Darebáků

Hledám varianty 'darebáků' [ darebáky (6) darebákům (3) darebáků (28) darebákovi (2) darebákem (1) darebáka (17) darebák (13) darebáci (12) ]. Nalezen 81 verš.
Exodus 23:1... Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většině v...
Exodus 23:7...nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka. Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i...
1. Samuel 2:9...na nich celý svět. Kroky svých věrných opatrujedarebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se nikdo...
2. Samuel 23:6...tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechalDarebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo...
Job 15:20...jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou...
Job 18:5...zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho...
Job 21:17...Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na pohroma? Naděluje jim...
Job 21:28... Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali...
Job 40:12... Pohleď na všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v...
Žalmy 9:17...uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právoDarebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla...
Žalmy 10:15... ty jsi pomocníkem sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál! Hospodin...
Žalmy 26:5...pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému...
Žalmy 28:3...k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními...
Žalmy 31:18...k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty...
Žalmy 36:12...upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje ! Tam, kde zlosynové padnou,...
Žalmy 50:16...svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje...
Žalmy 104:35...Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu!...
Žalmy 106:18...pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu...
Přísloví 3:33...svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače...
Přísloví 4:14... opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy...
Přísloví 4:19...světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší....
Přísloví 5:22...lidské cesty, každý jejich krok pozorně sledujeDarebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu...
Přísloví 9:7...Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by ...
Přísloví 10:3... Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné...
Přísloví 10:6... Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná s...
Přísloví 10:7... Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání,...
Přísloví 10:11...života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí. Nenávist vyvolává neshody, láska...
Přísloví 10:24...ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní. Když...
Přísloví 10:25...spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, jedarebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak...
Přísloví 10:27...své. Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí...
Přísloví 10:28... Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou...
Přísloví 10:32... Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu...
Přísloví 11:8...z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé...
Přísloví 11:10...daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá...
Přísloví 11:11... Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje,...
Přísloví 11:18...surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou....
Přísloví 11:23... Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný...
Přísloví 12:5... Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka,...
Přísloví 12:6...spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč....
Přísloví 12:7...léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale...
Přísloví 12:10...chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se...
Přísloví 12:12...se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidinyDarebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však...
Přísloví 12:21...žijí v radosti. Spravedlivým nic neublížídarebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu...
Přísloví 12:26... Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný úlovek...
Přísloví 13:5...pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řečidarebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání poctivého,...
Přísloví 13:9... Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají...
Přísloví 14:11...hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětu...
Přísloví 14:19...je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrýmdarebáci u bran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému...
Přísloví 14:32...Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáháDarebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou...
Přísloví 15:6... Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají,...
Přísloví 15:8...vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení v modlitbě...
Přísloví 15:9...hnusí, zalíbení v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje...
Přísloví 15:28...žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků chrlí hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi...
Přísloví 15:29...odpovědi, ústa darebáků chrlí hanebnostDarebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých...
Přísloví 16:4... Hospodin učinil vše pro svůj záměr, takédarebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností,...
Přísloví 17:23...srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižerDarebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil....
Přísloví 18:3...- chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a potupa....
Přísloví 18:5... zurčící potok, pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o právo...
Přísloví 19:28...poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na...
Přísloví 20:26...potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádádarebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je...
Přísloví 21:7...řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná pastDarebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost...
Přísloví 21:10...na střechu než s hašteřivou ženou sdílet důmDarebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k...
Přísloví 21:12... dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo...
Přísloví 21:18...chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatýDarebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých...
Přísloví 21:29...zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchatDarebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje...
Přísloví 24:19...svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobitdarebákům nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé,...
Přísloví 24:20...co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a také krále,...
Přísloví 24:24...někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi, takovému budou spílat...
Přísloví 25:5...se ukáže ryzí kov. Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se...
Přísloví 28:1...rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku!  Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou...
Přísloví 28:4... co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim....
Přísloví 28:12...spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své viny,...
Přísloví 28:28...kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na přijde záhuba,...
Přísloví 29:2...spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci...
Přísloví 29:7...smíchu. Spravedlivý zájem o právo ubohýchdarebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit...
Přísloví 29:16...dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich...
Přísloví 29:27... Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy páchajídarebákům se hnusí poctiví. Slova Agura, syna Jákeho z...
Izaiáš 5:23...v nalévání nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň...
Jeremiáš 23:19...vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se...
Jeremiáš 30:23...vichřice - jeho hněv zuří! Na hlavy darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv...
Abakuk 1:13... Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi...

Slova obsahující darebáků: darebáků (28) darebákům (3) darebákův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |