Davem

Hledám varianty 'davem' [ davy (12) davům (1) davu (17) davem (2) dav (20) ]. Nalezen 51 verš.
Numeri 22:4...hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák,...
2. Královská 7:17...svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráněDav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl,...
2. Královská 7:20...vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalodav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě,...
Job 31:34...srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a...
Izaiáš 5:14...i spodina spadne tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných...
Izaiáš 16:14... bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad...
Izaiáš 17:12...v den choroby a hrozné bolesti. Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům...
Ezechiel 7:12... nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije,...
Ezechiel 7:13... nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu...
Ezechiel 7:14...je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je...
Ezechiel 16:40...a nechají nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a...
Ezechiel 23:46...praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a...
Ezechiel 23:47...nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči, jejich syny a dcery...
Joel 4:14... káď přetéká; jejich hanebnost je velikáDavy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je...
Sofoniáš 1:11...Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo...
Matouš 27:20...hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít....
Marek 2:4...k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu...
Marek 5:27...dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž:...
Marek 5:30...ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil sedavu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci...
Marek 5:31...učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby...
Marek 15:8...vraždu, uvězněn jeden muž jménem BarabášDav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako...
Marek 15:11...z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o propuštění Barabáše. "A co mám udělat s tím,...
Marek 15:15...ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal...
Lukáš 5:19...vnést dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili...
Lukáš 6:19...nečistými duchy, byli uzdravováni. Každýdavu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a...
Lukáš 8:40...pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem...
Lukáš 8:42...dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za nímdavy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která...
Lukáš 8:45...se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistředavy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval:...
Lukáš 9:38...mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muždavu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým synem -...
Lukáš 11:29...slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje...
Lukáš 12:1...za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především...
Lukáš 12:13...vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdodavu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se...
Lukáš 19:3... Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a...
Lukáš 19:39...jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň...
Lukáš 23:18...Dám ho zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"...
Jan 5:13...nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď,...
Jan 7:49...z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho...
Skutky 13:45...sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli...
Skutky 14:14...a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy!...
Skutky 14:18...jídlem a radostí." A těmi slovy taktak upokojili davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z...
Skutky 14:19...ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli za...
Skutky 16:22...A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti...
Skutky 17:5...nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu, vzbouřili město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali...
Skutky 17:8...se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní...
Skutky 17:13... přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a...
Skutky 19:33...zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy....
Skutky 19:35...asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je...
Skutky 21:34...řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku...
Skutky 21:35...do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli:...
Skutky 24:12...hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve městě. To, z čeho tu...
Skutky 24:18...z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |