Dech

Hledám varianty 'dech' [ dechu (1) dechem (11) dech (30) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 2:7...prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí....
Genesis 7:22...po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl...
Exodus 15:8...vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehneDechem tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako...
Exodus 15:10... vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do...
Exodus 23:12...osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích...
Exodus 31:17...nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil,...
Leviticus 26:16... úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí....
Jozue 2:11...proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin,...
Jozue 5:1...vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V době...
2. Samuel 22:16...světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných...
Job 4:9...vím, ti, kdo rozsévají trápení, je sklízejíDechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev...
Job 10:12...obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé...
Job 12:10...V jeho ruce je život každého tvora, je v  dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova...
Job 15:30...neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehnedech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na...
Job 17:1...ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím.  Dech opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi....
Job 19:17...se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině...
Job 26:13... netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to...
Job 32:8...moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záležídech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy...
Job 33:4...čisté poznání. Duch Boží přece učinildech Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš,...
Job 34:14...předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo,...
Job 41:13...od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem!...
Žalmy 18:16...odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných...
Žalmy 76:13... dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka...
Žalmy 77:4...vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu...
Žalmy 104:29...Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha...
Žalmy 143:7...Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám...
Žalmy 146:4...- smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den....
Píseň 7:9...do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem...
Izaiáš 2:22...tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte -...
Izaiáš 11:4...právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemidechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se...
Izaiáš 30:28...plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k bradě vystoupí -...
Izaiáš 30:33...dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomoc v Egyptě, spoléhají se...
Izaiáš 40:7...tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá...
Izaiáš 42:14...vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny...
Izaiáš 57:13...ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a...
Izaiáš 59:19...neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí -...
Jeremiáš 15:9...a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u koncedechem, za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude...
Pláč 4:20...nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že...
Ezechiel 21:12... ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle - to přichází, ...
Daniel 5:23...nevědí - ale Bohu, který v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto...
Skutky 17:25...něco potřeboval, protože sám všem dává životdech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby...
2. Tesalonickým 2:8...se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za...

Slova obsahující dech: brodech (1) dech (30) dechem (11) dechl (1) dechni (1) dechnutím (1) dechu (1) hadech (1) hodech (3) lidech (5) melchisedech (4) melchisedechova (6) melchisedechovi (1) mordechaj (28) mordechaje (14) mordechajem (3) mordechajova (1) mordechajově (1) mordechajovi (7) mordechajovu (1) mordechajových (1) mordechajovým (1) mordechajský (1) mordechajův (1) nadechnout (2) národech (9) oddech (1) oddechni (1) odvodech (2) ohledech (1) plodech (1) pokladech (2) povzdechem (1) povzdechl (1) případech (5) rodech (28) sadech (1) schodech (5) skladech (2) soudech (1) stádech (1) údech (4) úkladech (1) vdechl (1) vdechla (1) vdechnuté (1) velbloudech (3) vydechl (6) vydechli (1) vydechne (1) vzdech (2) zádech (4) základech (5) zdech (10) zdechlého (5) zdechlin (1) zdechlina (5) zdechlině (1) zdechlinou (1) zdechlinu (3) zdechliny (9) zdechneš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |