Div

Hledám varianty 'div' [ divy (54) divům (1) divů (5) divu (1) divte (1) divou (4) divíte (2) divíš (1) divili (3) divem (3) divech (3) div (5) ]. Nalezeny 83 verše.
Exodus 3:20... Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí....
Exodus 4:17...Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl...
Exodus 4:21... buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však posílím jeho...
Exodus 7:3...a budu v egyptské zemi množit svá znamenídivy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka...
Exodus 7:9..."Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před...
Exodus 11:9...řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před...
Exodus 11:10...a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak...
Exodus 15:11...ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila...
Exodus 34:10...této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen...
Deuteronomium 4:34...bůh přijít a za velikých zkoušek, znamenídivů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem,...
Deuteronomium 6:22...i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamenídivy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám...
Deuteronomium 7:19... které jsi viděl na vlastní oči, na znamenídivy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin,...
Deuteronomium 13:2...nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi...
Deuteronomium 13:3...jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás...
Deuteronomium 28:46... Budou na tobě i na tvém semeni znamenímdivem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil...
Deuteronomium 29:2...jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k...
Deuteronomium 34:11...Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamenídivů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi,...
Soudců 6:13...tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin...
1. Letopisů 16:12... jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele,...
1. Letopisů 16:24...den! O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály...
1. Letopisů 17:21...svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis...
Nehemiáš 9:10...u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen...
Nehemiáš 9:17...tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si...
Job 37:5...když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše...
Job 37:14...cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich...
Job 37:16...rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš...
Žalmy 46:9...Pojďte se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavuje,...
Žalmy 65:6...domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece...
Žalmy 72:18...Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané navěky, jeho...
Žalmy 75:2...Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas,...
Žalmy 88:11...den, k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude...
Žalmy 96:3...co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály...
Žalmy 105:5... jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama,...
Žalmy 106:7...jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře...
Žalmy 107:8...k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou,...
Žalmy 107:15...jejich řetězy. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu,...
Žalmy 107:21...je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu...
Žalmy 107:31...němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění...
Žalmy 118:23... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho...
Žalmy 135:9...v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytekDivy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone...
Žalmy 136:4...pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti...
Izaiáš 8:18...děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře...
Izaiáš 20:3...Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene...
Izaiáš 25:1...jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v...
Izaiáš 29:14...naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich...
Izaiáš 64:2...třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy - sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků...
Jeremiáš 12:9...s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí...
Jeremiáš 15:3... Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptákydivou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král...
Jeremiáš 19:7...jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptákydivou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý,...
Ezechiel 39:4...se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptákydivou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem...
Daniel 3:32...pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak...
Daniel 3:33...mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky,...
Daniel 6:28...neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela...
Abakuk 1:5... "Jen se rozhlédněte po národech, užasnětedivte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte...
Matouš 21:15... Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana,...
Matouš 21:42... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a...
Matouš 24:24...mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i...
Marek 12:11... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o nich,...
Marek 13:22...mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i...
Lukáš 1:21...věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariášedivili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně...
Lukáš 4:22... když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovalidivili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali...
Lukáš 24:41...Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu...
Jan 4:48...uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než...
Jan 7:21..."Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od...
Skutky 2:22...Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho...
Skutky 3:12... promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí...
Skutky 4:30...se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po...
Skutky 5:12...bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v...
Skutky 6:8... plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy...
Skutky 7:36...keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet...
Skutky 8:13...se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v...
Skutky 14:3...o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli...
Skutky 15:12...Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když...
Římanům 15:19...pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od...
2. Korintským 11:14... kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy...
2. Korintským 12:12...na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamenídivy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen...
2. Tesalonickým 2:9...stát satanovo působení, všechna jeho lživá mocdivy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo...
Židům 2:4...podle své vůle zároveň dosvědčoval znamenímidivy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí...
Zjevení 13:13... jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval...
Zjevení 13:14...zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty,...
Zjevení 16:14...žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je...
Zjevení 17:7... strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i...
Zjevení 19:20...a s ten falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se...

Slova obsahující div: div (5) divá (10) divadla (2) divadlo (1) divanech (1) divé (7) divech (3) divem (3) divili (3) divíš (1) divíte (2) divné (2) divného (1) divoce (2) divocí (3) divočejší (1) divočině (2) divočiny (1) divoch (1) divoká (10) divoké (5) divokého (1) divokou (4) divoký (2) divokých (2) divokým (1) divokými (4) divou (4) divoucí (1) divte (1) divu (1) divů (5) divům (1) divy (54) chladivá (1) chladivým (1) kladivem (1) kladivo (4) kladivu (1) kladivy (1) nediv (1) nedivte (3) neobdivuje (1) obdivoval (1) obdivován (1) obdivovat (2) obdivují (2) obdivujte (1) odiv (6) odpudivé (1) podivil (4) podivili (2) podivné (5) podivných (1) podivným (1) podivte (1) podivuhodná (1) podivuhodné (3) podivuhodně (3) podivuhodného (1) podivuhodný (2) prapodivně (1) pravdivá (5) pravdivé (11) pravdivě (7) pravdivém (1) pravdivou (1) pravdivý (3) pravdivým (1) předivné (3) rozdivočí (1) šediví (1) šedivím (1) šedivý (1) udivilo (1) udivím (1) údivu (1) zdivočelý (1) zdivočet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |