Dané

Hledám varianty 'dané' [ daný (3) daní (27) dané (5) daná (2) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 18:14...stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude...
Leviticus 25:50... Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své...
Deuteronomium 19:8...tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou...
1. Samuel 17:25...a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten,...
Ezdráš 6:8...propláceny z královského majetku, totiždaní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli...
Žalmy 65:2... Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť...
Žalmy 81:5...úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to...
Izaiáš 33:18...hrůzami: "Kde je sepisovatel, kde výběrčí daní, kde ten, kdo sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš...
Daniel 11:20...padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude...
Matouš 5:46... kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své...
Matouš 9:10...stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho...
Matouš 9:11...učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře...
Matouš 10:3...bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš...
Matouš 11:19...‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."...
Matouš 18:17... je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude...
Matouš 21:31...jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k...
Matouš 21:32...spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to...
Marek 2:15...a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali....
Marek 2:16...Písma a farizeové uviděli, že s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že s...
Lukáš 3:12...kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho,...
Lukáš 5:27...šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno...
Lukáš 5:29...velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si...
Lukáš 5:30...stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují...
Lukáš 7:29...než on." Všichni jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když se dali pokřtít...
Lukáš 7:34...‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými...
Lukáš 15:1... Kdo uši k slyšení, slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci...
Lukáš 18:10...modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil:...
Lukáš 18:11... cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech...
Lukáš 18:13... desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k...
Lukáš 19:2...hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale...
Lukáš 23:2...tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem." Pilát se ho...
Skutky 13:32... Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když...
Římanům 15:8...stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho...
Galatským 3:16...k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném...
2. Tesalonickým 2:6... co mu dosud brání - smí se totiž objevit daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale působí; čeká...
Židům 12:11...došli podílu na jeho svatosti. Výchova sedané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však...

Slova obsahující dané: dané (5) nadaného (1) neprovdané (2) oddané (4) oddanému (2) odevzdané (2) odevzdaného (1) okrádaného (2) poddané (1) uspořádané (1) vydaného (8) vyžádaného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |