Dně

Hledám varianty 'dně' [ dny (244) dnu (1) dno (1) dně (3) dna (4) den (668) ]. Nalezeny 843 verše.
Genesis 1:5... a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první....
Genesis 1:8...nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ránoden druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na...
Genesis 1:13...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny,...
Genesis 1:14...jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;...
Genesis 1:19...viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ránoden čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím...
Genesis 1:23...se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ránoden pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů:...
Genesis 1:31...hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ránoden šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou...
Genesis 2:3...od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od...
Genesis 2:17...poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboťden, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také...
Genesis 3:14...vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach....
Genesis 3:17... země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit...
Genesis 5:2... Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když...
Genesis 6:5...všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil...
Genesis 7:11...života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské...
Genesis 8:22...setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani nocden." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim:...
Genesis 15:18...těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem...
Genesis 21:8...Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou...
Genesis 22:3...zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s...
Genesis 27:41...nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba...
Genesis 27:45... cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás...
Genesis 30:36...rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka....
Genesis 33:13...sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před...
Genesis 35:3... Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšelden úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."...
Genesis 39:10...zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji....
Genesis 40:12...je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad....
Genesis 40:13...toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi...
Genesis 40:18..."Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na...
Genesis 40:19...toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z...
Genesis 42:17...farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Genesis 48:15...byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná...
Exodus 5:6...- a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte ...
Exodus 8:18...i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné...
Exodus 10:13...do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky....
Exodus 10:22...na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se...
Exodus 10:23...tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa....
Exodus 10:28...ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš...
Exodus 12:14...vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako...
Exodus 12:15...dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a...
Exodus 12:17...dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je...
Exodus 13:3...je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť...
Exodus 13:8... na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal...
Exodus 15:22...od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do...
Exodus 16:1...u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá...
Exodus 16:4...nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den....
Exodus 16:5...je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele:...
Exodus 16:23..."To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se...
Exodus 16:29...Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo...
Exodus 19:11... si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho...
Exodus 19:15...vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak...
Exodus 20:8...neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat...
Exodus 20:10...pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho...
Exodus 21:21...dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když...
Exodus 29:36... Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 30:10...oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po...
Exodus 31:14...ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se...
Exodus 31:15... ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou...
Exodus 32:34... Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak...
Exodus 35:2... ale sedmého dne budete mít svatou sobotuden odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal...
Exodus 35:3...v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš...
Leviticus 5:24...v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli....
Leviticus 6:13...k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budouden svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar:...
Leviticus 7:15... Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jístden jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:16...slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jístden jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí...
Leviticus 7:38... Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinajden, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary...
Leviticus 12:4...očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se...
Leviticus 15:25...déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého...
Leviticus 15:26... Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení;...
Leviticus 16:30...ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 19:6...obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co...
Leviticus 22:28...Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť...
Leviticus 23:3...dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobotaden odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci....
Leviticus 23:11... abyste došli zalíbení; pozvedne jejden následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu...
Leviticus 23:12...pozvedne jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako...
Leviticus 23:21...to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění;...
Leviticus 23:24...Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením....
Leviticus 23:27..."Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se...
Leviticus 23:28...oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni...
Leviticus 23:37...pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich...
Leviticus 23:39...slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku....
Leviticus 24:8...díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu...
Leviticus 25:9...dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh....
Numeri 3:13...tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem...
Numeri 6:6...vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému....
Numeri 6:8...na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho...
Numeri 6:9...znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavuden svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Osmého dne...
Numeri 6:12... Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního...
Numeri 6:13...poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude...
Numeri 7:1...jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a...
Numeri 7:10...při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k...
Numeri 7:11...řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne...
Numeri 7:84... Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáředen, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných...
Numeri 8:17...Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je...
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému...
Numeri 9:15...žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu...
Numeri 9:22...dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele...
Numeri 10:33...prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala...
Numeri 11:19...vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý...
Numeri 11:31...a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od...
Numeri 11:32...výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral...
Numeri 15:32... musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže,...
Numeri 25:18...sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabitéden zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin...
Numeri 28:3...oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti....
Numeri 28:9...vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k...
Numeri 28:24...oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu;...
Numeri 28:26...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet...
Numeri 29:1...měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně...
Numeri 29:17...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez...
Numeri 29:20...oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:23...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K...
Numeri 29:26...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:29...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 29:32...oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 30:6...na sebe vzala, platit. Pokud to však otecden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek,...
Numeri 30:8...nerozvážný závazek, a její muž proti tomuden, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby...
Numeri 30:9...i závazky platit. Pokud to však manželden, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její...
Numeri 30:13...i závazky platit. Pokud by je však manželden, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků,...
Numeri 30:15...i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboťden, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později,...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z...
Deuteronomium 4:9... co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale...
Deuteronomium 4:10... slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak...
Deuteronomium 5:12...neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 5:14...pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Deuteronomium 5:15... tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:29...Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby se jim i...
Deuteronomium 6:2... Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:24...Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše...
Deuteronomium 9:10...promluvil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 10:4...vyhlásil z prostředku ohně na oné hoředen shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se...
Deuteronomium 11:1... Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 12:1...jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 12:19...svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. ...
Deuteronomium 14:23...příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo,...
Deuteronomium 16:3...ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní se u tebe...
Deuteronomium 17:19... Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého...
Deuteronomium 18:5... vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu....
Deuteronomium 18:16...jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébuden shromáždění, když jsi říkal: " neslyším hlas...
Deuteronomium 19:9... svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To...
Deuteronomium 23:7... tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich...
Deuteronomium 24:15...některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je...
Deuteronomium 27:2...všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 28:29... Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by ...
Deuteronomium 28:32...vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody...
Deuteronomium 28:33...zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané,...
Deuteronomium 31:13...se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit...
Deuteronomium 31:14..." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do Stanu...
Deuteronomium 31:17...zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před...
Deuteronomium 31:18...Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím...
Deuteronomium 32:7...a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého...
Deuteronomium 32:35...odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitýden jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro ...
Deuteronomium 33:12...zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho...
Deuteronomium 33:25...a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem...
Jozue 2:16...pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži...
Jozue 2:22...vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je...
Jozue 4:24...abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním...
Jozue 9:16...naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že...
Jozue 10:13...uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby...
Jozue 10:14...a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl...
Jozue 24:31...hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:7...svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili...
Soudců 2:18... býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž...
Soudců 4:14... Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před...
Soudců 9:45... a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a...
Soudců 11:40... že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži...
Soudců 14:14...krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne...
Soudců 16:2..."Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v...
Soudců 16:16...je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy...
Soudců 19:4...dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si...
Soudců 19:9... Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl:...
Růt 4:5..." A on řekl: "Vykoupím je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku...
1. Samuel 2:31...kdo znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo...
1. Samuel 2:34... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat...
1. Samuel 5:3...chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 5:4...A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před...
1. Samuel 7:13...útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu...
1. Samuel 7:15...vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel...
1. Samuel 8:18... I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale...
1. Samuel 9:15...- proti nim jde Samuel a míří vzhůru na návršíDen před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil:...
1. Samuel 9:20...na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke...
1. Samuel 11:13... je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval...
1. Samuel 18:10...hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil...
1. Samuel 19:24...do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k...
1. Samuel 24:5...svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého...
1. Samuel 26:10...David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne. ale...
1. Samuel 28:20...ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k...
1. Samuel 30:12...rozinek. Když se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal...
1. Samuel 30:13...se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před...
2. Samuel 1:1...Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl...
2. Samuel 7:12... že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
2. Samuel 11:12...David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě...
2. Samuel 13:4...Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?"...
2. Samuel 22:1...Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho...
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 24:13...před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu,...
1. Královská 2:37...ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, žeden, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron,...
1. Královská 2:42...Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, žeden, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi...
1. Královská 3:13...bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých...
1. Královská 3:18... A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě,...
1. Královská 8:40...srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
1. Královská 8:59...právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je...
1. Královská 11:36...vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému...
1. Královská 12:5...ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
1. Královská 12:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu...
1. Královská 12:32...lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku...
1. Královská 12:33...pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést...
1. Královská 19:4...kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden...
1. Královská 20:29... abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý den tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva....
1. Královská 22:25...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
1. Královská 22:35... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém...
2. Královská 2:17...tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou,...
2. Královská 3:20...a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od...
2. Královská 6:29...' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže...
2. Královská 7:9... Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat...
2. Královská 8:19... neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Královská 17:37... jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání,...
2. Královská 19:3... aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není...
2. Královská 20:17...řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 25:29... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
2. Královská 25:30...Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 12:23...hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteliDen co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, ...
1. Letopisů 12:40... že Davida učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby...
1. Letopisů 16:23...Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte...
1. Letopisů 16:37...smlouvy, aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a...
1. Letopisů 17:11... že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka,...
1. Letopisů 21:12...kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a...
1. Letopisů 29:15...a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je...
2. Letopisů 6:31...v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž...
2. Letopisů 8:13...zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti -...
2. Letopisů 8:14...a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal...
2. Letopisů 10:5... a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
2. Letopisů 10:12... (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na...
2. Letopisů 18:24...duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíšden, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu...
2. Letopisů 18:34... z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci...
2. Letopisů 20:25... Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali. Čtvrtého dne se shromáždili do údolí...
2. Letopisů 21:7...slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti...
2. Letopisů 21:15...onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin...
2. Letopisů 24:11...ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s...
2. Letopisů 28:6...porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků,...
2. Letopisů 30:15...a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a...
2. Letopisů 30:21...v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmiden Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den...
Ezdráš 3:4...oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je psánoDen co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také...
Ezdráš 8:15...jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní...
Ezdráš 10:13...dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. věci se dopustilo příliš mnoho z...
Nehemiáš 1:4...Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu...
Nehemiáš 2:11...dorazil do Jeruzaléma. Když jsem tam pobyl tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů....
Nehemiáš 5:18...všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a...
Nehemiáš 8:18... syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy...
Nehemiáš 10:32...přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávaliden odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek....
Nehemiáš 11:23...chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn...
Nehemiáš 12:47...na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody a levité...
Nehemiáš 13:22...se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své...
Ester 3:4...porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi....
Ester 3:7...Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý měsíc zvaný adar....
Ester 3:13...je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo...
Ester 3:14... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se...
Ester 4:16...všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a ...
Ester 8:12...ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento...
Ester 8:13... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé...
Ester 9:21...uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých...
Ester 9:22...čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci...
Ester 9:27... Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se...
Ester 9:28...předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím...
Ester 9:31...Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim...
Job 1:4...mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři...
Job 1:5...sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil...
Job 3:1...slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme...
Job 3:4...Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 7:1...zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotuDen za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu,...
Job 7:6...mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly  dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je...
Job 7:16...žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou  dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik...
Job 8:9...otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti...
Job 9:25...ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly  dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na...
Job 14:5...obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež...
Job 14:14...Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal...
Job 15:20...nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších...
Job 15:23...tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král,...
Job 17:1...cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští,  dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě...
Job 17:11...to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu!  dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily....
Job 17:12...mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí...
Job 20:28...dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim...
Job 21:13...zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech...
Job 21:30...Vždyť v čase neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí?...
Job 24:1...‚Všemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají...
Job 30:16... Teď ale duše opouští, zmocňují se  dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá,...
Job 30:27... nitro bouří, nedá se utišit, dostihly  dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede...
Job 36:11... Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však...
Job 38:16... Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány...
Job 38:23...skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí...
Žalmy 7:12...je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj...
Žalmy 13:3...svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v dušiden co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj...
Žalmy 18:1...Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinuden, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho...
Žalmy 18:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
Žalmy 19:3...o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje...
Žalmy 20:2...zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyšíden soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochrání! Kéž ti...
Žalmy 21:5...o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a...
Žalmy 22:3... záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí...
Žalmy 23:6... Dobro a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý...
Žalmy 25:5...jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku,...
Žalmy 27:4...Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v...
Žalmy 27:5... skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu ...
Žalmy 32:3...Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z ...
Žalmy 34:13...prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ...
Žalmy 35:28...spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka...
Žalmy 37:13...se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají...
Žalmy 37:18...je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých...
Žalmy 38:7...mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý den v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni,...
Žalmy 38:13...ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa...
Žalmy 41:2...Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží...
Žalmy 44:9...jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale...
Žalmy 50:15... své sliby plň před Nejvyšším. Volej den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka...
Žalmy 52:3... hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš...
Žalmy 56:2...se, Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí...
Žalmy 56:3...deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně...
Žalmy 56:6...se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit....
Žalmy 56:10...se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 59:17... Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěmden soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi...
Žalmy 61:7...dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří trůní...
Žalmy 61:9...chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 68:20...Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť...
Žalmy 69:3... po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem...
Žalmy 71:8... ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly...
Žalmy 71:15...a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst!...
Žalmy 72:15... mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce...
Žalmy 73:14...v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto...
Žalmy 74:16...vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi...
Žalmy 75:9...Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu...
Žalmy 77:3...k Bohu zněl, aby vyslyšel. Pána jsem hledalden svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích...
Žalmy 77:6...jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po...
Žalmy 78:9...Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli...
Žalmy 78:33...stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami....
Žalmy 78:42...rmoutili! Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když...
Žalmy 81:4...Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to...
Žalmy 84:11... pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V...
Žalmy 86:3...se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane,...
Žalmy 86:7... slyš, mých proseb všímej si. Vzývám den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane,...
Žalmy 88:10...mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro...
Žalmy 89:17...takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly...
Žalmy 89:46...jsi konec učinil, jeho trůn jsi k zemi povalilDny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy!...
Žalmy 90:9...sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem....
Žalmy 90:12...zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak...
Žalmy 92:1...ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat,...
Žalmy 95:8... nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jakoden pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové...
Žalmy 96:2... jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech...
Žalmy 102:3...tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývejden, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám...
Žalmy 102:4... v den, kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité...
Žalmy 119:97...bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je,...
Žalmy 119:164...ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj...
Žalmy 128:5...Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město...
Žalmy 139:12...vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro...
Žalmy 139:16...tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihydny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou...
Žalmy 140:3...těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed...
Žalmy 143:5...slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle...
Žalmy 144:4...že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni,...
Žalmy 145:2...velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky....
Žalmy 146:4...vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na...
Přísloví 3:2... v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír....
Přísloví 6:34...rozzuří manžela ženy, nelítostný budeden pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění,...
Přísloví 8:30...boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho...
Přísloví 9:11... v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý,...
Přísloví 11:4... proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před...
Přísloví 15:15...po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje....
Přísloví 16:4...vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde,...
Přísloví 21:26...vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a...
Přísloví 21:31...rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je cennější...
Přísloví 23:17...v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 24:10...je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo...
Přísloví 25:19... jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány -...
Přísloví 25:20...ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat...
Přísloví 31:12...nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat...
Přísloví 31:25...krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti...
Kazatel 2:23... kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže...
Kazatel 5:16...bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve...
Kazatel 7:1...nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olejden smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu...
Kazatel 7:14...- kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil...
Kazatel 9:9...život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny...
Kazatel 12:1... dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti...
Píseň 2:17... když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či...
Píseň 3:11...Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jejden jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak...
Píseň 4:6...pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na...
Izaiáš 2:11...bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné...
Izaiáš 2:12...vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují...
Izaiáš 2:17...hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí...
Izaiáš 2:20...majestátem, povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné...
Izaiáš 3:7... udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma...
Izaiáš 3:18...na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky,...
Izaiáš 4:1...a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj...
Izaiáš 4:2...po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země...
Izaiáš 5:30... odvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí....
Izaiáš 7:18...od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu...
Izaiáš 7:20...průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského...
Izaiáš 7:21...chlupy na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však...
Izaiáš 7:23...ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste...
Izaiáš 10:3...kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počneteden odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o...
Izaiáš 10:20...stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu...
Izaiáš 10:27...hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze...
Izaiáš 11:10...Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské...
Izaiáš 11:11...národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého...
Izaiáš 12:1...pro Izrael toho dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na rozzloben,...
Izaiáš 12:4...nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,...
Izaiáš 13:6...celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce...
Izaiáš 13:9... tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby...
Izaiáš 13:13...pohne v základech horlením Hospodina zástupůden, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako...
Izaiáš 13:22...budou výt hyeny, v honosných palácích šakaliDny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se...
Izaiáš 14:3...je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti, od tvého...
Izaiáš 17:4...Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubne....
Izaiáš 17:7...- tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému...
Izaiáš 17:9...a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a...
Izaiáš 17:11...si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještěden sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale...
Izaiáš 19:16...ani ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy...
Izaiáš 19:18... jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat...
Izaiáš 19:19...z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic ...
Izaiáš 19:21... Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi,...
Izaiáš 19:23...k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou...
Izaiáš 19:24...s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude...
Izaiáš 20:6...se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli...
Izaiáš 21:8...A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle, vidím jezdce...
Izaiáš 22:5...Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku...
Izaiáš 22:8...na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste...
Izaiáš 22:20... vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova,...
Izaiáš 22:25...drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné...
Izaiáš 23:15...lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho...
Izaiáš 24:21...těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole...
Izaiáš 25:9...svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a...
Izaiáš 26:1...zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné...
Izaiáš 27:1...krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným...
Izaiáš 27:2... Leviatana. Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin...
Izaiáš 27:6...mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete,...
Izaiáš 27:12... nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k...
Izaiáš 27:13...Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i...
Izaiáš 28:5...uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou...
Izaiáš 28:19... znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v nocden! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství....
Izaiáš 29:18...stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z...
Izaiáš 30:23...vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří...
Izaiáš 30:25...a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude...
Izaiáš 30:26...jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány,...
Izaiáš 31:7...k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste...
Izaiáš 33:6...Sion naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění - úcta k Hospodinu...
Izaiáš 34:8...prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky...
Izaiáš 37:3... aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení. Porod začal, ale není...
Izaiáš 38:12...zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v...
Izaiáš 38:13...bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo...
Izaiáš 38:20...zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl:...
Izaiáš 39:6..."Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
Izaiáš 43:13... praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to...
Izaiáš 49:8...Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu tiden spasení. ochráním a dám lidu do smlouvy, tak...
Izaiáš 51:17...kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný...
Izaiáš 52:5...mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví...
Izaiáš 52:6... celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde...
Izaiáš 58:2...lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hříchDen co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako...
Izaiáš 58:3...si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte....
Izaiáš 58:5...v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mněDen, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu...
Izaiáš 58:13...se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým...
Izaiáš 60:20...měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlemdny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni...
Izaiáš 61:2...spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milostiden pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na...
Izaiáš 62:6...tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina...
Izaiáš 63:9...sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a...
Izaiáš 63:11...sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem...
Izaiáš 65:2... jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou...
Izaiáš 65:5... dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale...
Jeremiáš 6:4...se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Bědaden se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme...
Jeremiáš 6:11...ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci,...
Jeremiáš 7:32...mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani...
Jeremiáš 9:24...mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou...
Jeremiáš 11:4...této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcůmden, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl...
Jeremiáš 12:3... Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout...
Jeremiáš 16:14... se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože...
Jeremiáš 16:19...Hospodine, sílo a pevnosti, útočištěden soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy:...
Jeremiáš 17:16...to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď...
Jeremiáš 17:17... Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně se...
Jeremiáš 17:18...děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně...
Jeremiáš 17:21...Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran....
Jeremiáš 17:22...v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal...
Jeremiáš 17:24...města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami...
Jeremiáš 17:27... však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit náklady a vcházet s nimi...
Jeremiáš 18:17...východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář."...
Jeremiáš 19:6...mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat...
Jeremiáš 20:7...ses a zdolals . Vysmívají se mi celé dny, každý ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím,...
Jeremiáš 20:8...Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním,...
Jeremiáš 20:14...život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, ...
Jeremiáš 23:5...ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý...
Jeremiáš 23:7...HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ...
Jeremiáš 25:33...veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý....
Jeremiáš 30:3...tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu...
Jeremiáš 30:7... s popelavými tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale...
Jeremiáš 31:6...a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme...
Jeremiáš 31:27... Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi...
Jeremiáš 31:31...trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy...
Jeremiáš 31:32...smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otciden, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta - tuto...
Jeremiáš 31:35...Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá...
Jeremiáš 31:38... co provedli, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno...
Jeremiáš 32:39...mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak...
Jeremiáš 33:14...počítajícího, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu...
Jeremiáš 33:18...oběti a připravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 33:20...moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také ...
Jeremiáš 34:13...toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví,...
Jeremiáš 35:7...vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na...
Jeremiáš 36:6...je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad...
Jeremiáš 37:21...Jeremiáše přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud...
Jeremiáš 39:16...městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den...
Jeremiáš 39:17...ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch,...
Jeremiáš 41:4... a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl...
Jeremiáš 46:10...štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích...
Jeremiáš 46:21...obrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající...
Jeremiáš 47:4... ruce jim budou viset ochable, neboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu...
Jeremiáš 48:12...jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej...
Jeremiáš 48:41...na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských...
Jeremiáš 49:2...a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do...
Jeremiáš 49:22...rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku:...
Jeremiáš 49:26...slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den...
Jeremiáš 50:27... na jatka je pošlete. Běda jim! Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci...
Jeremiáš 50:30...choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den...
Jeremiáš 50:31...Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a...
Jeremiáš 51:2...zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani...
Jeremiáš 51:47...a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich zem se...
Jeremiáš 51:52...domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé...
Jeremiáš 52:33... Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co...
Jeremiáš 52:34... dostával od babylonského krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. ...
Pláč 1:12..., kterou trpím, kterou ranil Hospodinden, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí...
Pláč 1:13... obrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo...
Pláč 1:21... co jsi dopustil. Kéž přivedeš ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba...
Pláč 2:1...Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou....
Pláč 2:7... V Hospodinově domě byl slyšet křik jakoden slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby...
Pláč 2:16...se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - je tady!" Hospodin...
Pláč 2:18... tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávej a...
Pláč 2:21...i staří v ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil,...
Pláč 2:22...jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebylden hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Ty, jež jsem...
Pláč 3:3...do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil...
Pláč 3:14...Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal...
Pláč 3:62... řeči těch, kdo na útočí, a co si celý den o mně šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávají,...
Pláč 4:18... nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konecdny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši...
Pláč 5:21...nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně?...
Ezechiel 1:28...zář kolem dokola. Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo...
Ezechiel 4:4...a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu....
Ezechiel 4:6...poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů...
Ezechiel 4:8...moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku,...
Ezechiel 4:9...a všechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat...
Ezechiel 5:2...si vezmi váhu a rozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed...
Ezechiel 7:7... obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe...
Ezechiel 7:10... že Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha...
Ezechiel 7:12...jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý...
Ezechiel 7:19...stříbro ani zlato je nebude moci zachránitden Hospodinova zuření. Nebudou se jím moci nasytit,...
Ezechiel 12:22... co to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni:...
Ezechiel 12:23...nikdy nepoužijí. Naopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí...
Ezechiel 13:5... tak aby obstál v boji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež....
Ezechiel 16:22...a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda!...
Ezechiel 16:43...a nechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti...
Ezechiel 20:5... Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu...
Ezechiel 20:6...jim se slovy: jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou...
Ezechiel 21:30... Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník...
Ezechiel 21:34...sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy!...
Ezechiel 22:3...město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných model!...
Ezechiel 22:4... které jsi vyrobilo. Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi...
Ezechiel 22:24..."Synu člověčí, řekni zemi: Jsi nečistá, v den prchlivosti nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě...
Ezechiel 23:34...zděšení, kalichem své sestry Samaří. ho do dna vyprázdníš, budeš hryzat jeho střepy s prsy...
Ezechiel 24:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král babylonský...
Ezechiel 24:18...tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co...
Ezechiel 24:25...Panovník Hospodin. Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a...
Ezechiel 24:26...jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy...
Ezechiel 24:27...za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním...
Ezechiel 26:18...všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřežíden tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu!...
Ezechiel 27:27... kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopíden tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí, tví...
Ezechiel 27:34...králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli...
Ezechiel 28:13... plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem,...
Ezechiel 29:21... mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi...
Ezechiel 30:2...Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se....
Ezechiel 30:3...- Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky -...
Ezechiel 30:9...oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany...
Ezechiel 30:18...a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná...
Ezechiel 31:15...do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem hlubinu...
Ezechiel 32:10... Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník...
Ezechiel 34:12...míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je...
Ezechiel 36:33... dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města...
Ezechiel 38:10...tobě připojí. Tak praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš...
Ezechiel 38:14...a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich...
Ezechiel 38:18...prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na...
Ezechiel 38:19... v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i...
Ezechiel 39:8...se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst...
Ezechiel 39:13...je budou pohřbívat a získají si tím pověstden, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu...
Ezechiel 43:18...praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm...
Ezechiel 43:27...za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři...
Ezechiel 44:27...se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby...
Ezechiel 46:1...po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze...
Ezechiel 46:4...u vchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest...
Ezechiel 46:6...vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho...
Ezechiel 46:12...zápalnou nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý...
Ezechiel 46:13...odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť...
Daniel 6:25...i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je na kusy. Král...
Daniel 8:27..." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se...
Daniel 12:13... do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo,...
Ozeáš 2:2...živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjedno pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký...
Ozeáš 2:5...svléknu donaha, abych ji obnaženou ukázal jakoden, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby...
Ozeáš 2:15...požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a ozdobená náušnicemi...
Ozeáš 2:17...k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jakoden, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš...
Ozeáš 2:20... aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na...
Ozeáš 2:23...věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi....
Ozeáš 5:9...na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je....
Ozeáš 7:5...topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a...
Ozeáš 9:5...Hospodinova domu však nepatří. Co si počneteden sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze...
Ozeáš 9:7...trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje:...
Ozeáš 10:15...vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě...
Ozeáš 12:2...krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a...
Joel 1:15...svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží...
Joel 2:1...země se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený...
Joel 2:2...Hospodinův den! Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako se úsvit rozlévá po...
Joel 2:11...rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin,...
Joel 3:4...krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude...
Joel 4:1... které povolal Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny...
Joel 4:14...Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a...
Joel 4:18...bude svatý a nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a...
Amos 1:14...oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavyden boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich král půjde...
Amos 2:16...koni nezachrání se. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin. Slyšte, Izraelci,...
Amos 3:14...Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem zúčtuji za jeho vzbouření, zúčtuji také...
Amos 4:2...přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicích!...
Amos 4:4...víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a...
Amos 5:8...a Orion, který obrací stín smrti na jitroden pak zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody...
Amos 5:18...po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal...
Amos 5:20...rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného...
Amos 6:3...království? Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí....
Amos 8:3...zralý pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník...
Amos 8:5...novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a...
Amos 8:9...se a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne...
Amos 8:10...budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední den bude nejtrpčí! Hle,...
Amos 8:11...její poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne...
Amos 8:13...hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti...
Amos 9:3...a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé...
Amos 9:13...Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy žence dožene oráč a toho, kdo...
Abdiáš 1:11...zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali...
Abdiáš 1:12...jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svýmden jeho neštěstí! Neraduj se nad judskými syny v den...
Abdiáš 1:13...v den soužení! Nevcházej do brány mého liduden jejich pohromy! Nekochej se jeho trápením v den jeho...
Abdiáš 1:14...ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům....
Abdiáš 1:15...kdo přežili, v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě,...
Jonáš 2:1... Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a...
Jonáš 3:3...nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal...
Micheáš 2:4...s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv:...
Micheáš 3:6...žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi prorokyden se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se...
Micheáš 4:6...Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané shromáždím...
Micheáš 7:4...než plot z bodláčí. přichází ten vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad...
Micheáš 7:11... ho jak bláto na ulicích rozdupou! Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den,...
Micheáš 7:12...obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíříden, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze...
Nahum 1:7...drolí na kusy! Hospodin je dobrý, útočištěm jeden soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale...
Nahum 2:4...v šatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelíden, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy...
Nahum 3:17...hmyz, tví úředníci se hemží v rojích. V chladný den usedají na zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletí a...
Abakuk 3:16...a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby...
Sofoniáš 1:7...Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané posvětil. "V den...
Sofoniáš 1:8...oběť připravil a pozvané posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a princi i se...
Sofoniáš 1:9...se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny. V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám...
Sofoniáš 1:10...kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového...
Sofoniáš 1:14...víno z nich." Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův...
Sofoniáš 1:15...Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a...
Sofoniáš 1:16... den chmury a temnoty, den mračna a setměníden troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s...
Sofoniáš 1:18...lejna!" Jejich stříbro a zlato je nezachráníden Hospodinova zuření, plamen jeho horlení pohltí celou...
Sofoniáš 2:2...žár Hospodinova hněvu; dříve než na vás dopadne den Hospodinova hněvu! Hledejte Hospodina, všichni pokorní...
Sofoniáš 2:3...hledejte, hledejte pokoru - snad se skryjeteden Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne,...
Sofoniáš 3:8... co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je můj soud:...
Sofoniáš 3:11...rozptýlený lid, ti mi přinesou oběti. V ten den se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury...
Sofoniáš 3:16...tebe - neboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce!...
Sofoniáš 3:18...obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jakoden slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl...
Ageus 2:23...koně a jejich jezdci se navzájem pobijí. V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu, můj služebníku...
Zachariáš 2:15... abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a...
Zachariáš 9:16...oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak...
Zachariáš 12:3...totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy....
Zachariáš 12:4...totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se splaší,...
Zachariáš 12:6...sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící...
Zachariáš 12:8...Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší...
Zachariáš 12:9... jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti...
Zachariáš 12:11...truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč...
Zachariáš 13:1...rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen...
Zachariáš 13:2...pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model,...
Zachariáš 13:4...matkou, ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění....
Zachariáš 14:1..."Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech....
Zachariáš 14:3...bojovat s těmi národy - tak, jak on bojujeden bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře,...
Zachariáš 14:4...národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně...
Zachariáš 14:6...Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den -...
Zachariáš 14:7...nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a...
Zachariáš 14:8...a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři...
Zachariáš 14:9...v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od...
Zachariáš 14:13...v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého...
Zachariáš 14:20...které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce...
Zachariáš 14:21...přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! ...
Malachiáš 3:2...přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude...
Malachiáš 3:17...Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budouden, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví...
Malachiáš 3:19... a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci...
Malachiáš 3:21...ničemné - budou pod vašima nohama jako popelden, který připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na...
Malachiáš 3:23... ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k...
Matouš 6:27...z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na...
Matouš 6:34...o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starostiDen dost svého trápení." "Nesuďte, abyste nebyli...
Matouš 7:22...koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu...
Matouš 9:15...truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit....
Matouš 10:15...nohou i jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému...
Matouš 11:22...a popelu. Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno...
Matouš 11:24...dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím ,...
Matouš 12:36... které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými...
Matouš 12:40...kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři...
Matouš 15:32...řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť...
Matouš 20:2...dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven...
Matouš 20:6... a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim...
Matouš 20:12...reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom...
Matouš 22:23...tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné...
Matouš 24:20...se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby...
Matouš 24:22...počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli...
Matouš 24:36...země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn...
Matouš 24:50...a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijdeden, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a...
Matouš 25:13...vám, že vás neznám.' Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na...
Matouš 26:2...slova, řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a...
Matouš 26:61...muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic...
Matouš 27:40...se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn,...
Matouš 28:1... Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie...
Matouš 28:20...vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny do skonání světa." Počátek evangelia o Ježíši...
Marek 2:20...mají ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou...
Marek 6:21... ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin...
Marek 8:2...řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na...
Marek 13:19...se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od...
Marek 13:20...a jaké nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým...
Marek 13:32...země pominou, ale slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn,...
Marek 14:1...říkám vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní...
Marek 14:58...‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se...
Marek 15:29...se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho...
Lukáš 1:75...a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem...
Lukáš 2:44...v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými....
Lukáš 4:2...ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží...
Lukáš 4:16...byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka...
Lukáš 5:35...k půstu, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se...
Lukáš 6:23...zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je...
Lukáš 9:23... se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život,...
Lukáš 9:37...nikomu neprozradili, co viděli. Když pak druhý den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí....
Lukáš 10:12...že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě,...
Lukáš 12:25...z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to...
Lukáš 12:46...a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijdeden, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a...
Lukáš 13:14...však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovat....
Lukáš 14:5...se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned...
Lukáš 17:4... odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to...
Lukáš 17:22...přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale...
Lukáš 17:24...se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka...
Lukáš 17:30...se sírou a všechny zahubil. Právě tak to budeden, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na...
Lukáš 17:31...v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, nesestupuje, aby je...
Lukáš 19:42...se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj! Teď je to ale tvým očím...
Lukáš 19:43...Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou ....
Lukáš 19:47...ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední...
Lukáš 21:6... ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni....
Lukáš 21:22...na venkově, nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v...
Lukáš 21:34...a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne...
Lukáš 22:7... aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš...
Lukáš 23:29...ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna...
Lukáš 23:54...hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i...
Lukáš 24:21...on, kdo vykoupit Izrael. Navíc je to třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z...
Jan 2:19..."Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!"...
Jan 2:20...let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla...
Jan 4:40...ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více...
Jan 5:9...uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného...
Jan 6:39...mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby...
Jan 6:40... měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb,...
Jan 6:44... který poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha...
Jan 6:54...krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj...
Jan 7:37... Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo ...
Jan 8:56...jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let,...
Jan 9:4...dělat skutky Toho, který poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud...
Jan 11:6...uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu...
Jan 11:9...Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože...
Jan 11:17...také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi...
Jan 11:24... "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl...
Jan 11:39...Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží...
Jan 12:7...odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale ...
Jan 12:48...moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem...
Jan 14:20...uvidíte. Protože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve...
Jan 16:23...radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o...
Jan 16:26...o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit...
Jan 19:14...místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo toden příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle,...
Jan 19:31...Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo toden příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští...
Jan 19:42...nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl...
Skutky 2:1...připočten k jedenácti apoštolům. Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot...
Skutky 2:20...v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude...
Skutky 3:2...modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u...
Skutky 3:24...a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s...
Skutky 9:9... Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník...
Skutky 10:30... pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma...
Skutky 12:21...na dodávkách z králova území). Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl...
Skutky 16:5...Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý...
Skutky 17:11... Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z...
Skutky 17:17...s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s...
Skutky 17:31...všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže,...
Skutky 19:9...nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se...
Skutky 20:7...chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní...
Skutky 20:16...Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k...
Skutky 20:26... nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic...
Skutky 21:1...a vypluli přímým směrem na ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na Rhodos a odtud do Patary. Tam jsme...
Skutky 21:7... Pozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje....
Skutky 25:1...Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se...
Skutky 27:29...ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod...
Skutky 28:7...ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku...
Skutky 28:12... která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do...
Skutky 28:23...sektě totiž víme, že je všeobecně odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více....
Římanům 2:5...proti sobě hromadíš hněv, který se zjevíden hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému...
Římanům 2:16...obhajují. Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si...
Římanům 10:21...kdo o nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému." ...
Římanům 13:12...blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročiladen je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj...
Římanům 14:5...- Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý je...
1. Korintským 1:8... Ten vás bude posilovat do konce, aby vámden našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je...
1. Korintským 3:13...nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší...
1. Korintským 5:5...k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha...
1. Korintským 10:8... jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista,...
1. Korintským 15:4...za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom...
2. Korintským 1:14...(tak jako nám zatím rozumíte zčásti), žeden Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší...
2. Korintským 4:16...navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku,...
2. Korintským 6:2... Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle, čas milosti je tu, ten...
2. Korintským 11:25...devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den...
Galatským 4:10...principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, aby snad...
Efeským 6:13... Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte...
Filipským 1:6...ve vás začal dobré dílo, je dovede do konceden Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech,...
Filipským 2:16... Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné...
1. Tesalonickým 5:2...nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír!...
1. Tesalonickým 5:4... Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé...
2. Tesalonickým 1:10...v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován...
2. Tesalonickým 2:2...k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, proroctvím, kázáním nebo...
2. Tesalonickým 2:3...se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit...
2. Timoteus 1:18... dokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš...
2. Timoteus 4:8...mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale...
Židům 3:8... nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli...
Židům 4:7...nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy...
Židům 8:8...ale svůj lid kárá, když říká: "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem...
Židům 8:9...smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otciden, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť...
Židům 10:25... a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě...
Židům 10:32...do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli...
Jakub 5:3...oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům,...
1. Petr 1:7...ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávěden zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece...
1. Petr 2:12...jako zločince, raději oslavují Bohaden navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli...
1. Petr 3:10...prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech...
2. Petr 1:19...lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte,...
2. Petr 2:8...mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat....
2. Petr 2:9...ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trestden soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému...
2. Petr 3:7...nynější nebe a zemi pro oheň, který je čekáden soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte,...
2. Petr 3:8...je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako...
2. Petr 3:10...zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem...
1. Jan 4:17...naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce...
Zjevení 1:10...o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou...
Zjevení 6:17...trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři...
Zjevení 9:15...ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinuden, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko...
Zjevení 18:8...Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude...

Slova obsahující dně: bezdůvodně (5) bezodkladně (8) bezvládně (1) bezvýhradně (1) bídně (2) cudně (1) dně (3) dohlédněte (1) důkladně (5) důkladněji (2) důsledně (1) hodně (21) jedněm (2) jedněmi (1) každopádně (1) klidně (7) lahodně (1) lahodnější (2) milosrdně (2) náhodně (2) nápadně (6) napadněte (1) nejplodnější (1) nejposlednější (1) nejzrádnější (1) nemilosrdně (2) obhlédněte (2) obřadně (1) odškodnění (39) odškodněním (1) ohledně (49) ostudně (1) padněme (1) padněte (5) podivuhodně (3) podněcovat (5) podněcuje (1) podněcují (1) podřadnějším (1) pochodně (4) pochodněmi (1) pokladně (1) poklidně (1) pořádně (3) posledně (1) pozvedněte (5) prohlédněte (2) proradně (1) předně (3) původně (5) rozednění (3) rozedněním (1) rozhlédněte (3) rozhodně (12) rozhodněme (1) rozhodněte (2) rozvodněným (1) řádně (1) sesedněte (1) snadnější (4) svobodně (4) trestuhodně (1) úkladně (3) vlídně (2) vpadněte (1) výhradně (1) východně (13) vylidněn (1) vylidněná (1) vylidněných (1) vyprázdněn (1) zaneprázdněna (1) západně (5) zrádně (5) zvedněme (1) zvedněte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |