Dar

Hledám varianty 'dar' [ dary (85) darům (3) darů (19) daru (5) darem (38) darech (5) dar (108) ]. Nalezeno 250 veršù.
Genesis 24:53... Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli,...
Genesis 25:6... co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od...
Genesis 30:20...syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Genesis 32:14...tom místě strávil noc, vybral z toho, co získaldar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a...
Genesis 32:19...‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám, snad...
Genesis 32:22...s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal...
Genesis 33:10..."Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží....
Genesis 34:12...cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za...
Genesis 43:11...plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy,...
Genesis 43:15...syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do...
Genesis 43:25... že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů,...
Genesis 43:26... A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal...
Exodus 28:38... které zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení...
Exodus 35:22... Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo...
Exodus 35:29...ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal...
Exodus 36:3...ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě...
Exodus 38:24...dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem...
Exodus 38:29...a na spojovací příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny...
Leviticus 1:2...Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu....
Leviticus 1:3...z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady....
Leviticus 1:10...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede...
Leviticus 1:14...příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z...
Leviticus 2:4...díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky...
Leviticus 2:5...nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky...
Leviticus 2:7...a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z...
Leviticus 2:12...kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako...
Leviticus 2:13...je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné...
Leviticus 2:14...svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené...
Leviticus 3:1...je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina...
Leviticus 3:6...příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici...
Leviticus 3:7...přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu...
Leviticus 3:12...jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho...
Leviticus 4:23...si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a...
Leviticus 6:13...svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť,...
Leviticus 7:13... Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto...
Leviticus 7:14...bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro...
Leviticus 7:16...tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti...
Leviticus 7:29... ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu:...
Leviticus 7:38... kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:7...tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za obřad smíření, jak přikázal...
Leviticus 9:15...oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a...
Leviticus 21:22...svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by...
Leviticus 22:3...všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve...
Leviticus 22:4...nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného...
Leviticus 22:6...nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne slunce,...
Leviticus 22:7...slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím,...
Leviticus 22:15...a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být...
Leviticus 22:16... nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť...
Leviticus 22:18...oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady,...
Leviticus 22:21...oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady...
Leviticus 22:23...nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu...
Leviticus 22:27... Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v...
Leviticus 23:14...nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:38...kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet...
Leviticus 27:9...slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté...
Leviticus 27:11... Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten...
Numeri 5:9...se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy...
Numeri 5:10...vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi."...
Numeri 6:14...vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako...
Numeri 6:20...a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto...
Numeri 6:21... Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který...
Numeri 7:3... pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za...
Numeri 7:10...den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin...
Numeri 7:11...oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce...
Numeri 7:12...vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem...
Numeri 7:13...Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:17...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar...
Numeri 7:18...dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar....
Numeri 7:19... syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:23...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:25...Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:29...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:31...vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:35...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého...
Numeri 7:37...Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:41...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil...
Numeri 7:43...vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:47...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:49...Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:53...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:55...Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:59...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil...
Numeri 7:61...Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:65...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce...
Numeri 7:67...Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:71...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne...
Numeri 7:73...vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:77...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil...
Numeri 7:79...Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna...
Numeri 7:83...a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k...
Numeri 7:84...oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl...
Numeri 7:88...beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš...
Numeri 8:11...ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. Levité ...
Numeri 8:13...Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a...
Numeri 8:15...moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť...
Numeri 8:21...a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli...
Numeri 9:7... Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl:...
Numeri 9:13...ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 15:3... jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z...
Numeri 15:4... pak ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky...
Numeri 15:25...to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před...
Numeri 18:7...uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin...
Numeri 18:8...do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako...
Numeri 18:9...kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar,...
Numeri 18:32...díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k...
Numeri 29:39... a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu...
Numeri 31:50...nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny,...
Deuteronomium 12:26...očích správné. Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš...
Deuteronomium 33:14... prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší...
Deuteronomium 33:15... největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků, nejlepším ze země a její plnosti!...
Soudců 3:15...Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký...
Soudců 3:17...si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch)....
Soudců 3:18...byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od...
Soudců 6:18...prosím odsud, dokud se k tobě nevrátímdarem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se...
1. Samuel 2:29...synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte obětidary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více...
1. Samuel 3:14...domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít...
1. Samuel 30:26...stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A...
2. Samuel 11:8...Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána...
2. Samuel 19:43...jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále...
1. Královská 5:1...s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin...
1. Královská 10:13...přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak...
1. Královská 10:25...mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy,...
1. Královská 15:15...Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a...
1. Královská 15:19...smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu s izraelským...
2. Královská 5:15... Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před...
2. Královská 8:8...muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina,...
2. Královská 8:9...Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary - čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, co v...
2. Královská 12:5...se přináší do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a...
2. Královská 12:19... Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama a...
2. Královská 20:12... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi listdar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly...
1. Letopisů 16:29...Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté...
1. Letopisů 26:27...tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlodary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu...
1. Letopisů 29:14...co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z...
1. Letopisů 29:17...a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný,...
2. Letopisů 9:12...přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým...
2. Letopisů 9:24...mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy,...
2. Letopisů 15:11...v Jeruzalémě a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a...
2. Letopisů 17:5...do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se...
2. Letopisů 29:31...a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl...
2. Letopisů 31:12...do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho...
2. Letopisů 31:14... Jismachiáše, Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému...
2. Letopisů 32:23...ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi,...
Ezdráš 2:68...otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do...
Ezdráš 7:16...kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a...
Ezdráš 7:17...býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v...
Ezdráš 8:28...je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud...
Ezdráš 9:12...o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné...
Nehemiáš 10:34...o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo...
Ester 2:18...provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v...
Žalmy 40:7... je jich však víc, než se vypočíst! Obětidary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi...
Žalmy 45:13...se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera...
Žalmy 68:19...do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u...
Žalmy 68:30...svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to...
Žalmy 72:10...i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní, všechny...
Žalmy 76:12... sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolídary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech,...
Žalmy 96:8...slávu, jež náleží mu, do jeho nádvořídary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,...
Přísloví 17:23...srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižerDarebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil....
Přísloví 18:16...nabývá poznání, moudré uši prahnou po věděníDar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede....
Kazatel 3:13...uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu...
Kazatel 5:18...se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na...
Izaiáš 1:19... Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni...
Izaiáš 18:7...země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina...
Izaiáš 19:21...v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat sliby a ty dodrží....
Izaiáš 39:1... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi listdar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly...
Izaiáš 40:20... s řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného...
Izaiáš 43:23...zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil, neobtěžoval jsem kadidly....
Izaiáš 45:13...zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské...
Izaiáš 66:3...kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá!...
Izaiáš 66:20...všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví...
Jeremiáš 2:7...vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou...
Jeremiáš 5:25...Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají...
Jeremiáš 17:26...budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmidary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli...
Jeremiáš 31:14...občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je...
Jeremiáš 40:5...gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi,...
Ezechiel 20:26...Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny....
Ezechiel 20:28...ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem...
Ezechiel 20:39...znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude...
Ezechiel 20:40...je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a...
Ezechiel 46:12... Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se...
Ezechiel 48:8...východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně...
Ezechiel 48:12...Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl...
Daniel 2:6...mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se...
Daniel 2:48...Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také...
Daniel 5:17..." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi...
Daniel 9:27... pak ten týden dojde do půli, obětemdarům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než...
Ozeáš 10:6...opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben,...
Amos 5:25...proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi obětidary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili...
Zachariáš 6:10...jsem slovo Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců Cheldaje, Tobiáše a Jedajáše, kteří se...
Matouš 2:11...se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve...
Matouš 5:23...ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě,...
Matouš 5:24... že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým...
Matouš 7:11...vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo...
Matouš 8:4...neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když...
Matouš 23:18...na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší -...
Matouš 23:19...na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je většídar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na...
Marek 1:44...Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale...
Marek 7:11... čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce...
Lukáš 11:13...vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm,...
Lukáš 21:1...Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu,...
Lukáš 21:5... jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...
Jan 4:10...) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala...
Skutky 2:38... aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše...
Skutky 7:42...proroků: ‚Obětovali jste snad mně své obětidary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili...
Skutky 8:20...peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle...
Skutky 10:45...věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž,...
Skutky 11:17...Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem...
Skutky 24:17...vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihli v...
Římanům 1:11... abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem...
Římanům 5:16...toho jednoho člověka, Ježíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné...
Římanům 5:17...Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milostdar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho...
Římanům 6:23...život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte...
Římanům 11:29...to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a povolání! Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro...
Římanům 12:6...Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo...
1. Korintským 1:7...pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista....
1. Korintským 7:7...byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že...
1. Korintským 12:1...pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte,...
1. Korintským 12:4...je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán...
1. Korintským 12:9...poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků,...
1. Korintským 12:28...za proroky, třetí za učitele, potom zázrakydary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy...
1. Korintským 12:30...učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad...
1. Korintským 12:31...snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych...
1. Korintským 14:1...láska. Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v...
1. Korintským 14:12...s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo...
1. Korintským 16:3...mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi,...
2. Korintským 1:11... Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší...
2. Korintským 8:12... co máte, vždyť to, co se počítá, je ochotaDar je vzácný podle toho, co člověk , ne podle toho, co...
2. Korintským 8:20...tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před...
2. Korintským 9:5...jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco...
2. Korintským 9:15...vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově...
Efeským 2:8...skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil...
Efeským 4:8...říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatýchdary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že...
Efeským 4:11...nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele -...
Efeským 5:2...Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá...
Filipským 4:17... potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na...
1. Timoteus 4:14...se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání...
2. Timoteus 1:6...ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám...
Židům 5:1...z lidí, aby jako jejich zástupce přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchy. Dovede být shovívavý k...
Židům 6:4...byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího...
Židům 8:3...ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat....
Židům 8:4...nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v...
Židům 9:9... V rámci toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit...
Židům 10:5...Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a...
Židům 10:8...konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle...
Židům 11:4...uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl...
Jakub 1:17...se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný...
1. Petr 3:7...jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě....
1. Petr 4:10...se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci...
Zjevení 11:10...radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po...

Slova obsahující dar: adar (4) adara (1) adaru (9) dar (108) darda (1) dardu (1) darebáci (12) darebáctví (3) darebák (13) darebáka (17) darebákem (1) darebákovi (2) darebáků (28) darebákům (3) darebákův (1) darebáky (6) darech (5) dareia (9) dareiků (2) dareios (3) dareiovi (2) dareiovy (3) darem (38) daremně (1) darjaveš (4) darjaveše (3) darjaveši (1) darkonovi (2) darmo (1) daroval (37) darovala (3) darovali (1) darován (1) darována (2) darováni (1) darováno (1) darovat (2) daru (5) darů (19) daruj (5) daruje (5) daruješ (2) darujete (1) daruji (5) darují (2) darům (3) dary (85) gadarenského (2) kedar (2) kedarců (1) kedarských (3) kedarští (1) kedaru (4) nadarmo (16) nedaroval (1) neobdaroval (1) obdaroval (6) obdarovali (1) obdarován (1) obdarováni (1) obdarování (1) obdarovat (1) obdarovává (1) obdaruj (2) obdaruje (2) obdaruji (1) zadarmo (11) zdar (7) zdarma (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |