Dlouhým

Hledám varianty 'dlouhým' [ dlouhými (3) dlouhým (3) dlouhých (4) dlouhý (41) dlouhou (3) dlouhému (1) dlouhého (1) dlouhé (24) dlouhá (19) ]. Nalezeno 98 veršù.
Genesis 6:15...smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš...
Genesis 23:1... Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je...
Genesis 38:12...tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se...
Genesis 41:1...nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu...
Exodus 19:13...' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu,...
Exodus 23:26...by potratila nebo byla neplodná. Obdařím  dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ,...
Exodus 25:10...truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká...
Exodus 25:17...zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva...
Exodus 25:23...také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký....
Exodus 26:2...vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné...
Exodus 26:8...takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít...
Exodus 27:18...a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu...
Exodus 28:16...kmentu. Bude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami...
Exodus 36:9...cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné...
Exodus 36:15...takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo...
Exodus 37:1...truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká...
Exodus 37:6...zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva...
Exodus 37:10...také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký....
Exodus 38:18...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako...
Exodus 39:9...udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých...
Deuteronomium 2:1...směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi...
Deuteronomium 4:40...se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:33...vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. ...
Deuteronomium 11:9...zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům...
Jozue 11:18...je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města,...
Jozue 22:3...ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali...
Jozue 24:7...oči jste viděli, co jsem vykonal v Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás...
1. Samuel 28:20...do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že...
2. Samuel 3:1... Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův stále slabší....
1. Královská 3:11..."Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt...
1. Královská 3:14...nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen....
1. Královská 6:2...král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou...
1. Královská 6:20...Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek...
1. Královská 7:2...si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými...
1. Královská 7:6...nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla předsíň a před ...
1. Královská 7:27...stojanů na umyvadla. Každý stojan byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden...
1. Královská 8:8...přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před...
1. Královská 18:1... "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo...
1. Královská 19:7...podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho...
2. Letopisů 1:11...poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznání,...
2. Letopisů 4:1... Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil...
2. Letopisů 5:9...přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před...
2. Letopisů 6:13...ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium,...
2. Letopisů 21:19...ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci...
Ezdráš 6:3...základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů...
Ester 1:4...hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv bohatství a...
Job 12:12...Náleží moudrost jenom kmetům, patří rozumnostdlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také moc, patří mu...
Žalmy 23:6...mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se...
Žalmy 91:16...soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavímDlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" ...
Žalmy 129:3... ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je však Hospodin - přesekal...
Přísloví 3:2... synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázaldlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a...
Přísloví 13:12...rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatneDlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem...
Izaiáš 24:22...jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo...
Jeremiáš 6:4...‚Běda, den se nachýlil, večer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich...
Ezechiel 12:27... dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim...
Ezechiel 17:3...Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídlydlouhými brky a hustým, sytě zbarveným peřím přilétl na...
Ezechiel 31:7...národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny k vodám...
Ezechiel 38:8...k tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do...
Ezechiel 40:5...dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s ...
Ezechiel 40:15...síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři...
Ezechiel 40:21...rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy měly...
Ezechiel 40:25...okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a na...
Ezechiel 40:29...její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního...
Ezechiel 40:33...její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu...
Ezechiel 40:36... pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu...
Ezechiel 40:42...z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich...
Ezechiel 40:43...kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní...
Ezechiel 40:47...sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář....
Ezechiel 41:2...straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní...
Ezechiel 41:4...místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější svatyně," řekl...
Ezechiel 41:12...okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů...
Ezechiel 41:13...silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a...
Ezechiel 41:22... Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva...
Ezechiel 42:2...průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům...
Ezechiel 42:4...před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do místností. Horní místnosti byly...
Ezechiel 43:16... Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový,...
Ezechiel 43:17...široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na loket široký...
Ezechiel 44:20...lid. Nesmějí si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají...
Ezechiel 45:3...výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně....
Ezechiel 45:5...a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům...
Ezechiel 45:6...města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou...
Ezechiel 46:22...dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměry...
Ezechiel 48:9...z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne...
Ezechiel 48:10...kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký....
Ezechiel 48:13...území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000...
Ezechiel 48:15...Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro zástavbu a...
Daniel 8:3...jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl...
Daniel 8:27..." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpánímdlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat...
Zachariáš 2:6..." odpověděl mi. "Zjistit, jak je širokýdlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu...
Zachariáš 5:2...se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou...
Matouš 25:19...ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi....
Marek 12:40...a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Potom se...
Lukáš 20:47...a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se...
Skutky 14:3...a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval...
Skutky 20:9...jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho...
1. Korintským 11:14...vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy...
1. Korintským 11:15...jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývka....
Zjevení 1:13...těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy...

Slova obsahující dlouhým: dlouhým (3) dlouhými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |