Dbát

Hledám varianty 'dbát' [ dbejte (5) dbej (5) dbáte (1) dbát (7) dbali (4) dbal (2) dbá (4) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 23:13...odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dechDbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů...
Numeri 8:2..."Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahanydbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen."...
Numeri 23:12...a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák...
Numeri 28:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům IzraeleDbejte na to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj...
Deuteronomium 12:28...na oltář Hospodina, tvého Boha, a maso sníšDbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím....
Jozue 22:3...čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin,...
Jozue 23:11...vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se...
1. Královská 2:4...splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze...
1. Královská 3:14...rovného. A budeš-li chodit po mých cestáchdbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David...
1. Královská 8:25...nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou...
1. Letopisů 9:32...placek. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu....
1. Letopisů 29:19...Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal...
2. Letopisů 6:16...nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede...
Nehemiáš 12:45...do služby. Ti konali službu svému Bohudbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna...
Žalmy 99:7...jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nimdbali na svědectví a zákony, které jim uložil. Hospodine,...
Žalmy 119:6...zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit ...
Žalmy 119:15...tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z...
Přísloví 4:4...mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdcidbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost...
Přísloví 7:1...odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne!  Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj....
Přísloví 7:2...výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatrujDbej na příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě...
Přísloví 19:16...k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné,...
Izaiáš 56:2... který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou...
Jeremiáš 5:1...prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I...
Ozeáš 4:6... odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se...
Skutky 20:28...nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůliDbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch...
Galatským 4:10...a ubohým principům a chcete jim znovu otročitDbáte na dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, aby...
Efeským 5:15... vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale...

Slova obsahující dbát: dbát (7) dbáte (1) nedbáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |