Dlouho

Hledám varianty 'dlouho' [ dlouho ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 21:34...Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh...
Genesis 26:8...totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl...
Genesis 40:4...svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří...
Genesis 46:29...se před ním objevil, padl mu kolem krkudlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl:...
Genesis 50:3...balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi...
Exodus 10:3...mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid...
Exodus 10:7...faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, ...
Exodus 16:28...nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a pokyny?...
Exodus 20:12...a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh....
Exodus 32:1...prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej...
Numeri 9:18...podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak...
Numeri 14:11...Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude...
Numeri 14:27...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem...
Numeri 20:15...otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali...
Deuteronomium 1:6...na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců...
Deuteronomium 1:46... nepopřál vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli...
Deuteronomium 2:3...mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte...
Deuteronomium 4:26... rychle a naprosto vyhynete. Nezůstanete v  dlouho; budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí...
Deuteronomium 5:16... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 6:2...pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se...
Deuteronomium 11:21...svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim...
Deuteronomium 17:20...přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. ...
Deuteronomium 20:19... svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy;...
Deuteronomium 22:7...musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše...
Deuteronomium 25:15...závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 30:18...v zemi za Jordánem, kterou jdete obsaditdlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe...
Deuteronomium 32:47...plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož...
Jozue 18:3...dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám...
Jozue 23:1...mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin  dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních...
Soudců 5:28...Siserova, za okenní mříží naříká: Proč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho...
1. Samuel 1:14...si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla:...
1. Samuel 16:1...králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako...
2. Samuel 13:37...Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde...
2. Samuel 14:2... nemaž se mastí a chovej se jako žena, která  dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš...
1. Královská 2:38... Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva...
1. Královská 7:1...vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác...
1. Královská 17:15...udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi...
1. Královská 18:21...na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li...
1. Letopisů 7:22...jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat....
2. Letopisů 15:3... Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl  dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez...
2. Letopisů 30:5...slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod beránkaDlouho jej totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův...
Nehemiáš 2:6..." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici!...
Job 18:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet?...
Žalmy 4:3...mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a...
Žalmy 6:4...Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro...
Žalmy 13:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na navěky? Jak dlouho...
Žalmy 13:3...ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci...
Žalmy 35:17...vysmívali, samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před...
Žalmy 62:4...spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit...
Žalmy 72:17...jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěkydlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v něm...
Žalmy 74:9...nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat...
Žalmy 74:10... nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu...
Žalmy 79:5... pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé...
Žalmy 80:5... buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil...
Žalmy 82:2...stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na...
Žalmy 89:47...ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá...
Žalmy 90:13...v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za...
Žalmy 94:3... povstaň již, dej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou...
Žalmy 119:84...dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele...
Žalmy 120:6... že bydlím v stanech Kedarců! duše se  dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj...
Přísloví 6:9...chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze snu...
Přísloví 28:2... mnozí v panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako...
Přísloví 28:16... tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od...
Přísloví 31:18... Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje...
Kazatel 7:15...umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý ani...
Kazatel 11:8...světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale...
Izaiáš 5:11...a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem rozvášní! Citery, loutny,...
Izaiáš 6:11... aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou...
Izaiáš 21:11...nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný...
Izaiáš 42:14...zakřičí, na své nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale...
Izaiáš 53:10...když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní....
Izaiáš 57:11... vůbec jsi na nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě? sám odhalím...
Jeremiáš 4:14...srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu ...
Jeremiáš 4:21...je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory? Jak dlouho uslyším troubit...
Jeremiáš 12:4...ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli?...
Jeremiáš 13:27...na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo Hospodinovo, které...
Jeremiáš 23:26...lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak...
Jeremiáš 29:28...i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a...
Jeremiáš 31:22...panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin...
Jeremiáš 35:7...všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme...
Ezechiel 38:8...z mnoha národů na izraelské hory, jež byly tak dlouho posety troskami. Poté, co budou vyvedeni z národů,...
Daniel 4:16...duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho...
Daniel 4:24...a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi...
Daniel 8:13...jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění - ta otřesná vzpoura,...
Daniel 11:6...provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V těch dnech...
Daniel 12:6...plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to potrvá? Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž...
Ozeáš 8:5... Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele z Izraele pochází,...
Abakuk 1:2... který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě:...
Abakuk 2:6...si: Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou...
Matouš 17:17...a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet?...
Matouš 25:5...lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci...
Marek 1:35...nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo...
Marek 9:19...to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet?...
Marek 9:21...válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s...
Lukáš 1:21...čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi...
Lukáš 8:27...se s ním jeden muž z toho města, který byl  dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v...
Lukáš 9:41...a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem...
Lukáš 12:45...si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a...
Lukáš 18:4...a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím,...
Lukáš 20:9...člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas pak poslal k těm vinařům...
Jan 5:6... Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je  dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane,...
Jan 10:24...sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to...
Jan 14:9...nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl...
Jan 14:30... se to stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na...
Skutky 8:9... V tom městě žil jeden muž jménem Šimon.  dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se...
Skutky 8:11...Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi...
Skutky 9:23... popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich...
Skutky 20:11...vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak...
Skutky 24:2...obžalobu: "Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto...
Skutky 27:21...všechna naděje, že se zachráníme. Když  dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a...
Skutky 28:6... že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili...
Římanům 15:22... ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích...
Efeským 6:3...se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale...
Zjevení 6:10...svědectví, jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a...

Slova obsahující dlouho: dlouho (128) dlouhodobým (1) dlouhou (3) dlouhověkost (1) nadlouho (5) nedlouho (1) předlouhou (1) zanedlouho (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |