Dav

Hledám varianty 'dav' [ davy (12) davům (1) davu (17) davem (2) dav (20) ]. Nalezen 51 verš.
Numeri 22:4...hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák,...
2. Královská 7:17...svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráněDav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl,...
2. Královská 7:20...vlastní oči, ale neokusíš to." A tak se stalodav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženě,...
Job 31:34...srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a...
Izaiáš 5:14...i spodina spadne tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných...
Izaiáš 16:14... bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad...
Izaiáš 17:12...v den choroby a hrozné bolesti. Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům...
Ezechiel 7:12... nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije,...
Ezechiel 7:13... nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu...
Ezechiel 7:14...je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je...
Ezechiel 16:40...a nechají nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a...
Ezechiel 23:46...praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a...
Ezechiel 23:47...nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči, jejich syny a dcery...
Joel 4:14... káď přetéká; jejich hanebnost je velikáDavy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je...
Sofoniáš 1:11...Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo...
Matouš 27:20...hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít....
Marek 2:4...k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu...
Marek 5:27...dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž:...
Marek 5:30...ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil sedavu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci...
Marek 5:31...učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby...
Marek 15:8...vraždu, uvězněn jeden muž jménem BarabášDav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako...
Marek 15:11...z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o propuštění Barabáše. "A co mám udělat s tím,...
Marek 15:15...ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal...
Lukáš 5:19...vnést dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili...
Lukáš 6:19...nečistými duchy, byli uzdravováni. Každýdavu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a...
Lukáš 8:40...pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem...
Lukáš 8:42...dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za nímdavy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která...
Lukáš 8:45...se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistředavy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval:...
Lukáš 9:38...mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muždavu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým synem -...
Lukáš 11:29...slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje...
Lukáš 12:1...za slovo. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především...
Lukáš 12:13...vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdodavu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se...
Lukáš 19:3... Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a...
Lukáš 19:39...jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň...
Lukáš 23:18...Dám ho zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"...
Jan 5:13...nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď,...
Jan 7:49...z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho...
Skutky 13:45...sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli...
Skutky 14:14...a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy!...
Skutky 14:18...jídlem a radostí." A těmi slovy taktak upokojili davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z...
Skutky 14:19...ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když ho měli za...
Skutky 16:22...A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti...
Skutky 17:5...nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu, vzbouřili město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali...
Skutky 17:8...se hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní...
Skutky 17:13... přišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned poslali k moři, ale Silas a...
Skutky 19:33...zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy....
Skutky 19:35...asi dvě hodiny. Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je...
Skutky 21:34...řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku...
Skutky 21:35...do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli:...
Skutky 24:12...hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve městě. To, z čeho tu...
Skutky 24:18...z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně...

Slova obsahující dav: bradavky (3) dav (20) davem (2) david (463) davida (142) davide (7) davidem (32) davidova (56) davidově (31) davidovi (168) davidovo (7) davidovou (2) davidovu (10) davidovy (9) davidových (16) davidovým (9) davidovými (12) davidův (103) davu (17) davům (1) davy (12) dodavahův (1) hádavý (1) hádavými (1) hodaviáš (2) hodaviáše (1) hodaviášových (1) hodaviášovými (1) padavka (1) pohrdavci (1) pohrdavě (1) povídavé (1) požadavek (1) požadavky (1) prodavače (1) prodavači (1) prodavačů (2) prodavačům (2) přídavek (1) střídavě (1) udavač (1) usedavě (1) závdavkem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |