Dlaně

Hledám varianty 'dlaně' [ dlaních (5) dlaní (13) dlani (5) dlaně (12) dlaň (16) ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 25:25...zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš...
Exodus 29:24... To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš...
Exodus 33:22... do skalní rozsedliny a přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš ...
Exodus 33:23...přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří...
Exodus 37:12...zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k...
Leviticus 8:27...tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli...
Leviticus 8:28...Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí....
Leviticus 14:15...také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím...
Leviticus 14:17...před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 14:18... krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejemdlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj...
Leviticus 14:26...nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem...
Leviticus 14:28...před Hospodinem. Trochou oleje, který dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 14:29... krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejemdlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před...
Numeri 6:19...znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s...
Deuteronomium 25:12...jej za přirození, pak bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno...
1. Královská 7:26...tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového...
1. Královská 17:12... nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví...
1. Královská 18:44..."Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni...
2. Královská 4:34... Položil se na něj, ústa na ústa, oči na očidlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo...
2. Královská 18:21...nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
2. Letopisů 4:5...tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového...
Job 9:30...I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, že i svému...
Job 11:13...Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve...
Job 36:32... takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich cíl....
Žalmy 139:5...víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad chápání -...
Přísloví 10:4...lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství....
Přísloví 30:4...do nebe, aby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny...
Přísloví 31:20... prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o...
Píseň 7:9...mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní...
Izaiáš 36:6...nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj...
Izaiáš 49:16...nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k...
Izaiáš 59:3...vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé...
Izaiáš 59:6... co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají...
Izaiáš 62:3... V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou...
Jeremiáš 2:37... zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavoudlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich...
Jeremiáš 14:3...vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají hlavudlaních. Půda je rozpukaná, protože v zemi neprší; rolníci...
Jeremiáš 14:4...rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavudlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň...
Pláč 2:19...hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně! Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto...
Pláč 3:41...zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme...
Ezechiel 10:7...ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům...
Ezechiel 21:16...všem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově!...
Ezechiel 21:19...Hospodin. Prorokuj, synu člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tam a sem a potřetí, meč hrozných...
Ezechiel 21:22...kamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal...
Ezechiel 22:13...nemyslíš, praví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed...
Ezechiel 40:5...onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje loktydlaň delší). Změřil s tu zeď a byla na tyč silná a na...
Ezechiel 40:43...byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle...
Ezechiel 43:13...jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje loktydlaň delší): okolo něj je žlab na loket hluboký a na loket...
Daniel 10:10...a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolenadlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co...

Slova obsahující dlaně: dlaně (12) odhodlaně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |