Desátého

Hledám varianty 'desátého' [ desátý (7) desátém (3) desátého (24) desáté (3) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 8:5...na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly...
Exodus 12:3...mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obciDesátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro...
Leviticus 16:29...do tábora. Stane se vám to věčným ustanovenímDesátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit....
Leviticus 23:27...promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete...
Leviticus 25:9...sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět letDesátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den...
Leviticus 27:32...navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý...
Numeri 7:66...oběti. To byl dar Abidana, syna GideonihoDesátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn...
Numeri 29:7...příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění,...
Deuteronomium 23:3...shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění. Do...
Deuteronomium 23:4...vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění,...
Jozue 4:19...se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u...
2. Královská 25:1... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi.  Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy...
1. Letopisů 12:14...Jochanan, devátý Elzabaddesátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj. Tito Gádovi synové...
1. Letopisů 24:11...Hakoc, osmý: Abiáš, devátý: Ješuadesátý: Šechaniáš, jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim...
1. Letopisů 25:17...Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a...
1. Letopisů 27:13...z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůDesátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských....
Ezdráš 10:16...domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech...
Nehemiáš 11:1...v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a...
Ester 2:16... si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxedesátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do...
Job 19:3...a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem opravdu v něčem...
Jeremiáš 32:1..." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodinadesátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl...
Jeremiáš 39:1...dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše...
Jeremiáš 52:4... Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králiDesátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy...
Jeremiáš 52:12... kde ho pak věznil do dne jeho smrtiDesátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády...
Ezechiel 20:1... Toto je žalozpěv a je určen k truchlení."  Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze...
Ezechiel 24:1... Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin."  Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal...
Ezechiel 29:1... jsem jejich Bůh, Hospodin." Dvanáctého dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo...
Ezechiel 33:21...Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně...
Ezechiel 40:1...vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin."  Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce...
Zachariáš 8:19...zástupů: Půst ve čtvrtém, pátém, sedmémdesátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi...
Zjevení 21:20... sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topasdesátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. A...

Slova obsahující desátého: desátého (24) dvaapadesátého (1) osmdesátého (1) padesátého (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |