Divou

Hledám varianty 'divou' [ divy (54) divu (1) divou (4) divé (7) divá (10) div (5) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 37:33...ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství...
Exodus 3:20... Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí....
Exodus 4:17...Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl...
Exodus 4:21... buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však posílím jeho...
Exodus 7:3...a budu v egyptské zemi množit svá znamenídivy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka...
Exodus 11:10...a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak...
Exodus 15:11...ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila...
Exodus 34:10...této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen...
Deuteronomium 6:22...i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamenídivy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám...
Deuteronomium 7:19... které jsi viděl na vlastní oči, na znamenídivy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin,...
Deuteronomium 13:2...nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi...
Deuteronomium 13:3...jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás...
Deuteronomium 28:26...vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvodivá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní...
Deuteronomium 29:2...jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k...
Deuteronomium 32:10...pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak oko v...
Soudců 6:13...tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin...
1. Letopisů 16:12... jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele,...
1. Letopisů 17:21...svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis...
Nehemiáš 9:10...u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen...
Nehemiáš 9:17...tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si...
Job 5:22...přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, anidivé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s...
Job 5:23...strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš...
Job 37:5...když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše...
Job 39:15...zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její...
Žalmy 46:9...Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje,...
Žalmy 65:6...domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece...
Žalmy 72:18...Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho...
Žalmy 75:2...Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas,...
Žalmy 88:11...den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude...
Žalmy 105:5... jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama,...
Žalmy 106:7...jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře...
Žalmy 107:8...k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou,...
Žalmy 107:15...jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu,...
Žalmy 107:21...je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu...
Žalmy 107:31...němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění...
Žalmy 118:23... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho...
Žalmy 135:9...v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytekDivy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone...
Žalmy 136:4...pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti...
Izaiáš 8:18...děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře...
Izaiáš 25:1...jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v...
Izaiáš 29:14...naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich...
Izaiáš 35:9... Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti,...
Izaiáš 64:2...třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků...
Jeremiáš 7:33... Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptácidivá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a...
Jeremiáš 12:9...s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí...
Jeremiáš 15:3... Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptákydivou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král...
Jeremiáš 16:4...a na jejich mrtvolách se budou pást ptácidivá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku,...
Jeremiáš 19:7...jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptákydivou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý,...
Jeremiáš 34:20... Na jejich mrtvolách se budou pást ptácidivá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do...
Ezechiel 29:5...neseberou , aby pohřbili. Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta...
Ezechiel 34:5...neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech kopcích,...
Ezechiel 34:8...bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají ovce, ale...
Ezechiel 34:28... nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí....
Ezechiel 39:4...se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptákydivou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem...
Ezechiel 39:17...tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze...
Daniel 3:32...pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak...
Daniel 3:33...mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky,...
Daniel 6:28...neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela...
Ozeáš 13:8...srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil ses! Kdo ti...
Joel 1:20...spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobědivá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny...
Matouš 21:15... Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana,...
Matouš 21:42... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a...
Matouš 24:24...mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i...
Marek 12:11... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o nich,...
Marek 13:22...mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i...
Jan 4:48...uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než...
Skutky 2:22...Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho...
Skutky 4:30...se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po...
Skutky 6:8... plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy...
Skutky 7:36...keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet...
Skutky 8:13...se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v...
Skutky 14:3...o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli...
Skutky 15:12...Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když...
2. Korintským 11:14... kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy...
2. Korintským 12:12...na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamenídivy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen...
2. Tesalonickým 2:9...stát satanovo působení, všechna jeho lživá mocdivy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo...
Židům 2:4...podle své vůle zároveň dosvědčoval znamenímidivy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí...
Zjevení 13:13... jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval...
Zjevení 13:14...zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty,...
Zjevení 16:14...žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je...
Zjevení 19:20...a s ten falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se...

Slova obsahující divou: divou (4) divoucí (1) pravdivou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |