Deset

Hledám varianty 'deset' [ deseti (25) deset (107) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 16:3...snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechlDeset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala...
Genesis 18:32..." řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin....
Genesis 24:10...a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil...
Genesis 24:22...a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo...
Genesis 24:55..." s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu....
Genesis 42:3... zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale...
Genesis 45:23...plášťů. Svému otci pak poslal tyto věcideset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic...
Exodus 18:21...jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesátideseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc ...
Exodus 18:25... za správce nad tisíci, nad sty, nad padesátideseti. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli...
Exodus 26:1...na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíšdeseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a...
Exodus 26:16...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude...
Exodus 27:12...po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní...
Exodus 36:8...se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a...
Exodus 36:21...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl...
Exodus 38:12...západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a příčky...
Leviticus 26:8...z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem....
Leviticus 26:26...do rukou nepřítele. vás odříznu od chlebadeset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na...
Numeri 11:19...masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pětdeset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí...
Numeri 11:32...sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém táboře....
Deuteronomium 1:15... za správce nad tisíci, nad sty, nad padesátideseti a za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem...
Deuteronomium 32:30...to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni,...
Jozue 15:57... Jokdeam, Zanoach, Kajin, Gibea a Timna - celkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 17:5... jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání),...
Jozue 21:5...Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení...
Jozue 21:26... Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z...
Jozue 22:14...země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech...
Jozue 24:29...Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Soudců 2:8...Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Soudců 4:6... Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na...
Soudců 6:27...z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin...
Soudců 12:11...soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v...
Soudců 17:10...u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A...
Soudců 20:10...losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby...
Soudců 20:34...vyrazila ze svého stanoviště západně od GibejeDeset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo...
Růt 1:4...jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena...
Růt 4:2..." A tak přišel a posadil se. Potom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když...
1. Samuel 1:8...bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana...
1. Samuel 17:17...svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady...
1. Samuel 17:18...běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv...
1. Samuel 25:5...doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte...
1. Samuel 25:38...ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se...
2. Samuel 15:16... následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se staraly o dům. Když král s celým tím...
2. Samuel 18:3...nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve...
2. Samuel 18:11...ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi...
2. Samuel 18:15...byl v koruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb...
2. Samuel 20:3...v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o...
1. Královská 7:27...poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan byl 4...
1. Královská 7:37...a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných rozměrů...
1. Královská 7:38... stejných rozměrů a stejného tvaru. Vyrobil také deset bronzových umyvadel, každé o objemu 40 batů. Každé...
1. Královská 7:43...pokrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů), deset podstavců, deset umyvadel na podstavce, jedno Moře,...
1. Královská 11:31...ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle,...
1. Královská 11:35... Království pak vezmu z ruky jeho synaDeset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi....
1. Královská 14:3... že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti...
2. Královská 5:5..." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero...
2. Královská 15:17...stal Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za...
2. Královská 20:9... že vykoná, co ti slíbil: stín postoupitdeset stupňů, nebo se o deset stupňů vrátit?" Ezechiáš...
2. Královská 20:10...Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stíndeset stupňů postoupil. se tedy raději o deset stupňů...
2. Královská 20:11...vrátil stín sestupující po Achazově schodištideset stupňů zpět. V době babylonský král...
2. Královská 25:25... syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i...
1. Letopisů 6:46...měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým...
2. Letopisů 4:3...lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží. Moře spočívalo na...
2. Letopisů 4:6...mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich...
2. Letopisů 4:7...kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a...
2. Letopisů 4:8...chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět...
2. Letopisů 13:23...kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích...
2. Letopisů 36:9...letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsícedeset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře...
Ezdráš 8:24...předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů. Navážil jsem jim stříbro, zlato i...
Nehemiáš 5:18... šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem...
Ester 3:9... jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do králových...
Ester 9:10... Arisaj, Aridaj, Vajzatadeset synů židobijce Hamana, syna Hamedatova. Pobili je,...
Ester 9:12...Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužůdeset Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních...
Ester 9:13...zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť pověsí na kůly." Král přikázal,...
Ester 9:14...tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákondeset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách se...
Žalmy 91:7...v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisícdeset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze...
Žalmy 92:4... o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutnědeseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi ,...
Kazatel 7:19...obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý,...
Izaiáš 5:10...mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidníDeset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen...
Izaiáš 38:8... vrátím stín sestupující po Achazově schodištideset stupňů zpět." A slunce se na schodišti vrátilo o...
Jeremiáš 41:1...Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým...
Jeremiáš 41:2...pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova...
Jeremiáš 41:8... je se svými muži pobil a naházel je do jímkyDeset z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej nás! Máme...
Jeremiáš 42:7... Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal...
Ezechiel 40:49...20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy...
Ezechiel 45:14... Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru (jako deset batů tvoří chomer,...
Daniel 1:12...vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen...
Daniel 1:14...toho, co uvidíš." Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali...
Daniel 1:15...tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni...
Daniel 7:7...se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi...
Daniel 7:20...nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři...
Daniel 7:24...Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho...
Amos 5:3...zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, ...
Amos 6:9...vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a...
Ageus 2:16...k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro padesát měr, našel tam...
Zachariáš 8:23... Tak praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu...
Matouš 18:24...počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho...
Matouš 20:24...můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však...
Matouš 25:1...zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti...
Matouš 25:28...mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich  deset. Každému, kdo , totiž bude dáno, a bude mít hojnost...
Marek 10:41...něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal...
Lukáš 14:31... nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda můžedeseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti...
Lukáš 15:8...pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu,...
Lukáš 17:12...Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali:...
Lukáš 17:17...muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo...
Lukáš 19:13...se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim:...
Lukáš 19:16... Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý...
Lukáš 19:17...Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna...
Lukáš 19:24...‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který  deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven...
Lukáš 19:25... deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť  deset hřiven.' Říkám vám: ‚Každému, kdo , bude dáno, ale...
Skutky 25:6...ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne zasedl k...
Zjevení 2:10... abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života....
Zjevení 12:3...hle, veliký rudý drak se sedmi hlavamideseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl...
Zjevení 13:1... jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavamideseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách...
Zjevení 17:3... jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlavdeset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a...
Zjevení 17:7...ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlavdeset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a ...
Zjevení 17:12...je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhubyDeset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě...
Zjevení 17:16...sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku...

Slova obsahující deset: deset (107) deseti (25) desetin (2) desetina (6) desetině (5) desetinu (8) desetiny (17) desetistrunné (2) desetitisíce (2) desetkrát (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |