Darem

Hledám varianty 'darem' [ dary (85) darům (3) darů (19) daru (5) darem (38) darech (5) dar (108) ]. Nalezeno 250 veršù.
Genesis 24:53... Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli,...
Genesis 25:6... co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od...
Genesis 30:20...syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Genesis 32:14...tom místě strávil noc, vybral z toho, co získaldar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a...
Genesis 32:19...‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám, snad...
Genesis 32:22...s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal...
Genesis 33:10..."Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží....
Genesis 34:12...cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za...
Genesis 43:11...plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy,...
Genesis 43:15...syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do...
Genesis 43:25... že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů,...
Genesis 43:26... A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal...
Exodus 28:38... které zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení...
Exodus 35:22... Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo...
Exodus 35:29...ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal...
Exodus 36:3...ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě...
Exodus 38:24...dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem...
Exodus 38:29...a na spojovací příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny...
Leviticus 1:2...Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu....
Leviticus 1:3...z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady....
Leviticus 1:10...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede...
Leviticus 1:14...příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z...
Leviticus 2:4...díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky...
Leviticus 2:5...nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky...
Leviticus 2:7...a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z...
Leviticus 2:12...kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako...
Leviticus 2:13...je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné...
Leviticus 2:14...svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené...
Leviticus 3:1...je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina...
Leviticus 3:6...příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici...
Leviticus 3:7...přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu...
Leviticus 3:12...jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho...
Leviticus 4:23...si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a...
Leviticus 6:13...svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť,...
Leviticus 7:13... Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto...
Leviticus 7:14...bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro...
Leviticus 7:16...tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti...
Leviticus 7:29... ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu:...
Leviticus 7:38... kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:7...tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal...
Leviticus 9:15...oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a...
Leviticus 21:22...svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by...
Leviticus 22:3...všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve...
Leviticus 22:4...nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného...
Leviticus 22:6...nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce,...
Leviticus 22:7...slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím,...
Leviticus 22:15...a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být...
Leviticus 22:16... nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť...
Leviticus 22:18...oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady,...
Leviticus 22:21...oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady...
Leviticus 22:23...nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu...
Leviticus 22:27... Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v...
Leviticus 23:14...nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:38...kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet...
Leviticus 27:9...slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté...
Leviticus 27:11... Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten...
Numeri 5:9...se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy...
Numeri 5:10...vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi."...
Numeri 6:14...vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako...
Numeri 6:20...a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto...
Numeri 6:21... Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který...
Numeri 7:3... pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za...
Numeri 7:10...den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin...
Numeri 7:11...oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce...
Numeri 7:12...vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem...
Numeri 7:13...Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:17...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar...
Numeri 7:18...dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar....
Numeri 7:19... syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:23...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:25...Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:29...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:31...vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:35...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého...
Numeri 7:37...Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:41...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil...
Numeri 7:43...vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:47...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:49...Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:53...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:55...Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:59...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil...
Numeri 7:61...Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:65...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:67...Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:71...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne...
Numeri 7:73...vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:77...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil...
Numeri 7:79...Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:83...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k...
Numeri 7:84...oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl...
Numeri 7:88...beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš...
Numeri 8:11...ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité ...
Numeri 8:13...Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a...
Numeri 8:15...moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť...
Numeri 8:21...a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli...
Numeri 9:7... Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 9:13...ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 15:3... jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z...
Numeri 15:4... pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky...
Numeri 15:25...to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před...
Numeri 18:7...uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin...
Numeri 18:8...do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako...
Numeri 18:9...kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar,...
Numeri 18:32...díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k...
Numeri 29:39... a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu...
Numeri 31:50...nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny,...
Deuteronomium 12:26...očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš...
Deuteronomium 33:14... prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší...
Deuteronomium 33:15... největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti!...
Soudců 3:15...Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký...
Soudců 3:17...si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch)....
Soudců 3:18...byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od...
Soudců 6:18...prosím odsud, dokud se k tobě nevrátímdarem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se...
1. Samuel 2:29...synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte obětidary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více...
1. Samuel 3:14...domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít...
1. Samuel 30:26...stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A...
2. Samuel 11:8...Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána...
2. Samuel 19:43...jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále...
1. Královská 5:1...s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin...
1. Královská 10:13...přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak...
1. Královská 10:25...mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy,...
1. Královská 15:15...Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a...
1. Královská 15:19...smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským...
2. Královská 5:15... Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před...
2. Královská 8:8...muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina,...
2. Královská 8:9...Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v...
2. Královská 12:5...se přináší do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a...
2. Královská 12:19... Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama a...
2. Královská 20:12... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi listdar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly...
1. Letopisů 16:29...Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté...
1. Letopisů 26:27...tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlodary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu...
1. Letopisů 29:14...co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z...
1. Letopisů 29:17...a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný,...
2. Letopisů 9:12...přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým...
2. Letopisů 9:24...mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy,...
2. Letopisů 15:11...v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a...
2. Letopisů 17:5...do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se...
2. Letopisů 29:31...a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl...
2. Letopisů 31:12...do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho...
2. Letopisů 31:14... Jismachiáše, Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému...
2. Letopisů 32:23...ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi,...
Ezdráš 2:68...otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do...
Ezdráš 7:16...kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a...
Ezdráš 7:17...býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v...
Ezdráš 8:28...je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud...
Ezdráš 9:12...o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné...
Nehemiáš 10:34...o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo...
Ester 2:18...provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v...
Žalmy 40:7... je jich však víc, než se vypočíst! Obětidary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi...
Žalmy 45:13...se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera...
Žalmy 68:19...do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u...
Žalmy 68:30...svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to...
Žalmy 72:10...i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny...
Žalmy 76:12... sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolídary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech,...
Žalmy 96:8...slávu, jež náleží mu, do jeho nádvořídary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,...
Přísloví 17:23...srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižerDarebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil....
Přísloví 18:16...nabývá poznání, moudré uši prahnou po věděníDar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede....
Kazatel 3:13...uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu...
Kazatel 5:18...se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na...
Izaiáš 1:19... Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni...
Izaiáš 18:7...země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina...
Izaiáš 19:21...v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží....
Izaiáš 39:1... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi listdar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly...
Izaiáš 40:20... s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného...
Izaiáš 43:23...zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil, neobtěžoval jsem kadidly....
Izaiáš 45:13...zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské...
Izaiáš 66:3...kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá!...
Izaiáš 66:20...všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví...
Jeremiáš 2:7...vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou...
Jeremiáš 5:25...Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají...
Jeremiáš 17:26...budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmidary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli...
Jeremiáš 31:14...občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je...
Jeremiáš 40:5...gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi,...
Ezechiel 20:26...Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny....
Ezechiel 20:28...ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem...
Ezechiel 20:39...znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude...
Ezechiel 20:40...je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a...
Ezechiel 46:12... Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se...
Ezechiel 48:8...východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně...
Ezechiel 48:12...Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl...
Daniel 2:6...mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se...
Daniel 2:48...Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také...
Daniel 5:17..." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi...
Daniel 9:27... pak ten týden dojde do půli, obětemdarům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než...
Ozeáš 10:6...opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben,...
Amos 5:25...proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi obětidary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili...
Zachariáš 6:10...jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se...
Matouš 2:11...se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve...
Matouš 5:23...ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě,...
Matouš 5:24... že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým...
Matouš 7:11...vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo...
Matouš 8:4...neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když...
Matouš 23:18...na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší -...
Matouš 23:19...na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je většídar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na...
Marek 1:44...Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale...
Marek 7:11... čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce...
Lukáš 11:13...vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm,...
Lukáš 21:1...Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu,...
Lukáš 21:5... jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...
Jan 4:10...) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala...
Skutky 2:38... aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše...
Skutky 7:42...proroků: ‚Obětovali jste snad mně své obětidary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili...
Skutky 8:20...peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle...
Skutky 10:45...věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž,...
Skutky 11:17...Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem...
Skutky 24:17...vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihli v...
Římanům 1:11... abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem...
Římanům 5:16...toho jednoho člověka, Ježíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné...
Římanům 5:17...Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milostdar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho...
Římanům 6:23...život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte...
Římanům 11:29...to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro...
Římanům 12:6...Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo...
1. Korintským 1:7...pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista....
1. Korintským 7:7...byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že...
1. Korintským 12:1...pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte,...
1. Korintským 12:4...je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán...
1. Korintským 12:9...poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků,...
1. Korintským 12:28...za proroky, třetí za učitele, potom zázrakydary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy...
1. Korintským 12:30...učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad...
1. Korintským 12:31...snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych...
1. Korintským 14:1...láska. Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v...
1. Korintským 14:12...s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo...
1. Korintským 16:3...mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi,...
2. Korintským 1:11... Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší...
2. Korintským 8:12... co máte, vždyť to, co se počítá, je ochotaDar je vzácný podle toho, co člověk , ne podle toho, co...
2. Korintským 8:20...tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před...
2. Korintským 9:5...jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco...
2. Korintským 9:15...vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově...
Efeským 2:8...skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil...
Efeským 4:8...říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatýchdary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že...
Efeským 4:11...nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele -...
Efeským 5:2...Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá...
Filipským 4:17... potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na...
1. Timoteus 4:14...se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání...
2. Timoteus 1:6...ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám...
Židům 5:1...z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k...
Židům 6:4...byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího...
Židům 8:3...ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat....
Židům 8:4...nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v...
Židům 9:9... V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit...
Židům 10:5...Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a...
Židům 10:8...konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle...
Židům 11:4...uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl...
Jakub 1:17...se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný...
1. Petr 3:7...jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě....
1. Petr 4:10...se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci...
Zjevení 11:10...radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po...

Slova obsahující darem: darem (38) daremně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |