Daleko

Hledám varianty 'daleko' [ dalekým (2) dalekých (2) daleko (66) dalekému (1) dalekého (1) daleké (18) daleka (4) dalecí (1) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 20:13...mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto...
Genesis 27:39...otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytekdaleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se...
Genesis 29:7...s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a...
Genesis 30:36...synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka. Jákob si...
Genesis 36:6...nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seírdaleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž...
Genesis 49:13...břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý,...
Exodus 8:24... vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se...
Exodus 33:7...bral stan a vztyčoval si jej venku za táboremdaleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl...
Numeri 9:10...potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej...
Numeri 11:31...tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý...
Numeri 17:2... neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o...
Deuteronomium 12:21...maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby...
Deuteronomium 14:24... aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím...
Deuteronomium 19:6...měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by...
Deuteronomium 28:49...na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ,...
Deuteronomium 29:21... kteří vás nahradí, i cizinec, který přijdedaleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem,...
Jozue 3:16...shora zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco...
Jozue 8:4...za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid, který...
Jozue 9:6... řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházímedaleké země; uzavřete s námi smlouvu." Izraelští muži ale...
Jozue 9:9...Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišlidaleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha,"...
Jozue 9:22...podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď...
Soudců 18:7...okolí nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži vrátili do...
Soudců 18:22...jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce dostihli....
Soudců 18:28... Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo v údolí u...
1. Samuel 20:22...ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin...
1. Samuel 26:13...se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a...
1. Samuel 26:20...sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl...
1. Královská 8:41... ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišeldaleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém...
1. Královská 8:46...by je odvedli jako zajatce do nepřátelské zemědaleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
1. Královská 14:9...jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi ...
2. Královská 5:19...v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl:...
1. Letopisů 10:13... Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil...
2. Letopisů 3:15...postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také...
2. Letopisů 6:32... ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišeldaleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a...
2. Letopisů 6:36...uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého...
2. Letopisů 20:24... Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a...
2. Letopisů 26:15...z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, získal značný...
Ezdráš 3:13... Lid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že...
Nehemiáš 4:13...veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte....
Nehemiáš 12:43...a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory,...
Job 11:14...a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy...
Job 27:21... Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítosti,...
Žalmy 22:2...můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé...
Žalmy 49:15...pošlapají je, když jejich tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu...
Žalmy 65:6... Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi...
Žalmy 119:155...jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je...
Žalmy 139:9...křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by ...
Přísloví 5:8... synové moji, neuhýbejte od mých výrokůDaleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se...
Přísloví 7:19...dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se...
Přísloví 8:11...než stříbro, mého vědění si važte nad zlatoDaleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se ...
Přísloví 22:5...cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z , ani...
Přísloví 25:25...voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramen, studna zkažená, když...
Izaiáš 8:9...Spolčete se, národy, a děste se, všechny daleké země, poslyšte: Ozbrojte se a děste se, ozbrojte se...
Izaiáš 13:5...zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od konce světa za obzorem - Hospodin s nástroji...
Izaiáš 18:2... k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do...
Izaiáš 18:7...onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země...
Izaiáš 22:3... Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce...
Izaiáš 33:13...na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyštedalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám!...
Izaiáš 46:11...zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplním....
Izaiáš 49:1...pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovydaleké národy, slyšte : Hospodin povolal od...
Izaiáš 49:19...tvé krajiny budou teď přeplněny obyvatelidaleko budou ti, kdo hubili. Ještě ti řeknou - sama to...
Izaiáš 57:8... za svými veřejemi postavila sis památníkDaleko ode ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doširoka...
Izaiáš 59:9...kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme na...
Izaiáš 59:14...je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města....
Izaiáš 60:4...k tobě shromáždí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to uvidíš,...
Jeremiáš 2:5...vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali. se...
Jeremiáš 8:19...puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičídaleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho...
Jeremiáš 23:23...jsem blízko? praví Hospodin. Nejsem snad Bůhdaleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl?...
Jeremiáš 31:10...slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase...
Jeremiáš 51:50...a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v  daleké zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a...
Ezechiel 6:12... neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo...
Ezechiel 11:15...příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak...
Ezechiel 11:16...praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V...
Ezechiel 27:4... Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna...
Ezechiel 39:2...a Tubalu! Přivedu si . Přitáhnu a vyvlečudalekého severu a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím...
Ozeáš 5:6...budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti...
Joel 2:20...mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře...
Joel 4:6...lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátili z...
Joel 4:8...napospas synům Judy a ti je prodají Sabejskýmdaleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi...
Micheáš 4:3... On bude soudit lidské zástupy, napravídaleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze...
Zachariáš 6:15...a Chenovi, synu Cefaniášovu. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a...
Matouš 14:24...modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ....
Marek 12:34...uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se ho neodvažoval...
Lukáš 14:32...totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo...
Lukáš 15:13...Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem....
Lukáš 19:12... Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si...
Jan 21:8...učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s...
Skutky 2:39...pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to...
Skutky 17:27...ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a...
Skutky 22:21...' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu dalekým národům.'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale...
1. Korintským 5:3... ze svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal,...
2. Korintským 10:15...víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za...
2. Timoteus 3:9...kdysi Jannes a Jambres odporovali MojžíšoviDaleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá...
Zjevení 14:20...tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a...

Slova obsahující daleko: daleko (66) nedaleko (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |