Denně

Hledám varianty 'denně' [ denně ]. Nalezeno 26 veršù.
Jozue 6:3...Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní....
1. Letopisů 26:17... Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při...
Ezdráš 6:9...si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes...
Ester 2:11...přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se...
Ester 2:12...měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců...
Žalmy 44:16...mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavamiDenně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá,...
Žalmy 74:22... Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik...
Žalmy 102:9...jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka!...
Přísloví 8:34...tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl,...
Izaiáš 51:13... jenž nebe rozestřel a položil základy zeměDenně žiješ v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který...
Ezechiel 43:25...jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk a...
Ezechiel 45:23...oběť za hřích. Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako...
Daniel 6:11...okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával...
Daniel 6:14...ediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel,...
Sofoniáš 3:5...spravedlivý, nekoná žádné zlo. Ráno co ránodenně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však...
Matouš 26:55...zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to...
Marek 14:49...zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil, nezatkli jste . se však...
Lukáš 11:3...tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my...
Lukáš 22:53... že jste se na vypravili s meči a holemiDenně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste se nedotkli...
Skutky 2:46...majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřebovalDenně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali...
Skutky 2:47...Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve...
1. Korintským 15:31...vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že...
2. Korintským 11:28... co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na  denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo...
Židům 3:13...se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se...
Židům 7:27...nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za...
Židům 10:11...skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší...

Slova obsahující denně: denně (29) dennodenně (1) každodenně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |