisů 24:11...zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali...
2. Letopisů 26:5... přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal...
2. Letopisů 26:21... jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném...
2. Letopisů 28:6...porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků,...
2. Letopisů 29:17...Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do...
2. Letopisů 30:15...a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a...
2. Letopisů 30:21...v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmiden Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den...
2. Letopisů 30:22...svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a...
2. Letopisů 30:23...shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm dní. Judský král...
2. Letopisů 32:26...obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a...
2. Letopisů 35:1... Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil...
2. Letopisů 35:16...připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba...
2. Letopisů 36:9...a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho...
Ezdráš 3:4...oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psánoDen co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také...
Ezdráš 3:6...oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani...
Ezdráš 6:15...stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové...
Ezdráš 6:19... jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se...
Ezdráš 6:22... aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je...
Ezdráš 7:9...králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po...
Ezdráš 8:31...do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní...
Ezdráš 8:33...do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha...
Ezdráš 9:7...přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak...
Ezdráš 10:8...shromáždí v Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů...
Ezdráš 10:9...vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma....
Ezdráš 10:13... Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z nás. ...
Ezdráš 10:16...otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky...
Ezdráš 10:17...všech mužů s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se...
Nehemiáš 1:4...Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu...
Nehemiáš 1:6...svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny Izraele! Vyznávám...
Nehemiáš 2:11...dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů....
Nehemiáš 4:3...tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat:...
Nehemiáš 4:10...vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina...
Nehemiáš 4:16...řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne...
Nehemiáš 5:14...podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od...
Nehemiáš 5:18...všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a...
Nehemiáš 6:15... Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když se to doslechli...
Nehemiáš 8:2... který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před...
Nehemiáš 8:13...porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity...
Nehemiáš 8:17...si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového nedělali od dob Jozuy,...
Nehemiáš 8:18... syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy...
Nehemiáš 9:1...shromáždění, jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu,...
Nehemiáš 9:3...své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a...
Nehemiáš 9:12...jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem...
Nehemiáš 9:19...poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci,...
Nehemiáš 10:32...přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávaliden odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek....
Nehemiáš 11:23...chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn...
Nehemiáš 12:7... Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité:...
Nehemiáš 12:12... Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v Jeremiášově...
Nehemiáš 12:22...Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Netanel. Levité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských...
Nehemiáš 12:26...a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů Joakima, syna Jošuova, syna Jocadakova, a za dnů...
Nehemiáš 12:43...Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť...
Nehemiáš 12:44...veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice,...
Nehemiáš 12:46...stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí...
Nehemiáš 12:47...chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky...
Nehemiáš 13:1...levité zasvěcovali odvody synům Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam...
Nehemiáš 13:15...domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis,...
Nehemiáš 13:22...se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své...
Ester 1:4...provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych...
Ester 1:10...paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta...
Ester 2:15...ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce...
Ester 3:4...porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi....
Ester 3:7...Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar....
Ester 3:12...tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně...
Ester 3:13...je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo...
Ester 3:14...vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili...
Ester 4:11...žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester...
Ester 4:16...všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a ...
Ester 5:1...a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do...
Ester 5:9... Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale...
Ester 8:1... Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně...
Ester 8:9...to královým prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští...
Ester 8:12...ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento...
Ester 8:13...ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní...
Ester 9:1... protože na padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit...
Ester 9:11... Pobili je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke...
Ester 9:15... Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se...
Ester 9:17...se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid...
Ester 9:18...se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali...
Ester 9:19... pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj...
Ester 9:21...uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých...
Ester 9:22...čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci...
Ester 9:26...i jeho synové skončili na kůlech. Proto se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je...
Ester 9:27... Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se...
Ester 9:28...předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím...
Ester 9:31...Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim...
Job 1:4...mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři...
Job 1:5...sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil...
Job 1:6...Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 1:13...A s tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v...
Job 2:1...a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 2:13...si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu...
Job 3:1...slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme...
Job 3:4...Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 3:8... radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit...
Job 5:14... záměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci....
Job 7:1...zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotuDen za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu,...
Job 7:6...mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly  dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je...
Job 7:16...žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou  dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik...
Job 8:9...otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti...
Job 9:25...ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly  dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na...
Job 10:20...by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než...
Job 14:1...žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako...
Job 14:5...obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež...
Job 14:14...Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal...
Job 15:20...nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších...
Job 15:23...tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král,...
Job 17:1...cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští,  dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě...
Job 17:11...to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu!  dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily....
Job 17:12...mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí...
Job 20:28...jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud...
Job 21:13...zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech...
Job 21:30...Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí?...
Job 24:1...‚Všemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají...
Job 24:16...si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je...
Job 29:2..."Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou...
Job 29:18... Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě,...
Job 30:16... Teď ale duše opouští, zmocňují se  dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá,...
Job 30:27... nitro bouří, nedá se utišit, dostihly  dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede...
Job 33:25...výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a...
Job 36:11... Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však...
Job 38:23...skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí...
Žalmy 1:2...Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený...
Žalmy 7:12...je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj...
Žalmy 13:3...svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v dušiden co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj...
Žalmy 18:1...budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který...
Žalmy 18:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
Žalmy 19:3...o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje...
Žalmy 20:2...zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyšíden soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti...
Žalmy 21:5...o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a...
Žalmy 22:3... záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí...
Žalmy 23:6... Dobro a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý...
Žalmy 25:5...jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku,...
Žalmy 25:7...je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji...
Žalmy 27:4...Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v...
Žalmy 27:5... skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu ...
Žalmy 32:3...Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z ...
Žalmy 32:4...celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj...
Žalmy 34:13...prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ...
Žalmy 35:28...spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka...
Žalmy 37:13...se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají...
Žalmy 37:18...je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých...
Žalmy 37:19... V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi...
Žalmy 38:7...mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý den v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni,...
Žalmy 38:13...ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa...
Žalmy 39:5...promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku...
Žalmy 39:6...odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá...
Žalmy 41:2...Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží...
Žalmy 42:4...duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj...
Žalmy 42:9...tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se...
Žalmy 44:2...naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch starodávných dnech. Svou vlastní rukou jsi...
Žalmy 44:9...jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale...
Žalmy 50:15... své sliby plň před Nejvyšším. Volej den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka...
Žalmy 52:3... hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš...
Žalmy 55:11...spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí...
Žalmy 56:2...se, Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí...
Žalmy 56:3...deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně...
Žalmy 56:6...se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit....
Žalmy 56:10...se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 59:17... Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěmden soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi...
Žalmy 61:7...jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před...
Žalmy 61:9...chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 68:20...Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť...
Žalmy 71:8... ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly...
Žalmy 71:15...a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst!...
Žalmy 72:7...snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt, dokud...
Žalmy 72:15... mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce...
Žalmy 73:14...v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto...
Žalmy 74:16...vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi...
Žalmy 77:3...k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledalden svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích...
Žalmy 77:6...jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po...
Žalmy 78:9...Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli...
Žalmy 78:14...postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak...
Žalmy 78:33...stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami....
Žalmy 78:42...rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když...
Žalmy 81:4...Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to...
Žalmy 84:11... pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V...
Žalmy 86:3...se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane,...
Žalmy 86:7... slyš, mých proseb všímej si. Vzývám den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane,...
Žalmy 88:2...Ezrachejského. Hospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k...
Žalmy 88:10...mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro...
Žalmy 89:17...takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly...
Žalmy 89:46...jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalilDny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy!...
Žalmy 90:9...sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem....
Žalmy 90:12...zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak...
Žalmy 91:5...Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné...
Žalmy 92:1...ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat,...
Žalmy 94:13...ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá...
Žalmy 95:8... nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jakoden pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové...
Žalmy 96:2... jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech...
Žalmy 102:3...tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývejden, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám...
Žalmy 102:4... v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité...
Žalmy 102:12...- pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však,...
Žalmy 119:97...bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je,...
Žalmy 119:164...ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj...
Žalmy 121:6...tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým,...
Žalmy 128:5...Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj...
Žalmy 136:8...láska trvá navěky! Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy, aby vládly...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město...
Žalmy 139:12...vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro...
Žalmy 139:16...tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihydny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou...
Žalmy 140:3...těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed...
Žalmy 143:5...slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle...
Žalmy 144:4...že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni,...
Žalmy 145:2...velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky....
Žalmy 146:4...vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na...
Přísloví 3:2... v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír....
Přísloví 6:34...rozzuří manžela ženy, nelítostný budeden pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění,...
Přísloví 8:30...boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho...
Přísloví 9:11... v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý,...
Přísloví 11:4... proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před...
Přísloví 15:15...po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje....
Přísloví 16:4...vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde,...
Přísloví 21:26...vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a...
Přísloví 21:31...rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější...
Přísloví 23:17...v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 24:10...je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo...
Přísloví 25:19... jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány -...
Přísloví 25:20...ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat...
Přísloví 29:13...jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky...
Přísloví 31:12...nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat...
Přísloví 31:25...krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti...
Kazatel 2:3...zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí:...
Kazatel 2:23... kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže...
Kazatel 5:16...bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve...
Kazatel 5:17...při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to...
Kazatel 6:12...Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku...
Kazatel 7:1...nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olejden smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu...
Kazatel 7:11...zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi,...
Kazatel 7:14...- kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil...
Kazatel 7:15...nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se...
Kazatel 8:8...mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne....
Kazatel 8:15...to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se...
Kazatel 8:16...Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemi....
Kazatel 9:9...život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny...
Kazatel 11:8...raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku,...
Kazatel 12:1... dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti...
Píseň 2:17... když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či...
Píseň 3:11...Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jejden jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak...
Píseň 4:6...pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na...
Izaiáš 2:2... syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít...
Izaiáš 2:11...bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné...
Izaiáš 2:12...vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují...
Izaiáš 2:17...hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí...
Izaiáš 2:20...majestátem, povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné...
Izaiáš 3:7... udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma...
Izaiáš 3:18...na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky,...
Izaiáš 4:1...jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a...
Izaiáš 4:2...po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země...
Izaiáš 4:5...stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně....
Izaiáš 5:30... odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí....
Izaiáš 7:17...dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále...
Izaiáš 7:18...od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu...
Izaiáš 7:20...průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského...
Izaiáš 7:21...chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však...
Izaiáš 7:23...ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste...
Izaiáš 9:6...jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil...
Izaiáš 9:13...hlavu i ocas, palmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok,...
Izaiáš 10:3...kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počneteden odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o...
Izaiáš 10:17...ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné...
Izaiáš 10:20...stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu...
Izaiáš 10:27...hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze...
Izaiáš 11:10...Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské...
Izaiáš 11:11...národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého...
Izaiáš 11:16...zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím ,...
Izaiáš 12:1...pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na rozzloben,...
Izaiáš 12:4...nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,...
Izaiáš 13:6...celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce...
Izaiáš 13:9... tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby...
Izaiáš 13:13...pohne v základech horlením Hospodina zástupůden, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako...
Izaiáš 13:22...budou výt hyeny, v honosných palácích šakaliDny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se...
Izaiáš 14:3...je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého...
Izaiáš 17:4...Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne....
Izaiáš 17:7...- tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému...
Izaiáš 17:9...a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a...
Izaiáš 17:11...si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještěden sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale...
Izaiáš 19:16...ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy...
Izaiáš 19:18... jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat...
Izaiáš 19:19...z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic ...
Izaiáš 19:21... Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi,...
Izaiáš 19:23...k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou...
Izaiáš 19:24...s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude...
Izaiáš 20:6...se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli...
Izaiáš 21:8...A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce...
Izaiáš 22:5...Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku...
Izaiáš 22:8...na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste...
Izaiáš 22:12...budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!"...
Izaiáš 22:20... vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova,...
Izaiáš 22:25...drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné...
Izaiáš 23:15...lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho...
Izaiáš 24:21...těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole...
Izaiáš 25:9...svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a...
Izaiáš 26:1...zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné...
Izaiáš 27:1...krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným...
Izaiáš 27:2... Leviatana. Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin...
Izaiáš 27:3...střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se...
Izaiáš 27:6...mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete,...
Izaiáš 27:12... nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k...
Izaiáš 27:13...Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i...
Izaiáš 28:5...uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou...
Izaiáš 28:19... znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v nocden! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství....
Izaiáš 29:18...stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z...
Izaiáš 30:23...vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří...
Izaiáš 30:25...a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude...
Izaiáš 30:26...bude sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a...
Izaiáš 31:7...k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste...
Izaiáš 32:10...žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní...
Izaiáš 33:6...Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu...
Izaiáš 34:8...prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky...
Izaiáš 34:10...tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat...
Izaiáš 37:3...synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví EzechiášDnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal,...
Izaiáš 38:12...zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v...
Izaiáš 38:13...bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo...
Izaiáš 38:19... Živý, jen živý může velebit tak jako dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin...
Izaiáš 38:20...zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl:...
Izaiáš 39:6..."Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
Izaiáš 39:8...odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj,...
Izaiáš 43:13... praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to...
Izaiáš 47:9...to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe...
Izaiáš 49:8...Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu tiden spasení. ochráním a dám lidu do smlouvy, tak...
Izaiáš 51:9... obleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil...
Izaiáš 52:5...mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví...
Izaiáš 52:6... celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde...
Izaiáš 54:9... Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu...
Izaiáš 58:2...lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hříchDen co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako...
Izaiáš 58:3...si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte....
Izaiáš 58:5...v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mněDen, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu...
Izaiáš 58:13...se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým...
Izaiáš 60:11...zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich...
Izaiáš 60:19...brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým...
Izaiáš 60:20...Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným...
Izaiáš 61:2...spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milostiden pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na...
Izaiáš 62:6...tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina...
Izaiáš 63:4... roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl...
Izaiáš 63:9...sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a...
Izaiáš 63:11...sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem...
Izaiáš 65:2... jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou...
Izaiáš 65:5... dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale...
Izaiáš 65:20...nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk...
Izaiáš 66:8...viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera...
Jeremiáš 3:6... a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta...
Jeremiáš 3:16...rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy....
Jeremiáš 3:18...řídit svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně...
Jeremiáš 3:25...hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. ...
Jeremiáš 4:9...‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou...
Jeremiáš 5:18...města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát:...
Jeremiáš 6:4... ‚Připravte se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín...
Jeremiáš 6:11...ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci,...
Jeremiáš 7:25...a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim...
Jeremiáš 7:32...mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani...
Jeremiáš 8:23...lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studni a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty...
Jeremiáš 9:24...mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou...
Jeremiáš 11:4...této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcůmden, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl...
Jeremiáš 11:7...Poslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je...
Jeremiáš 12:3... Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout...
a další...

Slova obsahující dne: abednega (5) abednego (7) abednegovi (1) abednegovu (1) abednegův (1) bodne (2) dne (569) dnech (105) dnem (42) dnes (250) dnešek (2) dneška (12) dnešku (1) dnešní (6) dnešního (15) dnešním (1) dnešnímu (1) dodnes (105) dodneška (6) dopadne (29) dopadneme (1) dopadnete (3) dopoledne (1) dosedne (2) hvízdne (1) chřadne (2) chřadneš (1) jednej (5) jednejte (10) nabídne (9) nabídneš (2) nabukadnezar (54) nabukadnezara (19) nabukadnezare (2) nabukadnezarem (3) nabukadnezarovi (10) nabukadnezarovy (1) nabukadnezarův (1) nadnesla (1) napadne (4) napadneš (1) nedopadne (1) nejednejte (1) nenapadne (2) neodnese (1) neodneseme (1) neovládne (2) nepadne (8) nepadneš (2) nepadnete (1) nepohlédne (1) nepohrdne (1) nepohrdneš (1) nepozvedne (3) neprohlédnete (2) nepropadne (1) nepřipadne (2) nerozhodnete (1) neřídne (1) nesedne (2) nespadne (3) neupadne (1) neuvadne (1) nevládne (1) nevládneš (1) nezahlédne (1) nezapadne (1) nezchudneš (1) nezvadne (2) nezvedne (5) nezvedneš (1) nezvládne (1) nezvládneme (1) nezvládneš (1) odnes (3) odnese (8) odnesené (1) odneseno (3) odneseny (2) odnesl (16) odnesla (3) odnesli (15) odnesou (2) odneste (3) odpadnete (2) odpoledne (10) ohlédneš (1) opadne (3) ovládne (6) ovládneš (4) padne (68) padneme (2) padneš (7) padnete (5) pohlédne (6) pohlédneš (1) pohlédnete (1) pohrdne (4) poledne (30) popadne (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |