Dali

Hledám varianty 'dali' [ dejte (60) dejme (1) dej (121) dáte (12) dát (56) dáš (26) dány (3) dáno (36) dána (16) dán (8) dáme (5) dám (152) daly (3) dalo (12) dali (102) dala (58) dal (589) dají (28) (147) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hledal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém...
Genesis 1:30...po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl...
Genesis 3:6...k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedlaDala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se...
Genesis 3:12...jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem...
Genesis 3:20...Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla...
Genesis 4:25...znovu miloval se svou ženou a ta porodila synadala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh...
Genesis 5:2... požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil...
Genesis 5:3...syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil synadal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu...
Genesis 9:23...venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého...
Genesis 12:7...se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu...
Genesis 13:15...východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíšdám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého...
Genesis 13:17... projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje...
Genesis 14:20...buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král...
Genesis 14:21...ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl:...
Genesis 15:2...odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi...
Genesis 15:7...mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se...
Genesis 16:3...manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a...
Genesis 16:5...řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je...
Genesis 16:11...anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš synaDáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé...
Genesis 16:15...Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší...
Genesis 17:8...budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného...
Genesis 17:16...ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám jidám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy, vzejdou...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí synadáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby...
Genesis 18:7...chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé teledal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom...
Genesis 19:37...ze svého otce. Prvorozená pak porodila synadala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských...
Genesis 19:38... do dnešního dne. I ta mladší porodila synadala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem...
Genesis 20:14...tedy vzal brav, skot, otroky a otrokynědal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:16...bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hledal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:3...mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek....
Genesis 21:16...se dívat, jak dítě umírá." Usedla naprotidala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl...
Genesis 21:19...pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodoudala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl....
Genesis 21:27...dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a volydal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. ...
Genesis 23:13...Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšelDám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam...
Genesis 24:7...ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys...
Genesis 24:17...zpět. Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij,...
Genesis 24:18..." odpověděla, rychle spustila džbán na rukudala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé...
Genesis 24:32...tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i...
Genesis 24:35...mému pánu velice požehnal, takže se rozmohldal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně i...
Genesis 24:36...pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou:...
Genesis 24:40...tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého...
Genesis 24:42...Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když...
Genesis 24:43... Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi...
Genesis 24:45...prameni a čerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šatydal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:56...jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem...
Genesis 25:5... Ti všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal...
Genesis 25:6...dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na...
Genesis 25:25... byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a...
Genesis 25:30...pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla,...
Genesis 25:34...a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a...
Genesis 26:3...s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem...
Genesis 26:4...símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání...
Genesis 26:18... které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi...
Genesis 27:17... Onu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a...
Genesis 27:28...jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin  ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti....
Genesis 27:34...požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otcedal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce:...
Genesis 27:37...jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych...
Genesis 28:4... aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti  požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys...
Genesis 28:13...otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíšdám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země...
Genesis 28:20...Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji...
Genesis 28:22...památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil...
Genesis 29:10... přistoupil, odvalil kámen z otvoru studnydal stádu svého strýce Lábana napít. Nato Ráchel políbil a...
Genesis 29:19...za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak...
Genesis 29:21... Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnilDej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil...
Genesis 29:27...mu Lában. " s strávíš svatební týdendáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších...
Genesis 29:28... Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval...
Genesis 29:32...však byla neplodná. Léa počala a porodila synaDala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin...
Genesis 29:33..."Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom...
Genesis 29:35... řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel...
Genesis 30:1...děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval:...
Genesis 30:4...na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha...
Genesis 30:6...řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlasdal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina...
Genesis 30:8...se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala...
Genesis 30:9... že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpudala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom...
Genesis 30:11...porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa...
Genesis 30:13..."To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné...
Genesis 30:14...je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel...
Genesis 30:18...řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna....
Genesis 30:20...mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a...
Genesis 30:21...tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dcerudala jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin...
Genesis 30:26..."Propusť , se vrátím domů do své zeměDej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech ...
Genesis 30:28...jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to...
Genesis 30:31...také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a...
Genesis 31:9...mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otcidal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu...
Genesis 31:47...Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob  dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato...
Genesis 34:8..."Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou dušídejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte...
Genesis 34:11...otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosímdám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho...
Genesis 34:12...řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a  dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!"...
Genesis 34:14...Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělatDát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla...
Genesis 34:15...my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše,...
Genesis 34:22...každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom...
Genesis 34:24...města, poslechli Chamora i jeho syna Šechemadali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý,...
Genesis 35:12...i králové vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu...
Genesis 35:18...syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho...
Genesis 38:3...ji tedy a spal s . Ona počala, porodila synadala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu...
Genesis 38:4...dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila synadala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl...
Genesis 38:16... že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na...
Genesis 38:17...svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do...
Genesis 38:18...dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl,...
Genesis 39:18...a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův...
Genesis 40:3...- na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:22...podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník...
Genesis 41:8...sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim...
Genesis 41:10...Farao se kdysi rozhněval na své služebníkydal do vězení v domě velitele stráže - a vrchního...
Genesis 41:12...jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně...
Genesis 41:14...můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se...
Genesis 41:16...ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh  faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl:...
Genesis 41:39...něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý...
Genesis 41:45...v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s...
Genesis 41:51...Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh...
Genesis 41:52...strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého...
Genesis 42:25... každému z nich do pytle vrátí jeho stříbrodají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval....
Genesis 42:27...nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo...
Genesis 43:18...vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich...
Genesis 43:22...je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro...
Genesis 43:23...řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem...
Genesis 43:24...Šimeona. Poté je uvedl do Josefova palácedal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok....
Genesis 45:18...svého otce i své rodiny a přijďte ke mněDám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal...
Genesis 45:21...souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční...
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 46:2...Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem,"...
Genesis 46:31...svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji...
Genesis 47:15... přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly...
Genesis 47:16...umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze...
Genesis 47:19...půdou za chléb, a budeme faraonovými otrokyDej nám osivo, zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda...
Genesis 48:4... Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní...
Genesis 48:9...odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim...
Genesis 48:11...nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z...
Genesis 48:20...slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael...
Genesis 50:10... Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm...
Exodus 1:18...chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte...
Exodus 1:21...se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Bohadal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu:...
Exodus 2:10...ho k faraonově dceři a ta ho přijala za synaDala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody...
Exodus 2:15...!" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země....
Exodus 2:21...Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš...
Exodus 2:22...pak dal svou dceru Siporu. Když porodila synadal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl...
Exodus 4:3...na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť...
Exodus 4:11... Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho...
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Přeci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí!...
Exodus 6:4... Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci....
Exodus 6:8... Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za...
Exodus 6:13...Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovidal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského...
Exodus 9:7...izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z izraelských stád nepošel ani...
Exodus 10:10...musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To...
Exodus 10:21... na celý Egypt padne tma - taková tma, že se  nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou...
Exodus 12:25...syny. přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši...
Exodus 12:31...nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od...
Exodus 13:5...a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc...
Exodus 13:11...přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci...
Exodus 14:6...Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal...
Exodus 15:25... Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel....
Exodus 16:8...proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin  večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že...
Exodus 16:15...jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik...
Exodus 16:29...přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na...
Exodus 17:2...lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na...
Exodus 18:23...Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh  další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo...
Exodus 21:4... odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s...
Exodus 21:23...soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku,...
Exodus 21:30...jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. ...
Exodus 21:32...zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude...
Exodus 21:34... vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká...
Exodus 22:8...stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten  svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří...
Exodus 22:16...ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna...
Exodus 22:29...bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete...
Exodus 24:12...řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tamDám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem...
Exodus 25:14...kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z...
Exodus 25:16... Do truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 25:21...na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma...
Exodus 25:27...pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je...
Exodus 26:35...při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný...
Exodus 27:7...skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle...
Exodus 28:3... Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž...
Exodus 30:4... Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je...
Exodus 30:12...budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život,...
Exodus 31:18...Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvildal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím...
Exodus 32:13...vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'"...
Exodus 32:20... rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vodydal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti...
Exodus 32:24...jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!"...
Exodus 33:1...promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud l. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země,...
Exodus 33:13...jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbenídej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u...
Exodus 33:14...Ten odpověděl: " přítomnost půjde s teboudám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá...
Exodus 35:34... opracovával dřevo a ovládal každé řemesloDal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu...
Exodus 36:2...všichni cítili nutkání přistoupit k prácidát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové...
Exodus 37:5...skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž...
Exodus 37:14...pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal...
Exodus 37:15... Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby...
Exodus 37:27... Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je...
Exodus 38:7...skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a...
Leviticus 5:16... To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, při k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon...
Leviticus 6:10... Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté,...
Leviticus 7:34...obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z...
Leviticus 9:13...krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to...
Leviticus 9:14...dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohydal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom...
Leviticus 9:17...nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrstdal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom...
Leviticus 10:1...Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnicidali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před...
Leviticus 10:14...syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s...
Leviticus 10:17...na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za před Hospodinem...
Leviticus 15:14...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a...
Leviticus 20:24...řekl: Jejich zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. ...
Leviticus 25:38... váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li...
Leviticus 26:4...pravidla a zachovávat přikázání a plnit jedám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou...
Leviticus 26:36... že je zažene i šelest poletujícího listíDají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo...
Numeri 3:48...šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují...
Numeri 5:10...příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy rci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin...
Numeri 5:24...spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom...
Numeri 5:26...památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se...
Numeri 7:6...s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býkydal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich...
Numeri 7:7...vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům...
Numeri 7:8...službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna...
Numeri 8:19...levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu...
Numeri 10:5...tisíců. Když zatroubíte s přefukovánímdají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když...
Numeri 10:6...východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhédají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se...
Numeri 10:29... synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vyváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.'...
Numeri 11:4...lačnost. Synové Izraele se k nim připojilidali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme...
Numeri 11:13...tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to...
Numeri 11:18... neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám  najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin...
Numeri 11:21... čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro ...
Numeri 12:6... slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorokdám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen....
Numeri 13:2...muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po...
Numeri 14:1... V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele...
Numeri 14:8...se Hospodinu líbit, uvede nás do země nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme...
Numeri 14:39...všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se...
Numeri 16:7... Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte kadidlo....
Numeri 16:17...a také Áron. Každý vezměte svou kadidelnicidejte do kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před...
Numeri 16:18...kadidelnici." Každý tedy vzal svou kadidelnicidali do nich řeřavé uhlí, na položili kadidlo a...
Numeri 16:34...shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí...
Numeri 17:6...skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste...
Numeri 17:11... Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnicidej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k...
Numeri 17:21...promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi...
Numeri 18:8...dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých...
Numeri 18:11...darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:12...víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzvají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své...
Numeri 18:19...obětní příspěvky, které synové Izraele odevzvají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým...
Numeri 18:21...Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové...
Numeri 18:24...dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají...
Numeri 18:26...Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek...
Numeri 18:28...s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete...
Numeri 19:3...není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jhoDáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde...
Numeri 21:16... kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi liddám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej,...
Numeri 22:8...noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh...
Numeri 27:19...před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá...
Numeri 27:23...Eleazara a před celou obec, vložil na něj rucedal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše...
Numeri 32:7...odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z...
Numeri 32:9...odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a...
Numeri 32:29...s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po...
Numeri 33:53...si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné...
Numeri 35:2...synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst...
Numeri 35:4...jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do...
Numeri 35:6...jejich předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci...
Numeri 35:8...pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení  levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území."...
Deuteronomium 1:8...řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim...
Deuteronomium 1:21...Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 1:35...tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří;...
Deuteronomium 1:36... syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu."...
Deuteronomium 1:38... ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi  za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali,...
Deuteronomium 1:39...dobré a zlé - ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští...
Deuteronomium 2:5... Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj. Pohoří Seír jsem totiž dal do vlastnictví...
Deuteronomium 2:12...učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a...
Deuteronomium 2:24...a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte l a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky...
Deuteronomium 2:36...námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka...
Deuteronomium 3:12...Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce...
Deuteronomium 3:13...s celým Bášanem, totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým...
Deuteronomium 3:15... a tak se jmenuje dodnes.) Gileád jsem dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od...
Deuteronomium 3:16...dal Machirovi. Synům Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede...
Deuteronomium 3:18...jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však...
Deuteronomium 3:20... která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak  vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem,...
Deuteronomium 3:28... neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim  za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v...
Deuteronomium 4:36...je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal...
Deuteronomium 4:38... než jsi ty, aby uvedl do jejich zemědal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního...
Deuteronomium 5:22...prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste...
Deuteronomium 6:10...tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy...
Deuteronomium 6:23... Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl semdal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy...
Deuteronomium 7:8... a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil...
Deuteronomium 7:13...v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u...
Deuteronomium 8:3... kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co...
Deuteronomium 8:10... svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a...
Deuteronomium 9:10...nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla...
Deuteronomium 9:11...těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin...
Deuteronomium 9:23...se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha....
Deuteronomium 10:4...hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak...
Deuteronomium 10:11... že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o...
Deuteronomium 11:9...zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji  jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medem....
Deuteronomium 11:14...Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou dušídám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na...
Deuteronomium 11:15...své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do...
Deuteronomium 11:21... o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji  - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li...
Deuteronomium 12:1...v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otcůdal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy,...
Deuteronomium 12:10...Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává...
Deuteronomium 12:21...maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby...
Deuteronomium 13:13...ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli...
Deuteronomium 14:21...však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinuDej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji...
Deuteronomium 16:18...Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti...
Deuteronomium 17:2...v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích...
Deuteronomium 18:3...přinášet oběť - ze skotu nebo z bravudají knězi plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také...
Deuteronomium 19:1...tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti  jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a...
Deuteronomium 19:2...si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 19:3...tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na...
Deuteronomium 19:8...přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem...
Deuteronomium 19:15...provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se  spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří...
Deuteronomium 20:4... bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo...
Deuteronomium 21:17... přizná prvorozenství synu nemilované mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je...
Deuteronomium 22:16...městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale...
Deuteronomium 22:19...pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbradají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po...
Deuteronomium 22:29...ji a vyspí se s , pak, budou-li přistiženi ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se...
Deuteronomium 24:1...nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu...
Deuteronomium 24:3...si ji také zprotiví, napíše rozlukový list ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý...
Deuteronomium 24:12... Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když...
Deuteronomium 25:2... Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej  položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami,...
Deuteronomium 25:3...tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při...
Deuteronomium 25:19...zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi,...
Deuteronomium 26:3...do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář...
Deuteronomium 26:9...znamení a zázraků. Přivedl nás semdal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto...
Deuteronomium 26:10... první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodinedal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš...
Deuteronomium 26:11...ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůhdal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat...
Deuteronomium 26:13...prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově,...
Deuteronomium 26:15...svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi...
Deuteronomium 27:25...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se  uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid...
Deuteronomium 28:11...jméno, a budou se bát. Hospodin ti  nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého...
Deuteronomium 28:12...ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé...
Deuteronomium 28:24...pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem  místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud...
Deuteronomium 28:31...před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránil. Tvé...
Deuteronomium 28:32...a nebude, kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet....
Deuteronomium 28:52...ve všech tvých městech po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, ...
Deuteronomium 28:53...- maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z...
Deuteronomium 28:65...odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam  bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život...
Deuteronomium 29:7... ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabralidali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a polovině...
Deuteronomium 30:20...otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli...
Deuteronomium 31:5... i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vy, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal...
Deuteronomium 31:7... o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde...
Deuteronomium 31:14...Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili se do...
Deuteronomium 32:49...Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem, kterou dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš...
Deuteronomium 34:4...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému semeni.' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní...
Jozue 1:3... Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od...
Jozue 1:6...a neopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich...
Jozue 1:14...i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako...
Jozue 1:15...svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin ne vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni...
Jozue 2:9...střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez...
Jozue 2:12... i vy prokážete milosrdenství rodině mého otceDejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku...
Jozue 2:14...ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin  tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně."...
Jozue 2:24...všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni...
Jozue 5:6...Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim ne spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že...
Jozue 6:2...nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleďdal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny....
Jozue 6:16...trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co...
Jozue 6:24...stříbro, zlato a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou...
Jozue 7:4...asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest;...
Jozue 7:8...co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé...
Jozue 8:1...bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleďdal jsem ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich...
Jozue 8:5...k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města...
Jozue 8:18...šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce...
Jozue 8:29... do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u...
Jozue 9:14...cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok....
Jozue 9:20... kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a...
Jozue 9:24... přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám  celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi...
Jozue 10:26... proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak...
Jozue 11:23...jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle jejich kmenových podílů. Země...
Jozue 12:6...se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a...
Jozue 12:7...pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež...
Jozue 13:8...a Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník...
Jozue 13:15...Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru...
Jozue 13:24...jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody:...
Jozue 13:29...jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině...
Jozue 14:12...tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životuDej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi...
Jozue 14:13..." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnaldal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně...
Jozue 15:13...podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovudal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů...
Jozue 15:16..."Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Jozue 15:17... syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a...
Jozue 15:19...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Jozue 17:4...dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal Hospodin...
Jozue 17:14... Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný...
Jozue 18:3...budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete...
Jozue 19:49...s rozdělováním země podle jednotlivých územídali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle...
Jozue 19:50... synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských...
Jozue 21:3..." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich...
Jozue 21:43... Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že...
Jozue 21:44... Zmocnili se a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl...
Jozue 22:4...Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůhdal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i...
Jozue 22:7...je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue...
Jozue 23:13...této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůhdal. Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte...
Jozue 23:15...této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůhdal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal...
Jozue 23:16... Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a...
Jozue 24:3... řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemíDal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi...
Jozue 24:4...mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří...
Jozue 24:13...krále. Nebylo to vaším mečem ani lukemDal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve...
Soudců 1:2...Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hledal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým...
Soudců 1:12..."Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Soudců 1:13... syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a...
Soudců 1:15...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 1:20... a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal...
Soudců 2:4...promluvil tato slova ke všem synům Izraeledal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim...
Soudců 4:19...tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň."...
Soudců 5:20...stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský...
Soudců 5:25... požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu....
Soudců 5:26...sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivuDala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz...
Soudců 6:9... Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh....
Soudců 6:17...případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej...
Soudců 7:14...jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel...
Soudců 7:16...tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu...
Soudců 7:22...jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru, ke...
Soudců 8:1...nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co...
Soudců 8:5... řekl obyvatelům Sukotu: "Prosímdejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské...
Soudců 8:12... Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé...
Soudců 8:16...dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzaldal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím. V...
Soudců 8:24...můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti...
Soudců 8:25...zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil...
Soudců 8:31...jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném...
Soudců 9:4... "Je to přece náš příbuzný," říkali siDali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a...
Soudců 9:21...i z Bet-mila a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do...
Soudců 9:26...Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v...
Soudců 11:4...s ním výpady. Po nějaké době, když se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se gileádští...
Soudců 11:24...ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak my se držíme toho, co nám...
Soudců 11:30...Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a...
Soudců 11:35...pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj,"...
Soudců 11:36...je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil -...
Soudců 13:10... Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu,...
Soudců 13:24...nám to, co teď." Ta žena potom porodila synadala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V...
Soudců 14:9...a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matcedal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze...
Soudců 14:12...družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní...
Soudců 14:13...sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědětdáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej...
Soudců 14:16..."Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješDal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil."...
Soudců 14:19... pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak...
Soudců 15:2..."Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší...
Soudců 15:6..." doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženudal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s...
Soudců 15:18...Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout...
Soudců 16:5...se Dalila. Přišli za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a...
Soudců 16:23...se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu gonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou...
Soudců 16:24...na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich...
Soudců 16:28...můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě...
Soudců 17:4...vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbradala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl...
Soudců 20:42...viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili seDali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale...
Soudců 20:45... samých udatných mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich...
Soudců 21:14...míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo...
Soudců 21:18...nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by...
Růt 1:6...dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj liddal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k...
Růt 1:9...k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin  nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale...
Růt 1:20...Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou...
Růt 3:17... co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své...
Růt 4:4...bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími...
Růt 4:11...odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a...
Růt 4:13...stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi:...
Růt 4:17... Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a daly mu jméno - pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal...
1. Samuel 1:4...a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa,...
1. Samuel 1:11...na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho...
1. Samuel 1:17..." řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici...
1. Samuel 1:20...rok s rokem sešel, Hana počala a porodila synaDala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh, neboť řekla: "Vyprosila...
1. Samuel 1:27...Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám...
1. Samuel 2:16...tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!"...
1. Samuel 2:20...Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného...
1. Samuel 4:17... "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl...
1. Samuel 5:10... Když ale Boží truhla přicházela do Ekronudali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského...
1. Samuel 8:6...je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo....
1. Samuel 9:8...Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbraDám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v...
1. Samuel 9:13...lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině...
1. Samuel 9:22...i s jeho mládencem vzal, přivedl je do sínědal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet...
1. Samuel 9:23...řekl kuchaři: "Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař...
1. Samuel 10:4...pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na...
1. Samuel 11:3...celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého...
1. Samuel 11:4...do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidudali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se...
1. Samuel 11:12..."Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V...
1. Samuel 13:13...zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by tvé kralování nad...
1. Samuel 15:28...dnes od tebe odtrhl izraelské královstvídal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský...
1. Samuel 17:10...otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se...
1. Samuel 17:24...spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali...
1. Samuel 17:25...zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatstvídal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli...
1. Samuel 17:31... se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl...
1. Samuel 17:51... Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padldali se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a...
1. Samuel 18:4...jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i...
1. Samuel 18:8...více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida ...
1. Samuel 18:17...Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merabdám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy...
1. Samuel 18:21...Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si totiž: "Dám mu ji. Díky se chytí do pasti a padne rukou...
1. Samuel 18:27...králem, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že...
1. Samuel 19:8...a udeřil na tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím...
1. Samuel 19:10...Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu...
1. Samuel 19:12...mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji...
1. Samuel 19:13...bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. Když...
1. Samuel 20:9... že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl...
1. Samuel 20:40...Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi,...
1. Samuel 21:3...David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč ...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruceDej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám...
1. Samuel 21:7...výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby...
1. Samuel 21:10...tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepšídej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před...
1. Samuel 22:10...Achitubovu. Ten se o něm radil s Hospodinemdal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše...
1. Samuel 25:8...laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíliDej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co...
1. Samuel 25:11...a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi...
1. Samuel 27:6...v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům....
1. Samuel 28:17...Hospodin od tebe odtrhl královstvídal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl...
1. Samuel 30:4...dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly...
1. Samuel 30:11...venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k DavidoviDali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a dva trsy...
1. Samuel 30:23..."Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás...
1. Samuel 31:1...zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa. Když se...
2. Samuel 4:4...mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náručedala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a on...
2. Samuel 4:10...jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí...
2. Samuel 7:1... se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král...
2. Samuel 7:25... Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž...
2. Samuel 9:9...psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo...
2. Samuel 10:13...pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli,...
2. Samuel 10:14... Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci uteklidali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města....
2. Samuel 10:18...se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40...
2. Samuel 11:8...daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domůdej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním...
2. Samuel 11:19...poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná...
2. Samuel 12:8...a jsem vysvobodil ze Saulových rukouDal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do...
2. Samuel 12:11...domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženydám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty...
2. Samuel 12:21...ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsidal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim,...
2. Samuel 12:24...k a miloval se s . Když pak porodila synadala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a...
2. Samuel 12:31...veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedldal k pile, k železným dlátům a sekyrám; některé poslal do...
2. Samuel 13:29...se hned zvedli, každý nasedl na svého mezkadali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi...
2. Samuel 13:36... Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím prchal....
2. Samuel 14:32...krále vidět! Jestli na mně zůstává vina,   raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to....
2. Samuel 15:7...mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru,...
2. Samuel 16:8...domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou...
2. Samuel 18:5...můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do...
2. Samuel 18:12...Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého...
2. Samuel 20:3...tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s nimi...
2. Samuel 21:1...byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho...
2. Samuel 21:13...vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatanadal také posbírat ostatky oněch popravených. Ostatky Saula...
2. Samuel 23:5...před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to...
2. Samuel 23:11...u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole,...
2. Samuel 24:12...Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou...
1. Královská 2:1...Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrtidal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako...
1. Královská 2:4...se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li...
1. Královská 2:17...prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi...
1. Královská 2:19...se a posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici....
1. Královská 2:42...odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátildal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při...
1. Královská 3:5...se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun...
1. Královská 3:6... Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je....
1. Královská 3:9...tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítatDej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit...
1. Královská 3:12...rozum schopný soudu - proto udělám, co jsi řeklDám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v...
1. Královská 3:14...a nařízení, jako to dělal tvůj otec Daviddám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl...
1. Královská 3:20... Vzala si ho do náručí a toho svého mrtvého syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanu, že svého syna nakojím...
1. Královská 3:25...to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil...
1. Královská 3:26...živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můjDejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se ...
1. Královská 3:27... Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte hoDejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když...
1. Královská 5:9...Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipemdal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře....
1. Královská 5:18...nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůhdal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník,...
1. Královská 5:21...prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu...
1. Královská 5:23...vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému...
1. Královská 5:25...a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu...
1. Královská 5:26...Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a...
1. Královská 6:12...plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů...
1. Královská 7:14...Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i dovedností k veškeré práci s mědí...
1. Královská 8:20...mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na...
1. Královská 8:26...Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh...
1. Královská 8:34...Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se...
1. Královská 8:36...mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo...
1. Královská 8:40...po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k...
1. Královská 8:48...by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu,...
1. Královská 8:58...jeho přikázání, ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina...
1. Královská 9:7... pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu...
1. Královská 9:11...palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v...
1. Královská 9:12...tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi...
1. Královská 9:13... Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratředal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul...
1. Královská 9:16...ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun...
1. Královská 10:10...se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě...
1. Královská 10:13...ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona...
1. Královská 11:11...jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe královstvídám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale...
1. Královská 11:18... Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci...
1. Královská 11:19...pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva...
1. Královská 11:31... odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému...
1. Královská 11:35...pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby...
1. Královská 11:38...dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo...
1. Královská 12:7...služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíšdáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On...
1. Královská 12:13...jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec...
1. Královská 13:8..." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto...
1. Královská 13:9...místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou...
1. Královská 13:21...rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrm a...
1. Královská 14:8... Odtrhl jsem království od domu Davidovadal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On...
1. Královská 14:15...ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si...
1. Královská 15:22...stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky...
1. Královská 18:23... "ale Baalových proroků je čtyři sta padesátDejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou,...
1. Královská 19:21...je, uvařil jejich maso na dříví z pluhudal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše...
1. Královská 20:5...slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto...
1. Královská 20:39... Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem...
1. Královská 20:42...řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj...
1. Královská 21:2...Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu -...
1. Královská 21:3...odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a...
1. Královská 21:6...mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti...
2. Královská 2:20..." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísudejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu...
2. Královská 3:24...vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města...
2. Královská 4:10...světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojíkDáme mu tam postel, stůl, židli a svícen, kde...
2. Královská 4:42...ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník....
2. Královská 4:43...mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin:...
2. Královská 5:22...od prorockých učedníků z Efraimských horDej jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty."...
2. Královská 6:9...a tam." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam...
2. Královská 6:22...mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjetDej jim jídlo a vodu, se najedí a napijí a pak se...
2. Královská 6:28...Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.'...
2. Královská 6:29...mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého...
2. Královská 7:7...na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak...
2. Královská 7:8...k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanudali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a...
2. Královská 11:12...přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunudali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho...
2. Královská 13:5...král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu...
2. Královská 14:9...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v LibanonuDej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu...
2. Královská 15:12...v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři...
2. Královská 15:20...odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi...
2. Královská 17:34... která Hospodin svěřil synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel smlouvu a...
2. Královská 18:23...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králemDám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak...
2. Královská 19:28... Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys...
2. Královská 20:1... ho navštívil a řekl mu: "Toto praví HospodinDej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."...
2. Královská 21:4... o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova...
2. Královská 21:7... který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraeledám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě...
2. Královská 21:8... aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl,...
2. Královská 22:10...odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." le písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal...
2. Královská 23:8...chrámu, kde ženy tkaly roucha pro AšeruDal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby ...
2. Královská 24:13...paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu,...
1. Letopisů 2:35... Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje....
1. Letopisů 4:10... od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, žádal. Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který...
1. Letopisů 5:1...poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu...
1. Letopisů 6:49... z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim...
1. Letopisů 7:23...se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo...
1. Letopisů 10:1...zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni...
1. Letopisů 11:13...byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili...
1. Letopisů 12:40...dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara,...
1. Letopisů 16:18...potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás...
1. Letopisů 17:23... kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž...
1. Letopisů 19:14...pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli,...
1. Letopisů 19:15... Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci uteklidali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a...
1. Letopisů 19:18...Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40...
1. Letopisů 20:3...veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedldal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil...
1. Letopisů 21:10...Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví...
1. Letopisů 22:9...se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se...
1. Letopisů 22:12...jak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti  velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys...
1. Letopisů 22:16... Zlata, stříbra, bronzu i železa je bezpočetDej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také...
1. Letopisů 22:18...ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámiDal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou...
1. Letopisů 22:19...a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby svatyně...
1. Letopisů 23:25...výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraeledal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v...
1. Letopisů 25:5...Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově...
1. Letopisů 28:5.... Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na...
1. Letopisů 28:9...hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhne. Pohleď -...
1. Letopisů 28:20...svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečnýdej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh,...
1. Letopisů 29:14...dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté...
1. Letopisů 29:19...vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a...
1. Letopisů 29:25...Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost....
2. Letopisů 1:7... noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl:...
2. Letopisů 1:9... Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu...
2. Letopisů 1:10...učinil králem lidu početného jako zemský prachDej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i...
2. Letopisů 2:10..."Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán...
2. Letopisů 2:11...lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis le pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který...
2. Letopisů 3:14...modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly...
2. Letopisů 6:10...mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na...
2. Letopisů 6:13...široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství. Postavil se na ,...
2. Letopisů 6:17...Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu...
2. Letopisů 6:25...Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela...
2. Letopisů 6:27...mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo...
2. Letopisů 6:31...po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k...
2. Letopisů 6:38...a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu,...
2. Letopisů 7:20... potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno....
2. Letopisů 8:2...jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun táhl na...
2. Letopisů 9:9...balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy...
2. Letopisů 9:12...ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna...
2. Letopisů 10:7..." řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivýdáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On...
2. Letopisů 13:16...Jeroboáma a celý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou,...
2. Letopisů 14:11...před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke...
2. Letopisů 15:2...vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl...
2. Letopisů 15:4...navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim  najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani...
2. Letopisů 15:15...radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít...
2. Letopisů 16:10...na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z...
2. Letopisů 17:5...od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo...
2. Letopisů 20:7...svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této zemědal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji...
2. Letopisů 20:27...vrátili do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma...
2. Letopisů 23:11...králova syna, vložili mu na hlavu korunudali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho...
2. Letopisů 24:9...do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží...
2. Letopisů 25:9...namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z...
2. Letopisů 25:18...bodlák v Libanonu vzkázal cedru v LibanonuDej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu...
2. Letopisů 26:10...nížině a oráče i vinaře na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené...
2. Letopisů 28:15...oblékli všechny nahé. Oblékli je a obulidali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané...
2. Letopisů 30:5...se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, ...
2. Letopisů 32:30...Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k...
2. Letopisů 33:7...Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémědám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě...
2. Letopisů 33:8... Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze...
2. Letopisů 34:18...bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." le písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal...
2. Letopisů 36:4...přejmenoval na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v...
2. Letopisů 36:10... co je v Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty...
2. Letopisů 36:22...perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král...
2. Letopisů 36:23...Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl...
Ezdráš 1:1...ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král...
Ezdráš 1:2...Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl...
Ezdráš 2:69...na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000...
Ezdráš 3:7...ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej...
Ezdráš 5:14... král Kýros vynesl z babylonského chrámudal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správcem....
Ezdráš 5:17...není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit,   vyhledat v babylonském královském archivu, zda král...
Ezdráš 7:6... vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním...
Ezdráš 9:8...jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil očidal nám v našem zotročení maličko pookřát. I když jsme byli...
Ezdráš 9:9...neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persiedal nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Boha,...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní,...
Nehemiáš 1:11...služebníků, kteří s potěšením ctí tvé jménoDej, tvůj služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho...
Nehemiáš 3:1... Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a...
Nehemiáš 6:9...dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna...
Nehemiáš 6:13...se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili jméno. Pamatuj,...
Nehemiáš 9:7...Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi...
Nehemiáš 9:8... Jebusejců a Girgašejců a sice, že tu zemi dáš jeho semeni. A své slovo jsi splnil, neboť jsi...
Nehemiáš 9:13...jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouvalDal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá...
Nehemiáš 9:14...a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazyDal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého...
Nehemiáš 9:15...příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze...
Nehemiáš 9:20...je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manudal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na...
Nehemiáš 9:35...měli tu širou, úrodnou zemi, kterou jsi jim dal, nesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli...
Nehemiáš 13:13...Sádokovi a levitovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chanana, syna Zakurova, syna Mataniášova. Byli...
Ester 2:2...panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech...
Ester 2:9...se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral přednostní příděly a zařídil, aby...
Ester 3:10..." Nato si král sňal z ruky pečetní prstendal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce....
Ester 4:8...do králových pokladnic za vyhlazení ŽidůDal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně...
Ester 5:14...na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal...
Ester 6:10...pro Žida Mordechaje z královského kancléřstvíDej pozor, nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak...
Ester 8:2...z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem...
Ester 8:7...jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt psaný...
Job 1:21...své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom...
Job 2:4...trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk  vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout...
Job 2:12... aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho zlky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče,...
Job 3:20...sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší...
Job 6:22...Vidíte hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte...
Job 7:3...po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když...
Job 8:8... Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi...
Job 11:2..." ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým tlacháním všechny...
Job 11:5...Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti,...
Job 14:5...spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřildal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled,...
Job 15:19...netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák...
Job 16:11...do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh  dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v...
Job 25:3...vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho...
Job 31:9... ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele -...
Job 31:21...sirotka, protože jsem viděl, že soud na   - pak mi vyrvou paži z ramena, je ruka v lokti...
Job 31:27...putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by...
Job 31:31... Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel...
Job 33:31...odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žítDej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li...
Job 34:16...tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš...
Job 37:13... jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se,...
Job 38:36...se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby...
Job 39:6...na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojůDal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je...
Job 39:18...zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu...
Job 40:11...do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod dej, pohleď na všechny pyšné a poniž je. Pohleď na všechny...
Job 40:29...navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíšDáš ho na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci...
Job 42:8...služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o...
Job 42:10...přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho...
Job 42:11... která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou minci a jednu zlatou náušnici. Hospodin tedy...
Job 42:14...také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé...
Job 42:15...tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto...
Žalmy 4:7...v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám  štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"...
Žalmy 20:5... tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!...
Žalmy 20:7...svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí  mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,...
Žalmy 20:10...se, my však stojíme pevně a nehnutě. Hospodinedej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro...
Žalmy 21:5...mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jejDal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy...
Žalmy 22:18... Ruce i nohy mi probodli, všechny kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se...
Žalmy 25:2... svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou...
Žalmy 28:4...mluví o pokoji, v srdcích však mají zášťDej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů,...
Žalmy 39:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na...
Žalmy 40:6... o nich promluvit, je jich však víc, než  se vypočíst! Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi...
Žalmy 41:11...mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnoudej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš...
Žalmy 44:7...vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše...
Žalmy 44:8... nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy...
Žalmy 50:17...do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li...
Žalmy 51:10...budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníhDej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž...
Žalmy 51:18...V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad...
Žalmy 60:6...jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví...
Žalmy 61:6... Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta...
Žalmy 61:8...věky trvají! Před Boží tváří trůní navždyckydej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci...
Žalmy 66:13...tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty,...
Žalmy 69:15... nenech utonout, před těmi, kdo nenávidídej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže...
Žalmy 69:22... hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem!...
Žalmy 69:30...jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je...
Žalmy 71:20...věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobnýDal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu...
Žalmy 72:1... Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny...
Žalmy 74:15... nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil....
Žalmy 75:4... se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům...
Žalmy 77:11...To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin...
Žalmy 78:9...Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit...
Žalmy 78:15... Rozlomil skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky...
Žalmy 78:20... mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?"...
Žalmy 78:23...Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl...
Žalmy 78:24...nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedlidal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal...
Žalmy 78:29...stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytilidal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili...
Žalmy 78:43... kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil....
Žalmy 78:61... stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel....
Žalmy 79:2...služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu,...
Žalmy 80:6...je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel...
Žalmy 82:4...právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujtedejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec...
Žalmy 83:14..."Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můjdej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané...
Žalmy 86:2... vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou,...
Žalmy 86:17...posilni, synu své služebnice daruj spaseníDej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět...
Žalmy 94:2... zaskvěj se. Soudce vší země, povstaň jiždej pyšným, co si zaslouží! Jak dlouho, Hospodine, ničemní,...
Žalmy 97:11...Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví,...
Žalmy 98:4...náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zemdejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na...
Žalmy 103:7...k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je milostivý...
Žalmy 105:11...potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich...
Žalmy 105:20...ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl...
Žalmy 105:39...totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal...
Žalmy 105:40... noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel...
Žalmy 106:5...svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit...
Žalmy 106:25...zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy...
Žalmy 114:3...Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělodalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly...
Žalmy 114:5...jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moředalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč...
Žalmy 115:1...Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané:...
Žalmy 118:5...Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl...
Žalmy 118:25... Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodinedej nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!...
Žalmy 119:27...své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích...
Žalmy 119:34...zákonů, abych je střežil jako svou odplatuDej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým...
Žalmy 119:65...dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodinedal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním...
Žalmy 119:66...slova, jež jsi, Hospodine, dal. rozumudej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl...
Žalmy 119:73...a stříbrných! Tvé ruce učinily a uhnětlydej mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze...
Žalmy 119:125...nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech!  Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým...
Žalmy 119:144... Navěky spravedlivá jsou tvá svědectvídej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám,...
Žalmy 119:153...že jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápenídej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji...
Žalmy 121:5...je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici  ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí...
Žalmy 129:8... kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z...
Žalmy 135:12... a všechny krále v Kanaánu. Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno,...
Žalmy 136:21...Bášanu - jeho láska trvá navěky! A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! Dědictví Izraeli,...
Žalmy 139:12...tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro zformovals...
Žalmy 147:19...své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho...
Přísloví 1:5... poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný   si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením...
Přísloví 4:20...tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z...
Přísloví 6:1...za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi...
Přísloví 12:15...přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný...
Přísloví 13:8...peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo...
Přísloví 13:10...uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo...
Přísloví 13:18...tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši sladká; tupcům je...
Přísloví 15:5... je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohr poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům...
Přísloví 15:32...bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohr vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere....
Přísloví 17:4... lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk  na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo...
Přísloví 23:10... moudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj vné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich...
Přísloví 23:13...k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhejdáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho...
Přísloví 23:35...Že zbili ? nevím kdy! se proberudám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich...
Přísloví 25:21...zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepříteldej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu...
Přísloví 26:12...pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý připa? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na...
Přísloví 29:11...nenávidí, upřímnému se sápou po krku. Tupec  průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět....
Přísloví 29:12...citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž  na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy....
Přísloví 29:13...řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chuk a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět...
Přísloví 29:17...však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a  ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí...
Přísloví 29:20...Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se  čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká,...
Přísloví 30:15...všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dceryDej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neříkají...
Přísloví 31:6...by překroutit právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se...
Přísloví 31:31...žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží.  Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách...
Kazatel 1:10...nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se  říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo...
Kazatel 1:13... co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se...
Kazatel 3:10...svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a...
Kazatel 3:22...se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu  nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se rozhlédl...
Kazatel 4:17...nelíbil. Ano, i to je marnost a honba za větremDej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej...
Kazatel 5:17...pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál bohatství a...
Kazatel 8:15...těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci...
Píseň 7:13... zda kvete granátový sad - tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu...
Píseň 8:12... Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách, druhové...
Izaiáš 5:4... rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil?...
Izaiáš 7:14... že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto  znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno...
Izaiáš 8:3... počala a porodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno Maher-šalal Chaš-baz. Než se to dítě naučí...
Izaiáš 8:18...na něj čekat s nadějí. Hle - a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od...
Izaiáš 9:5...plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:...
Izaiáš 9:15...tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje...
Izaiáš 10:29...v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej! Laišo,...
Izaiáš 11:15...své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho...
Izaiáš 13:3... vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené...
Izaiáš 14:1...totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i...
Izaiáš 14:3...nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin  odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké...
Izaiáš 16:4...vyhnance! Moábští běženci pobudou u tebedej jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba...
Izaiáš 19:21...a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se  poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají....
Izaiáš 28:26...Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit...
Izaiáš 29:11...vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví:...
Izaiáš 29:12...čti," odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti,"...
Izaiáš 29:24...dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají...
Izaiáš 34:16...také supi se tam shromáždí, družka k druhovi. Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich...
Izaiáš 35:2... rozkvete, rozezní se jásotem! Bude  dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská - ukáže...
Izaiáš 36:8...Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králemDám ti dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak...
Izaiáš 37:29... Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys...
Izaiáš 38:1... jej navštívil a řekl mu: "Toto praví HospodinDej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."...
Izaiáš 41:2...a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národydal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací,...
Izaiáš 41:27...první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný,...
Izaiáš 42:6... pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním, abys slepé oči...
Izaiáš 42:23...z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael?...
Izaiáš 43:3... Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem ....
Izaiáš 43:4... že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu...
Izaiáš 43:9... přivedou své svědky, se obhájí, jim  za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkové, praví...
Izaiáš 47:14...ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí ti tvoji kupčíci, s nimiž...
Izaiáš 49:8... pomohu ti v den spasení. ochránímdám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil...
Izaiáš 50:4...je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit....
Izaiáš 51:23... z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy vícDám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni...
Izaiáš 52:9...na vlastní oči, jak se k Sionu vrací HospodinDejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť...
Izaiáš 56:5...se pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvydám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny...
Izaiáš 58:12...voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují vné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš....
Izaiáš 61:3...všechny plačící, posílit na Sionu truchlícídát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a...
Izaiáš 61:11... Tak jako země plodí své rostliny a zahrada  vzklíčit svému semeni, tak Panovník Hospodin vzklíčit...
Izaiáš 65:1...Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o...
Izaiáš 65:15...Panovník Hospodin zahubí!" Svým služebníkům však  jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to...
Jeremiáš 2:19...- aby ses napila z řeky Eufrat? Za vyučenou ti  špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestá. Poznáš a uvidíš...
Jeremiáš 2:25...v čas říje zatouží, najde ji snadno, bez námahyDej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne...
Jeremiáš 3:8...kvůli všemu jejímu cizoložství propustildal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se...
Jeremiáš 3:15...z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na SionDám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást...
Jeremiáš 3:18... V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu do země, kterou jsem dal...
Jeremiáš 3:19...jsem si: Jak rád bych počítal za svůj liddal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi...
Jeremiáš 4:29...zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé...
Jeremiáš 5:14...zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid...
Jeremiáš 6:1... z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubtedejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí,...
Jeremiáš 7:7...- pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť...
Jeremiáš 7:14...který se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal...
Jeremiáš 7:22...z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim...
Jeremiáš 8:10...zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od...
Jeremiáš 8:14...Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a...
Jeremiáš 9:14...Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani...
Jeremiáš 11:5...přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes...
Jeremiáš 12:14...sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z jejich vlasti....
Jeremiáš 15:12...na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše...
Jeremiáš 16:15...' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin,...
Jeremiáš 17:4...vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi,...
Jeremiáš 23:15..."Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost...
Jeremiáš 23:39...vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou...
Jeremiáš 24:1...potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše...
Jeremiáš 24:7...vybuduji a nezbořím, zasadím je a nevykořenímDám jim takové srdce, aby znali, aby věděli, že jsem...
Jeremiáš 24:10...do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostal o...
Jeremiáš 25:5...jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí...
Jeremiáš 25:15..."Vezmi z ruky kalich s vínem hněvudej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí...
Jeremiáš 26:4...a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků,...
Jeremiáš 26:23...unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na veřejném...
Jeremiáš 27:4...do Jeruzaléma k judskému králi CidkiášoviDej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví...
Jeremiáš 27:22...si jich znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého...
Jeremiáš 29:11...v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a...
Jeremiáš 29:14...najdete , když budete hledat celým srdcemDám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze...
Jeremiáš 30:3...ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která...
Jeremiáš 31:2... nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji...
Jeremiáš 32:22...rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzyDal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že...
Jeremiáš 32:39...mým lidem a budu jejich BohemDám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny...
Jeremiáš 33:6...však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčímDám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele...
Jeremiáš 35:15...neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec ...
Jeremiáš 36:32...to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitekdal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten do něj zapsal,...
Jeremiáš 37:18...dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste  dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám...
Jeremiáš 38:7...se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových dvořanů,...
Jeremiáš 38:16...odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo ...
Jeremiáš 39:4...krále. Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédldal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes...
Jeremiáš 39:14...babylonského krále tedy poslali pro Jeremiášedali ho přivést ze strážního nádvoří. Svěřili ho...
Jeremiáš 40:5...a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský...
Jeremiáš 45:5...zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky...
Jeremiáš 46:21...Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojí -...
Jeremiáš 49:30...všude kolem!' - tak na lidé zakřičí. RychleDejte se na útěk! Chacorští, skryjte se v dolině! praví...
Jeremiáš 50:3...spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin,...
Pláč 1:11...její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď,...
Pláč 3:15...mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil popelem...
Pláč 4:11...můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněvdal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž...
Pláč 4:20...jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám  stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel,...
Ezechiel 3:2...k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle...
Ezechiel 11:17...vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam přijdou, odstraní odtud...
Ezechiel 11:19... odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnostiDám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha....
Ezechiel 12:6...pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zemDal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem...
Ezechiel 15:3...stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj...
Ezechiel 15:4...jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se  použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic...
Ezechiel 15:5...užitku se použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a...
Ezechiel 16:11...závojem. Ozdobil jsem šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji. Navlékl jsem ti nosní...
Ezechiel 16:15...tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému...
Ezechiel 16:17...jsi své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila....
Ezechiel 16:61...se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestrydám ti je za dcery, i když to nebylo součástí tvé smlouvy....
Ezechiel 17:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčídej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak...
Ezechiel 17:18... Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Anodal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže...
Ezechiel 20:5... složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domudal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se...
Ezechiel 20:9...nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na...
Ezechiel 20:11...jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušťDal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které...
Ezechiel 20:12...své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a...
Ezechiel 20:15...přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a medem, do země...
Ezechiel 20:25... soboty a upírali oči k modlám svých otcůDal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim...
Ezechiel 20:28...jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a...
Ezechiel 20:42...Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na...
Ezechiel 21:27...los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidladát rozkaz k vraždění, spustit válečný pokřik, postavit...
Ezechiel 23:7... co jezdí na koních. Ve svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů. Poskvrnila se s...
Ezechiel 25:7...zemí, proto teď na tebe vztáhnu rukudám za kořist národům. Vymýtím mezi národy a vyhladím...
Ezechiel 25:14...se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který  Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou...
Ezechiel 25:17... je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu, poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 27:30...všichni kormidelníci stanou na zemi. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu...
Ezechiel 27:31... s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a...
Ezechiel 28:25... Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v bydlet bezpečně,...
Ezechiel 29:5...jen tak na zemi, neseberou , aby pohřbiliDám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni...
Ezechiel 31:4...vzrůstu se špicí sahající k oblakům. Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím...
Ezechiel 33:5...padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na...
Ezechiel 33:27... padnou mečem; ty, kdo jsou na venkovědám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a...
Ezechiel 35:11...nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatímdám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš,...
Ezechiel 36:26...a ode všech vašich hnusných model vás očistímDám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha....
Ezechiel 36:28...podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem....
Ezechiel 37:6...Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožilyDám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a...
Ezechiel 37:14...můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 37:25...podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich...
Ezechiel 38:23...připojí. Tak projevím svou velikost a svatostdám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že ...
Ezechiel 42:10...vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od...
Ezechiel 43:19...přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krvídáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně...
Ezechiel 44:30...příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání....
Ezechiel 45:6...k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000...
Ezechiel 46:18...je vytlačovat z jejich vlastnictví. Svým synům  dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu...
Ezechiel 47:14...pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto...
Daniel 1:7... Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach...
Daniel 2:23... a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil...
Daniel 2:37... Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý...
Daniel 2:38...ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávuDal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i...
Daniel 3:2...na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní,...
Daniel 5:12... mágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha,...
Daniel 5:18...a jeho smysl vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu...
Daniel 5:28...lehkým. Peres - tvé království jerozpolceno' a dáno Médům a Peršanům!" Belšasar hned na to přikázal, ...
Daniel 5:29... Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v...
Daniel 7:6...řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se l a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na...
Daniel 7:14...předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé,...
Daniel 11:13...letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou  na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I...
Daniel 11:17...jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu  svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni...
Ozeáš 1:4...a porodila mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám...
Ozeáš 1:6...znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem...
Ozeáš 1:9... znovu počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a ...
Ozeáš 2:20...po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si navěky, zasnoubím...
Ozeáš 4:12...Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim  předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně...
Ozeáš 9:14... teď však Efraim odvádí své děti k vrahoviDej jim, Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a...
Ozeáš 13:10...Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem ti krále dal a...
a další...

Slova obsahující dali: adalia (1) bodali (1) dali (102) dalila (7) dodali (1) gedaliáš (8) gedaliáše (9) gedaliášem (8) gedaliášova (1) gedaliášovi (5) hádali (2) hledali (35) hlídali (4) jídali (2) jigdaliášova (1) nabádali (1) napadali (2) naskládali (1) nedali (7) nehádali (1) nehledali (3) neodkládali (1) neodpovídali (4) nepoddali (1) nepohrdali (1) nepřidali (1) nevydali (1) nevyjídali (1) nevzdali (1) oddali (1) odevzdali (1) odpovídali (7) okrádali (1) ovládali (3) padali (10) podali (13) poddali (3) pohádali (1) pohrdali (2) pokládali (5) pořádali (4) povídali (6) požádali (8) probodali (1) prodali (14) prohledali (3) prostřídali (1) předali (7) předkládali (4) předpovídali (3) přidali (13) připadali (2) shledali (1) skládali (2) strádali (1) střídali (1) ubodali (1) ukládali (1) vídali (2) vkládali (2) vydali (61) vyhledali (2) vyjídali (1) vykládali (3) vypadali (1) vyžádali (6) vzdali (7) zaprodali (1) zasedali (1) zdali (1) zdalipak (1) zodpovídali (4) zpovídali (1) zvedali (3) žádali (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |