Devátém

Hledám varianty 'devátém' [ devátý (8) devátou (1) devátém (3) devátého (13) deváté (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Leviticus 23:32... Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete...
Leviticus 25:22...sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu...
Numeri 7:60...oběti. To byl dar Gamaliela, syna PedacurovaDevátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan,...
2. Královská 17:6... přitáhl k Samaří a tři roky město obléhalDevátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce...
2. Královská 18:10...padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl...
2. Královská 25:1...králi. Desátého dne desátého měsícedevátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl...
2. Královská 25:3...obleženo do jedenáctého roku krále CidkiášeDevátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že...
1. Letopisů 12:13...Ataj, sedmý Eliel, osmý Jochanandevátý Elzabad, desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj...
1. Letopisů 24:11...Hakoc, osmý: Abiášdevátý: Ješua, desátý: Šechaniáš, jedenáctý: Eliašib,...
1. Letopisů 25:16...Ješajáš a jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a...
1. Letopisů 27:12...ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůDevátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z...
Ezdráš 10:9...a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím...
Jeremiáš 36:9...předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima,...
Jeremiáš 36:22...seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým...
Jeremiáš 39:1...dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k...
Jeremiáš 39:2...Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jejDevátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy...
Jeremiáš 52:4...králi. Desátého dne desátého měsícedevátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl...
Jeremiáš 52:6... do jedenáctého roku vlády krále CidkiášeDevátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že...
Ezechiel 24:1...Hospodin." Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí,...
Ageus 2:10... praví Hospodin zástupů." Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok...
Ageus 2:18...ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého měsíce - ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův...
Zachariáš 7:1...poslouchat Hospodina, svého Boha." Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády...
Matouš 20:3...a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí...
Skutky 23:23...Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě vojáků k cestě do Cesareje....
Zjevení 21:20... šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryldevátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |