Dechem

Hledám varianty 'dechem' [ dechu (1) dechem (11) dech (30) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 2:7...prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí....
Genesis 7:22...po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl...
Exodus 15:8...vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehneDechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako...
Exodus 15:10... vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do...
Exodus 23:12...osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích...
Exodus 31:17...nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil,...
Leviticus 26:16... úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí....
Jozue 2:11...proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin,...
Jozue 5:1...vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V době...
2. Samuel 22:16...světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných...
Job 4:9...vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejíDechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev...
Job 10:12...obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé...
Job 12:10...V jeho ruce je život každého tvora, je v  dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova...
Job 15:30...neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehnedech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na...
Job 17:1...ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím.  Dech opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi....
Job 19:17...se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině...
Job 26:13... netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to...
Job 32:8...moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záležídech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy...
Job 33:4...čisté poznání. Duch Boží přece učinildech Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš,...
Job 34:14...předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo,...
Job 41:13...od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem!...
Žalmy 18:16...odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných...
Žalmy 76:13... dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka...
Žalmy 77:4...vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu...
Žalmy 104:29...Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha...
Žalmy 143:7...Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám...
Žalmy 146:4...- smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den....
Píseň 7:9...do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem...
Izaiáš 2:22...tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte -...
Izaiáš 11:4...právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemidechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se...
Izaiáš 30:28...plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí -...
Izaiáš 30:33...dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se...
Izaiáš 40:7...tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá...
Izaiáš 42:14...vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny...
Izaiáš 57:13...ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a...
Izaiáš 59:19...neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí -...
Jeremiáš 15:9...a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u koncedechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude...
Pláč 4:20...nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že...
Ezechiel 21:12... ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle - to přichází, ...
Daniel 5:23...nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto...
Skutky 17:25...něco potřeboval, protože sám všem dává životdech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby...
2. Tesalonickým 2:8...se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za...

Slova obsahující dechem: dechem (11) povzdechem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |