Devět

Hledám varianty 'devět' [ devíti (6) devět (22) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 17:1...osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem...
Genesis 17:24...tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno,...
Leviticus 25:8...ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní...
Numeri 34:13...ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich...
Deuteronomium 3:11...železné lože, které je k vidění v Rabě Amoncůdevět loket nadél a čtyři lokty našíř, měřeno běžným...
Jozue 13:7... Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina...
Jozue 14:2...Nunův, s náčelníky otcovských pokolení IzraeleDevět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to...
Jozue 15:32... Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 15:44... Ašna, Neciv, Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady...
Jozue 15:54... Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 21:16... Debir, Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín...
Soudců 4:3...Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě...
Soudců 4:13... povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon....
2. Samuel 24:8...vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili...
2. Královská 14:2...letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z...
2. Královská 17:1...králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když...
2. Královská 18:2...letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera...
1. Letopisů 3:6...dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Jafia,...
2. Letopisů 25:1...letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z...
2. Letopisů 29:1...letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera...
Nehemiáš 11:1...aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo...
Matouš 18:12...z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji...
Matouš 18:13... že se z raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce...
Marek 15:25...o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali hodevět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo:...
Lukáš 15:4...jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji...
Lukáš 15:7...hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." "Kdyby...
Lukáš 17:17...deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu,...
Skutky 2:15...nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka...

Slova obsahující devět: devět (22) devětatřicátého (2) devětatřicátém (1) devětatřicet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |