Daroval

Hledám varianty 'daroval' [ darují (2) daruji (5) darujete (1) daruješ (2) daruje (5) daruj (5) darovat (2) darováno (1) darováni (1) darována (2) darován (1) darovali (1) darovala (3) daroval (37) ]. Nalezeno 68 veršù.
Genesis 21:6... bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se...
Genesis 26:22... Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak...
Genesis 28:4...za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se...
Genesis 29:24...a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a...
Genesis 29:29...dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s...
Genesis 46:18...a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16...
Genesis 46:25...a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7...
Leviticus 2:1... "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni...
Leviticus 20:2...nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej...
Leviticus 20:3...takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a...
Leviticus 20:4...Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se...
Numeri 6:25...! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvářdaruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a...
Numeri 18:6...vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinudarováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a...
Numeri 18:11...připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To...
Numeri 18:29...z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze...
Numeri 25:12...Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho...
Deuteronomium 32:39...a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo...
1. Samuel 11:13...nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do...
1. Samuel 19:5...život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl,...
2. Samuel 22:37...mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšilDaroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal...
1. Královská 8:50...hřích i všechny jejich vzpoury proti tobědaruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi...
1. Královská 10:10... abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů...
1. Královská 20:32...a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosíDaruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť...
2. Královská 5:1...svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl...
1. Letopisů 11:14... uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů...
1. Letopisů 21:23...jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za...
1. Letopisů 29:17...a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný,...
2. Letopisů 9:9... abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů...
Ezdráš 9:8... Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme...
Nehemiáš 7:70...otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530...
Nehemiáš 7:71...suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200...
Nehemiáš 7:72...zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67...
Nehemiáš 9:36... A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její...
Ester 7:3...prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid -...
Ester 8:1...tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj...
Žalmy 18:37... svou pravicí, sklonil ses, abys povýšilDaroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal...
Žalmy 21:3...dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným...
Žalmy 31:9... Nevydáš napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko,...
Žalmy 69:36...též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve...
Žalmy 85:7...zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám,...
Žalmy 86:16... svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji...
Žalmy 105:44...s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se...
Žalmy 111:6...své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou...
Žalmy 115:16...Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili...
Žalmy 119:49...slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že ...
Žalmy 119:169...tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak...
Žalmy 138:7...o nadutcích. I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí...
Žalmy 144:10...loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče...
Přísloví 3:22...očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí....
Kazatel 9:9...po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť...
Kazatel 12:7...země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je...
Ezechiel 20:31...tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám...
Daniel 1:9...poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl:...
Ageus 2:9...prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů." Čtyřiadvacátého dne...
Zachariáš 3:7...se správcem mého domu a strážcem mých nádvořídaruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy,...
Matouš 15:5...nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A...
Marek 15:45... zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčildaroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z...
Lukáš 7:21...od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co...
Jan 17:2...na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřildaroval věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali...
Římanům 5:5...vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme...
Římanům 15:5... měli naději. Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak...
Filipským 2:9...povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi,...
2. Tesalonickým 2:16... který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše...
2. Tesalonickým 3:16... Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV...
1. Petr 1:3...Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých....
2. Petr 1:3... co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás...
2. Petr 1:4...ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze získali...
Juda 1:3...sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé,...

Slova obsahující daroval: daroval (37) darovala (3) darovali (1) nedaroval (1) neobdaroval (1) obdaroval (6) obdarovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |