Divá

Hledám varianty 'divá' [ divou (4) divé (7) divá (10) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 37:33...ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství...
Deuteronomium 28:26...vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvodivá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní...
Deuteronomium 32:10...pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak oko v...
Job 5:22...přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, anidivé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s...
Job 5:23...strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš...
Job 39:15...zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její...
Izaiáš 35:9... Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti,...
Jeremiáš 7:33... Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptácidivá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a...
Jeremiáš 12:9...s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí...
Jeremiáš 15:3... Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptákydivou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král...
Jeremiáš 16:4...a na jejich mrtvolách se budou pást ptácidivá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku,...
Jeremiáš 19:7...jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptákydivou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý,...
Jeremiáš 34:20... Na jejich mrtvolách se budou pást ptácidivá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do...
Ezechiel 29:5...neseberou , aby pohřbili. Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta...
Ezechiel 34:5...neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech kopcích,...
Ezechiel 34:8...bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají ovce, ale...
Ezechiel 34:28... nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí....
Ezechiel 39:4...se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptákydivou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem...
Ezechiel 39:17...tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze...
Ozeáš 13:8...srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil ses! Kdo ti...
Joel 1:20...spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobědivá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny...

Slova obsahující divá: divá (10) chladivá (1) pravdivá (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |