Desátky

Hledám varianty 'desátky' [ desátky (26) desátků (7) desátkem (2) desátek (12) desátcích (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 14:20...vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech...
Genesis 28:22...domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do...
Leviticus 27:30... nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří...
Leviticus 27:31...jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek...
Leviticus 27:32...vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod...
Numeri 18:21...při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke...
Numeri 18:24...syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek...
Numeri 18:26...levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich...
Numeri 18:28... tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek...
Numeri 18:30...ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, codesátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům...
Deuteronomium 12:6...tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené...
Deuteronomium 12:11...vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své...
Deuteronomium 12:17...na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze...
Deuteronomium 14:22...Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste...
Deuteronomium 14:23...své setby, která každoročně vyroste na poliDesátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako...
Deuteronomium 14:24...příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš...
Deuteronomium 14:28...ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde...
Deuteronomium 26:12... tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody,...
1. Samuel 8:15...je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si...
1. Samuel 8:17... aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den,...
2. Letopisů 31:5... medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli...
2. Letopisů 31:6...kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své...
2. Letopisů 31:12...připravili, svědomitě do nich snesli příspěvkydesátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen...
Nehemiáš 10:38...v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve...
Nehemiáš 10:39...ve všech městech, kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou...
Nehemiáš 12:44...za komory, pokladnice, obětiny, prvotinydesátky, aby shromažďovali zákonné příděly obecních...
Nehemiáš 13:5... kde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádobydesátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levity,...
Nehemiáš 13:12... Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi...
Amos 4:4...Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně...
Malachiáš 3:8...vy okrádáte! "Jak okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí, že okrádáte...
Malachiáš 3:10... že okrádáte, vy, celý národe! Sneste všechny desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v...
Matouš 23:23...vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to...
Lukáš 11:42...vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost...
Lukáš 18:12...tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdnedesátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal...
Židům 7:2...dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král...
Židům 7:4...vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský...
Židům 7:5...úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako...
Židům 7:6...ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který...
Židům 7:8...přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že...
Židům 7:9... Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |