Dcera

Hledám varianty 'dcera' [ dceři (19) dcery (181) dceru (69) dcerou (20) dcero (42) dcerami (20) dcerám (11) dcera (101) dcer (33) ]. Nalezeno 455 veršù.
Genesis 5:4...Seta žil Adam ještě 800 let a plodil synydcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel...
Genesis 5:7...Enoše žil Set ještě 807 let a plodil synydcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel...
Genesis 5:10...Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil synydcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel...
Genesis 5:13...žil Kénan ještě 840 let a plodil synydcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel...
Genesis 5:16...žil Mahalalel ještě 830 let a plodil synydcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel...
Genesis 5:19...Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil synydcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel...
Genesis 5:22...žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil synydcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:26...Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil synydcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel...
Genesis 5:30...Noema žil Lámech 595 let a plodil synydcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a...
Genesis 6:2...jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim...
Genesis 6:4...obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti...
Genesis 11:11...zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil synydcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha...
Genesis 11:13...žil Arpakšad ještě 403 let a plodil synydcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera...
Genesis 11:15...Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil synydcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega...
Genesis 11:17...Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil synydcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa...
Genesis 11:19...Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil synydcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga...
Genesis 11:21...Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil synydcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora...
Genesis 11:23...Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil synydcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha...
Genesis 11:25...Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil synydcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a...
Genesis 11:29...žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milkadcera Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná,...
Genesis 19:8...moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 19:12...Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, synydcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto...
Genesis 19:14...promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto...
Genesis 19:15...Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města."...
Genesis 19:16... vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a...
Genesis 19:30...Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy...
Genesis 19:36...ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila...
Genesis 20:12...zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou...
Genesis 24:3...a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželkudcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k...
Genesis 24:13...milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramenedcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z...
Genesis 24:23...deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k...
Genesis 24:24...v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom...
Genesis 24:37...přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželkudcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu...
Genesis 24:47...napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a...
Genesis 24:48...pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu...
Genesis 25:20...bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekoudcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce...
Genesis 26:34...Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditudceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru Chetejce Elona....
Genesis 28:1...a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé...
Genesis 28:2... otce tvé matky, a tam si vyber manželkudcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná,...
Genesis 28:6... přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do...
Genesis 28:8...také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si...
Genesis 28:9...žen, které měl, si vzal za manželku Machalatdceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob...
Genesis 29:6...se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do...
Genesis 29:10... Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Rácheldceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil,...
Genesis 29:16...mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla...
Genesis 29:18...řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než...
Genesis 29:23...muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában...
Genesis 29:24...k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo...
Genesis 29:28...týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou...
Genesis 30:21...Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však...
Genesis 31:26..."Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl  dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl?...
Genesis 31:28...a citerou. Nenechal jsi ani políbit synydcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval...
Genesis 31:31...jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, ...
Genesis 31:41...let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu...
Genesis 31:43...soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek...
Genesis 31:50...nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další...
Genesis 32:1... Časně ráno Lában vstal, políbil své vnukydcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také...
Genesis 34:1...oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dínadcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla...
Genesis 34:3...spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s ...
Genesis 34:5...Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do...
Genesis 34:7...přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat:...
Genesis 34:8...začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte...
Genesis 34:9... za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá...
Genesis 34:16...pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden...
Genesis 34:17...neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu...
Genesis 34:19...neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce...
Genesis 34:21...dost prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a...
Genesis 36:2...Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu,...
Genesis 36:3...dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona, a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu. Ada Ezauovi porodila...
Genesis 36:6...zemi. Ezau pak vzal své ženy, své synydcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a...
Genesis 36:14... jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbamadcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto...
Genesis 36:18...jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamydcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich...
Genesis 36:25...Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera. Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran...
Genesis 36:39...se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabeldcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto jsou jména...
Genesis 37:35...svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synovédcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a...
Genesis 38:2...k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal...
Genesis 38:12...domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželkadcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil,...
Genesis 41:45...jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenatdcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do...
Genesis 41:50...narodili dva synové. Porodila mu je Asenatdcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému...
Genesis 46:7... Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své...
Genesis 46:15...Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon,...
Genesis 46:18... To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové...
Genesis 46:20...Manases a Efraim, které mu porodila Asenatdcera Putifery, kněze z Heliopole. Synové Benjamínovi: Bela...
Genesis 46:25... To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový...
Exodus 1:16...když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a...
Exodus 1:22... který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil...
Exodus 2:1...muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je...
Exodus 2:5...bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi...
Exodus 2:7...být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z...
Exodus 2:8..."Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera ...
Exodus 2:9... Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti...
Exodus 2:10... A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť...
Exodus 2:16... posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale...
Exodus 2:20...a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!"...
Exodus 2:21... že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno...
Exodus 3:22...šperky a šaty, které obléknete svým synůmdcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl:...
Exodus 6:23... Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebudceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila...
Exodus 6:25...Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských...
Exodus 10:9...svými mladíky i starci, půjdeme se svými synydcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu...
Exodus 20:10...dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani...
Exodus 21:4...mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám....
Exodus 21:7...navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako...
Exodus 21:9...pro svého syna, bude se k chovat jakodceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit...
Exodus 21:31...bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk...
Exodus 32:2..." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synůmdcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si...
Exodus 34:16..., abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery...
Leviticus 10:14...čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený...
Leviticus 12:6...doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního...
Leviticus 18:9...svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé...
Leviticus 18:10...s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat....
Leviticus 18:11...s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcujdcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je...
Leviticus 18:17...bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval, ...
Leviticus 19:29... jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak...
Leviticus 20:17...padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru,  dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním...
Leviticus 21:2... Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synudceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře, panně, která...
Leviticus 21:9... Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak...
Leviticus 22:12...domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých...
Leviticus 22:13...ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do...
Leviticus 24:11...k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomítdcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se...
Leviticus 26:29...Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše...
Numeri 18:11...jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synůmdcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý....
Numeri 18:19... jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synůmdcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem,...
Numeri 21:29... zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je,...
Numeri 25:15... Ona midiánská žena se jmenovala Kozbidcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v...
Numeri 25:18...přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbidcery midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli...
Numeri 26:33... Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa....
Numeri 26:46... Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových....
Numeri 26:59... Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona,...
Numeri 27:1...Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova, syna Gileádova, syna...
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné...
Numeri 27:8... aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho...
Numeri 27:9...jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl...
Numeri 30:17...muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k...
Numeri 36:2...dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských...
Numeri 36:4...Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich...
Numeri 36:6...mluví správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale...
Numeri 36:8...každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, ...
Numeri 36:10...bude spjat se svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Numeri 36:11... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny...
Deuteronomium 5:14...dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel,...
Deuteronomium 7:3...se nad nimi. Nespřízníš se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého...
Deuteronomium 12:12...Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými synydcerami, se svými otroky a děvečkami a také s levitou,...
Deuteronomium 12:18...Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým synemdcerou, se svým otrokem a děvečkou i s levitou, který je ve...
Deuteronomium 12:31...nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své synydcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji -...
Deuteronomium 13:7... tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syndcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ...
Deuteronomium 16:11...Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým synemdcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou, který je ve...
Deuteronomium 16:14... Při této slavnosti se raduj se svým synemdcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou i s...
Deuteronomium 18:10... se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec,...
Deuteronomium 22:16... Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji...
Deuteronomium 22:17...a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A...
Deuteronomium 23:18...si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny...
Deuteronomium 27:22..."Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestroudcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 28:32...a nebude, kdo by zachránil. Tvé synydcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš...
Deuteronomium 28:41...olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš synydcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy...
Deuteronomium 28:53...vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a...
Deuteronomium 28:56...po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po...
Deuteronomium 32:19... Hospodin to viděl! Odmítl je, na své synydcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a...
Jozue 7:24...stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho synydcery i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stan a všechno,...
Jozue 15:16...Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a...
Jozue 15:17...Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, ...
Jozue 17:3... syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty...
Jozue 17:6...a bášanské země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád...
Soudců 1:12...Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra...
Soudců 1:13...mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, ...
Soudců 3:6... Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili...
Soudců 11:34...do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl...
Soudců 11:35...Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach,  dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do...
Soudců 11:40...dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se zatím...
Soudců 12:9...Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek...
Soudců 19:24...hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu  dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu!...
Soudců 21:1...v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a...
Soudců 21:7...při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů...
Soudců 21:18...dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci...
Soudců 21:22...dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci...
Růt 1:11...s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se,  dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak...
Růt 1:12...syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se,  dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si...
Růt 1:13...Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne,  dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka...
Růt 2:2...klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi,  dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole,...
Růt 2:8...si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyšdcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud,...
Růt 2:22..."Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkamidcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy...
Růt 3:1...Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov,  dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami...
Růt 3:10... vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnejdcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší...
Růt 3:11...- za chudými ani bohatými. Proto se nebojdcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě...
Růt 3:16...ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídiladcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž...
Růt 3:18...se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkejdcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten...
1. Samuel 1:4... Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synůmdcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci....
1. Samuel 2:21...milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl ...
1. Samuel 8:13...válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme...
1. Samuel 14:49...byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova...
1. Samuel 14:50...Míkal. Saulova manželka se jmenovala Achinoamdcera Achimaacova. Velitel jeho vojska se jmenoval Abner;...
1. Samuel 17:25...by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní."...
1. Samuel 18:17... Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a...
1. Samuel 18:19...čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal...
1. Samuel 18:20...dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili...
1. Samuel 18:27... aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je...
1. Samuel 18:28...uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se...
1. Samuel 25:44...a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna...
1. Samuel 30:3... hle - bylo vypálené a jejich ženy, synovédcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do...
1. Samuel 30:6...byli rozhořčení, každý kvůli svým synůmdcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom...
1. Samuel 30:19... Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to...
2. Samuel 1:20...aškelonských ulicích, se neradují filištínské dcery, nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, ano,...
2. Samuel 1:24... rychlejší než orli, silnější než lviDcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným...
2. Samuel 3:3...po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maakydcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn...
2. Samuel 3:7...postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpadcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že...
2. Samuel 3:13...se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat."...
2. Samuel 5:13... a tak se Davidovi narodili další synovédcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v...
2. Samuel 6:16...truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David...
2. Samuel 6:20...David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes izraelský...
2. Samuel 6:23...říkáš - děveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. ...
2. Samuel 11:3...zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to Batšebadcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro...
2. Samuel 12:3...pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale...
2. Samuel 13:18...takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou...
2. Samuel 14:27...váhy! Abšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom...
2. Samuel 17:25...jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigaildceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s...
2. Samuel 19:6...všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synůmdcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili život....
2. Samuel 21:8...vzal dva syny, které Saulovi porodila Ricpadcera Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které...
2. Samuel 21:10...dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpadcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na skále....
2. Samuel 21:11...Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpadcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů...
1. Královská 3:1... vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než...
1. Královská 4:11...Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův...
1. Královská 4:15...Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje,...
1. Královská 7:8...Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých...
1. Královská 9:16...jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer),...
1. Královská 9:24...veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni...
1. Královská 11:1...krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky,...
1. Královská 15:2...tři roky. Jeho matka se jmenovala Maakadcera Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které před...
1. Královská 15:10...jedna let. Jeho babička se jmenovala Maakadcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích...
1. Královská 16:31... syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábeldceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a...
1. Královská 22:42...dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azubadcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a...
2. Královská 8:18...v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli...
2. Královská 9:34...a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku,...
2. Královská 11:2...měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebědceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova...
2. Královská 14:9...v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a...
2. Královská 15:33...šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jerušadcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích,...
2. Královská 17:17...nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své synydcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním....
2. Královská 18:2...dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abijadcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 19:21...Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou pannaDcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská!...
2. Královská 21:19...dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemetdcera Charuce z Jotby. I on páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 22:1...jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedidadcera Adajáše z Boskatu. Dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 23:10... aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova...
2. Královská 23:31...tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutaldcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 23:36...jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebudadcera Pedaje z Rumy. Páchal, co bylo v očích Hospodina,...
2. Královská 24:8...tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechuštadcera Elnátana z Jeruzaléma. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 24:18...jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutaldcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových...
1. Letopisů 1:50...se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabeldcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel....
1. Letopisů 2:3...Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodilidcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale...
1. Letopisů 2:21... Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s a ona mu...
1. Letopisů 2:34...potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal...
1. Letopisů 2:35...otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil...
1. Letopisů 2:49... a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina...
1. Letopisů 3:2...z Abigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maakydcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn...
1. Letopisů 3:5...a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šebadcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět:...
1. Letopisů 4:18... otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženy,...
1. Letopisů 4:27...a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich...
1. Letopisů 7:15...druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož...
1. Letopisů 7:24... protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru...
1. Letopisů 14:3...si vzal další ženy a zplodil další synydcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v...
1. Letopisů 15:29...smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král David...
1. Letopisů 23:22...Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi....
1. Letopisů 25:5...jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého...
2. Letopisů 8:11...dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil....
2. Letopisů 11:18...Šalomounovou. Rechoboám se oženil s Machalatoudcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba,...
2. Letopisů 11:20...Jeuše, Šemariáše a Zahama. Po si vzal Maakudceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a...
2. Letopisů 11:21...šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi...
2. Letopisů 13:2...tři roky. Jeho matka se jmenovala Maakadcera Uriela z Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala...
2. Letopisů 13:21...manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou...
2. Letopisů 20:31...dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azubadcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával...
2. Letopisů 21:6...v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli...
2. Letopisů 22:11...všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše...
2. Letopisů 24:3...mu našel dvě manželky a on s nimi měl synydcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův...
2. Letopisů 25:18...v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a...
2. Letopisů 27:1...šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jerušadcera Sádokova. Dělal, co je správné v Hospodinových očích,...
2. Letopisů 29:1...dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abijadcera Zachariášova. Dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 29:9... proto naši otcové padli mečem a naši synovédcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít...
2. Letopisů 31:18...celé rodiny - manželky, nemluvňata, synydcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě...
Ezdráš 2:61... Koce a Barzilaje (který se oženil s jednoudcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno). Snažili se...
Ezdráš 9:2...jejich ohavnosti a žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí...
Ezdráš 9:12...jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a své syny nežeňte s jejich dcerami....
Nehemiáš 3:12...syn Pachat-moábův. Vedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny...
Nehemiáš 4:8...a hrozného. Bojujte za své bratry, synydcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé...
Nehemiáš 5:2...bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synůdcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a...
Nehemiáš 5:5...děti?! Vždyť budeme muset prodat své synydcery do otroctví! Některé z našich dcer jsou v porobě a...
Nehemiáš 6:18... syna Arachova, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Mešulama, syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede...
Nehemiáš 7:63... Koce a Barzilaje (který se oženil s jednoudcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili...
Nehemiáš 10:29...národů pro Boží zákon, jejich ženy, synovédcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti všichni se...
Nehemiáš 10:31... i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit...
Nehemiáš 13:25... Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich...
Ester 2:7...král Nabukadnezar. Mordechaj se staraldceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce...
Ester 2:15...jménem. Jednoho dne přišla na řadu Esterdcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal za...
Ester 9:29...spolu s Židem Mordechajem také královna Esterdcera Abichailova, aby purim potvrdila s veškerou vážností....
Job 1:2...a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500...
Job 1:13...odešel. Jednoho dne, když Jobovi synovédcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného...
Job 1:18...ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synovédcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného...
Job 42:13...dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí...
Job 42:15... V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry....
Žalmy 9:15...pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou...
Žalmy 45:10...roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfamiDcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí...
Žalmy 45:11...ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyšdcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň...
Žalmy 45:14... velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem...
Žalmy 48:12...- hora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte,...
Žalmy 106:37...se zapletli. I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev...
Žalmy 106:38...krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám v Kanaánu je obětovali - tou krví byla...
Žalmy 137:8... rozbořte, zničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí...
Žalmy 144:12...ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. Naše...
Přísloví 30:15...země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy...
Píseň 1:5... po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbeznádcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak...
Píseň 2:7...hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vásdcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:5... ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vásdcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:10...a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna...
Píseň 3:11...láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďtedcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka...
Píseň 5:8...mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vásdcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte?...
Píseň 5:16...žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druhdcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty...
Píseň 6:9...je však holubička , dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou,...
Píseň 7:2...tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvédcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky mistrnou rukou...
Píseň 8:4...mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vásdcery jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte lásku,...
Izaiáš 1:8...pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako budka v...
Izaiáš 3:16...Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou nahoře a se...
Izaiáš 3:17...a tam, řetízky cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich...
Izaiáš 4:4...duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad...
Izaiáš 10:30... Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatote, přidej...
Izaiáš 10:32...se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině....
Izaiáš 16:1...beránky vládci země ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech...
Izaiáš 16:2...ze Sely u pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z...
Izaiáš 23:12... Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná pannoDcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale...
Izaiáš 32:9... Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do...
Izaiáš 37:22...Hospodin: Posmívá se ti, pohrdá tebou pannaDcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská!...
Izaiáš 43:6...a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka,  dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty,...
Izaiáš 47:1...svou krásou. Klesni a seď v prachu, pannoDcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu, Dcero...
Izaiáš 47:5...Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmáchDcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou nad královstvími...
Izaiáš 49:22...znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a...
Izaiáš 51:18... do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný nedoprovodil ze všech synů, které zplodila; za...
Izaiáš 52:2...posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali...
Izaiáš 56:5...domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad synydcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí....
Izaiáš 60:4...tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to uvidíš, celý se...
Izaiáš 62:11...nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle, jeho...
Izaiáš 66:8...Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět...
Izaiáš 66:10...vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete,...
Jeremiáš 3:24...o jejich ovce i dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti....
Jeremiáš 4:31... jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští...
Jeremiáš 5:17...tvou úrodu i tvůj chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i...
Jeremiáš 6:2... strašné ničení! Ta přelíbezná pastvinaDcera sionská, bude zničena. Přitáhnou k pastýři se...
Jeremiáš 6:23...na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do bojeDcero sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli,...
Jeremiáš 7:31...Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní synydcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo...
Jeremiáš 9:19... slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám...
Jeremiáš 11:22... Jejich mládenci padnou mečem, jejich synovédcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na...
Jeremiáš 14:16...nepohřbí - je ani jejich ženy, jejich syny ani dcery. Tak na vyliji jejich neštěstí." "Vyřiď jim tato...
Jeremiáš 14:17...z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla....
Jeremiáš 16:2..."Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a...
Jeremiáš 19:9...jejich vlastních synů a maso jejich vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po...
Jeremiáš 22:20...za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanondcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni...
Jeremiáš 29:6...Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, mají děti. Rozrůstejte se, vás neubývá....
Jeremiáš 31:22...do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulatdcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se...
Jeremiáš 32:35...obětiště Baalovi, aby tam prováděli své synydcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece...
Jeremiáš 35:8...nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synovédcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani...
Jeremiáš 41:10...všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel...
Jeremiáš 43:6... syna Šafanova - muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova....
Jeremiáš 46:11...severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám, pannodcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš - žádný nemůže...
Jeremiáš 46:24...než kobylek, bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!" Hospodin...
Jeremiáš 48:18...Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil...
Jeremiáš 48:46...Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův...
Jeremiáš 49:4...se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodnádcero nevěrná? Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by ...
Jeremiáš 50:42...na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do bojeDcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský král...
Jeremiáš 51:33...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda;...
Jeremiáš 52:1...11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutaldcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je v Hospodinových...
Pláč 1:6... Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzalDceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži jako...
Pláč 1:7...pronásledovateli. Ve dnech trápení a bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi...
Pláč 1:8...se tenkrát díval a smál se nad tou záhubouDcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý...
Pláč 1:15... mládence. Hospodin šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není...
Pláč 2:1...puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu nádheru....
Pláč 2:2... Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil království i s jeho...
Pláč 2:4... Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý...
Pláč 2:5...paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako...
Pláč 2:8... Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy...
Pláč 2:10... nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu...
Pláč 2:13...duši svým matkám v náručí. K čemu přirovnámDcero jeruzalémská, čemu se jenom podobáš? K čemu ...
Pláč 2:15...nad tebou ruce. Hvízdnou a hlavou potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo...
Pláč 2:18... Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či...
Pláč 3:51...na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili...
Pláč 4:21...v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a veselDcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš...
Pláč 4:22...opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vypršíDcero sionská, nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomská,...
Ezechiel 13:17...Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a...
Ezechiel 14:16...muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z země by byla...
Ezechiel 14:18...muži, nemohli by zachránit ani vlastní synydcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi...
Ezechiel 14:20... nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe....
Ezechiel 14:22...přeživších, kteří odtud vyvedou své synydcery. Hle - k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby...
Ezechiel 16:20...Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své synydcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke...
Ezechiel 16:27...jsem libovůli tvých nepřátel, filištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také...
Ezechiel 16:44...příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i...
Ezechiel 16:45...o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi...
Ezechiel 16:46... Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra...
Ezechiel 16:48...Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými dcerami nepáchala, co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto...
Ezechiel 16:49... sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se...
Ezechiel 16:53...Změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň ale změním i tvůj...
Ezechiel 16:55...tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím...
Ezechiel 16:61...vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvy. Uzavřu s...
Ezechiel 22:11...przní vlastní snachu a bratr znásilňuje sestrudceru vlastního otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila...
Ezechiel 23:2..."Synu člověčí, byly jednou dvě sestrydcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily ...
Ezechiel 23:4... Potom se vdaly za mne a rodily mi synydcery. Ohola představuje Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola...
Ezechiel 23:10...toužila. Ti ji vysvlékli donaha, vzali synydcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se stala...
Ezechiel 23:25...uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé synydcery a spálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a...
Ezechiel 23:47...je ukamenují a rozsekají meči, jejich synydcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se...
Ezechiel 24:21...vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synovédcery, které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči,...
Ezechiel 24:25...očí a tužby jejich duší, vezmu jim také synydcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to...
Ezechiel 30:18...pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudky a...
Ezechiel 32:16...je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho...
Ezechiel 32:18...Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli spoludcerami vznešených národů nad egyptskými hordami. Pošli je...
Ezechiel 44:25... Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo neprovdané sestře se smějí...
Daniel 11:6...letech pak obě království uzavřou spojenectvíDcera jižního krále bude na potvrzení dohody provdána za...
Daniel 11:17...uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se...
Ozeáš 1:3...nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomeroudcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna....
Ozeáš 1:6...Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej jméno Lo-ruchama,...
Ozeáš 4:13... v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše...
Ozeáš 4:14...vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži,...
Joel 3:1...lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synovédcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši...
Joel 4:8...prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše synydcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským,...
Amos 7:17...Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synovédcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty...
Micheáš 1:13...rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S...
Micheáš 4:8... navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království...
Micheáš 4:10...Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej seDcero sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš...
Micheáš 4:13...je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlaťDcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu...
Micheáš 4:14...a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikujDcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít...
Micheáš 7:6...ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcemdcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje -...
Sofoniáš 3:14...v bezpečí a nikdo je nezděsí." JásejDcero sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se celým...
Zachariáš 2:11... Pojď, Sione! Zachraň se, kdo ses zabydlelDcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin zástupů, který...
Zachariáš 2:14... poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel seDcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel mezi vámi,...
Zachariáš 9:9...teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej veseleDcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle,...
Malachiáš 2:11...svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení sedcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z Jákobových stanů...
Matouš 9:18...synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude...
Matouš 9:22...se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop sedcero. Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá....
Matouš 10:35...jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otcidceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít...
Matouš 10:37...více než , není hoden. Kdo rád syna nebo dceru více než , není hoden. Kdo nebere svůj kříž a...
Matouš 14:6... ale bál se zástupu, protože ho měli za prorokaDcera Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin...
Matouš 15:22..."Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!  dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani...
Matouš 15:28...ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému...
Matouš 21:5...stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný,...
Marek 5:34...a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena...
Marek 5:35...z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale...
Marek 6:22...velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho...
Marek 7:26... padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem...
Marek 7:29...jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží...
Lukáš 1:5...Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byladcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v...
Lukáš 2:36...mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Annadcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém...
Lukáš 8:42...prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za ním a...
Lukáš 8:48... proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v...
Lukáš 8:49...z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však...
Lukáš 12:53...bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha...
Lukáš 13:16...nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou osmnáct...
Lukáš 23:28...ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad...
Jan 12:15...oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj seDcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku."...
Skutky 2:17...svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši...
Skutky 7:21... a když ho museli odložit, vzala si ho faraonova dcera a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen...
Skutky 21:9...a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik...
2. Korintským 6:18...vás." " pak budu váš Otec a vy synovédcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme...
1. Petr 3:6...mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A...

Slova obsahující dcera: dcera (101) dcerami (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |